JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Mää in­hoon ru­no­ja

Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä
Aiemmat blogit
20.9.2018 6.40

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180920064000

"Ru­not on ajan­huk­kaa, ku pi­tää miet­tiä, mitä niis­sä oi­kein ha­lu­taan ker­toa." Näin saa­tan puus­kah­taa. Mitä ajat­te­let tuos­ta kom­men­tis­ta­ni, eten­kin sinä, joka pi­dät ru­nois­ta? Voi­ko tai saa­ko näin sa­noa?

Kier­te­ly ei kuu­lu luon­tee­see­ni. Tie­dän mis­tä tyk­kään ja mis­tä en ja ha­lu­an sa­noa mie­li­pi­tee­ni suo­raan. Jon­kun mie­les­tä se on eh­kä pe­lot­ta­vaa, toi­ses­ta är­syt­tä­vää ja joku saat­taa ty­kä­tä­kin, kun asi­at sa­no­taan sel­lai­se­na kuin ne ko­e­taan. Kom­met­ti­ni ei ole ab­so­luut­ti­nen to­tuus ru­nois­ta. Se on vah­vas­ti sa­not­tu mie­li­pi­de, joka haas­taa tois­ta ker­to­maan oman nä­ke­myk­sen­sä.

Mi­nul­la on siis haas­ta­va luon­ne. Pip­pu­ri­nen, sa­noo mies. Jois­sa­kin ti­lan­teis­sa saa­tan tar­koit­ta­mat­ta­ni lou­ka­ta. Toi­si­naan taas koen, et­ten tule it­se­kään ym­mär­re­tyk­si oi­kein. Ti­lan­tees­ta riip­pu­en peh­men­nän mie­li­pi­det­tä­ni, kos­ka en ha­lua rik­koa yh­teis­tä rak­kaut­ta. Ar­jes­sa kui­ten­kin usein unoh­dan ja olen lais­ka vä­lit­tä­mään. Ha­lu­an sa­noa ai­kaa tuh­laa­mat­ta, jopa pro­vo­soi­den, jot­ta saan ra­vis­tel­tua luu­tu­nei­ta aja­tuk­sia tai ta­po­ja.

Puo­li­so­ni on vä­lil­lä ka­deh­dit­ta­van help­poa seu­raa ih­mi­sil­le. Hän ei ha­lua ai­heut­taa ris­ti­rii­taa, vaan so­vit­te­lee ja ha­lu­aa ol­la kai­kil­le mu­ka­va. Mi­nun on vä­lil­lä vai­kea hy­väk­syä tuo piir­re hä­nes­sä. Se saa mi­nut är­syyn­ty­mään. Mik­si et sano suo­raan? Mik­si hys­sy­tel­lään? Usein jou­dun kui­ten­kin to­te­a­maan, et­tä mal­til­li­ses­ti sa­not­tu­na asi­at hoi­tu­vat mu­ka­vam­min. Toi­saal­ta taas asi­at ete­ni­si­vät ko­vin hi­taas­ti, jos epä­koh­tia ei nos­tet­tai­si esiin ja ikä­vät asi­at ha­lut­tai­siin unoh­taa. Mo­lem­pia luon­teen­piir­tei­tä tar­vi­taan, mut­ta sai­si­ko näi­tä yh­dis­tet­tyä sa­maan per­soo­naan? Sii­nä on opet­te­lua!

Luon­tee­ni vuok­si en osaa myös­kään elää muo­tis­sa, joka ei sovi mi­nul­le, ai­na­kaan vain sen ta­kia, et­tä näin on to­tut­tu te­ke­mään. Mie­les­tä­ni ih­mi­nen saa ra­ken­taa elä­män­sä juu­ri sel­lai­sek­si kuin ha­lu­aa ja pys­tyy, niis­sä puit­teis­sa, jot­ka on saa­nut. Tämä saat­tai­si kuu­los­taa ko­vin ny­ky­ai­kai­sel­ta ja jopa vie­raal­ta, jos jät­täi­sin nä­ke­myk­se­ni tä­hän. Mut­ta mi­nul­la ei ole pel­käs­tään oi­keuk­sia, vaan myös vas­tui­ta sekä us­ko! Mi­nul­la on omal­ta osal­ta­ni vas­tuu avi­o­lii­tos­tam­me. Vas­taam­me puo­li­so­ni kans­sa toi­sis­tam­me, ko­din il­ma­pii­ris­tä, las­ten kas­va­tuk­ses­ta ja ar­ki­sis­ta rat­kai­suis­ta. Mi­nul­la on us­ko, jota ha­lu­an suo­jel­la. Sik­si en to­teu­ta kaik­kea, mikä elä­mäs­sä kiin­nos­tai­si, en­kä ha­lua tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti lou­ka­ta pu­heil­la­ni.

Meil­lä ih­mi­sil­lä on tai­pu­mus ver­tail­la ja usein teh­dä myös muot­te­ja, joi­hin oli­si mu­ka­va ja­o­tel­la ih­mi­siä ja asi­oi­ta. Voi­si­ko ta­ka­na ol­la pel­koa sii­tä, et­tei it­se oli­si lii­an eri­lai­nen ja jäi­si ul­ko­puo­lel­le? Tai­pu­muk­sen ver­tai­luun voi huo­ma­ta jo lap­sis­sa. Kou­lu­pu­ku ei vält­tä­mät­tä es­tä kiu­saa­mis­ta, kun pa­rem­man puut­tees­sa ka­ve­rei­ta voi­daan lait­taa jär­jes­tyk­seen vaik­ka kän­ny­kän, juo­ma­pul­lon tai eväs­ra­si­an mu­kaan. Mei­dän van­hem­pien teh­tä­vä on opet­taa lap­sil­lem­me, et­tä ih­mi­set ovat ja saa­vat ol­la eri­lai­sia. Eri­lai­suus kuu­luu Ju­ma­lan luo­mis­työ­hön.

Eli­na Vä­hä­jylk­kä

Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä
Löysimme toisemme nuorina ja saimme vuosien myötä suuren perheen. Yhä edelleen opettelemme avioliittoa, sen ihanuutta ja kamaluutta. Tässä yhteisessä blogissamme käsittelemme rakkauden, avioliiton ja perheen teemoja omasta kokemuksestamme käsin, selkokielellä, päällimmäisenä ilo Jumalan antamasta lahjasta ja elämänmittaisesta tehtävästä. Palautetta blogistamme voi antaa osoitteeseen emvahajylkka@gmail.com.
13.8.2020

Her­ra, sinä olet oi­ke­a­mie­li­nen, oi­ke­at ovat si­nun pää­tök­se­si. Ps. 119:137

Viikon kysymys