JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Sit­ten­kin po­si­tii­vis­ta

Suominen Sirkka
Aiemmat blogit
12.7.2015 6.32

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150712063200

Po­si­tii­vi­ses­ta ajat­te­lus­ta pu­hu­taan ny­ky­ään pal­jon. "Ajat­te­le it­se­si po­si­tii­vi­sek­si", "Muu­ta aja­tuk­se­si po­si­tii­vi­sek­si – näin se on­nis­tuu" ovat tut­tu­ja ot­si­koi­ta useim­mil­le. Ot­si­kot ovat il­mei­ses­ti ai­heel­li­sia, kos­ka va­rau­tu­nei­suus, ne­ga­tii­vi­suus ja me­lan­ko­li­suus yh­dis­te­tään usein mei­hin suo­ma­lai­siin jopa kan­sa­kun­nan omi­nais­piir­tei­nä.

On­han niin, et­tä mo­net asi­at py­sy­vät sa­ma­na riip­pu­mat­ta sii­tä, mi­ten me nii­hin suh­tau­dum­me. Sil­ti suh­tau­tu­mis­ta­val­la on usein pal­jon mer­ki­tys­tä. Nau­ram­me­ko jo nyt jol­le­kin epä­toi­voi­sel­le ti­lan­teel­le, jon­ka hul­lun­ku­ri­set piir­teet tu­le­vat esil­le vas­ta ajan ku­lu­es­sa, vai teem­me­kö sen vas­ta mu­reh­dit­tu­am­me asi­aa en­sin pe­rus­teel­li­ses­ti? Sa­no­taan, et­tä va­lin­ta täs­sä­kin asi­as­sa on mei­dän.

Mut­ta jak­sam­me­ko me joka het­ki miet­tiä asi­ois­ta ne par­haat puo­let? Jak­sam­me­ko ai­na kat­sel­la puo­li­tyh­jää juo­ma­la­sia aja­tel­len, et­tä se­hän on puo­lek­si täyn­nä? Muis­ta en tie­dä, mut­ta minä en ai­na­kaan ky­ke­ne sii­hen. Tun­nen usein sy­vää yh­teen­kuu­lu­vuut­ta suo­ma­lais­ten mu­rah­te­luun ja pes­si­mis­ti­syy­teen tai­pu­vais­ta pe­ri­mää koh­taan.

Po­si­tii­vi­seen ajat­te­luun opas­ta­vien ot­si­koi­den al­ta löy­tyy eri­lai­sia vink­ke­jä, mi­ten ajat­te­lua voi suun­na­ta myön­tei­sem­mäk­si. Useim­mis­ta löy­tyy yk­si sama, hyvä neu­vo – ke­ho­tus kii­tol­li­suu­teen: aloi­ta päi­vä­si kii­tol­li­suu­del­la ja päi­vän päät­teek­si muis­ta kiit­tää.

Us­kon, et­tä kaut­ta ai­ko­jen mo­net suo­ma­lai­set ovat ris­ti­neet kä­ten­sä kii­tok­seen ja ris­ti­vät yhä. Il­lal­la en­nen uneen vai­pu­mis­ta nou­see kii­tos ku­lu­nees­ta päi­väs­tä Tai­vaan Isän puo­leen. Myös elä­män vai­keis­ta ti­lan­teis­ta sel­viy­dyt­tyä on pääl­lim­mäi­se­nä kii­tol­li­suus Ju­ma­lan joh­da­tuk­ses­ta ja var­je­luk­ses­ta.

Täl­lä ta­val­la toi­mi­nei­ta on ol­lut myös esi-isis­säm­me. He luot­ti­vat ja us­koi­vat Ju­ma­lan suu­reen voi­maan tun­tien sa­mal­la oman pie­nuu­ten­sa. He us­koi­vat vai­keuk­sien kes­kel­lä, et­tä Ju­ma­lal­la on täs­sä­kin asi­as­sa oma tar­koi­tuk­sen­sa. He li­sä­si­vät suun­ni­tel­mis­taan ker­to­es­saan: "jos Ju­ma­la suo". He ko­ki­vat voi­mak­kaas­ti, et­tä elä­mä on joka het­ki Kor­keim­man joh­da­tuk­ses­sa.

Toi­von, et­tä tämä po­si­tii­vi­nen ja luot­ta­vai­nen us­ko kan­taa myös mei­tä tä­män het­ken kul­ki­joi­ta läpi epäi­lys­ten ja ka­ri­koi­den. Et­tä kul­ki­sim­me tur­val­li­ses­ti – kii­tol­li­si­na.

SirkkaSuominen
Olen yli viisikymppinen nainen ja olen kasvattanut omat lapseni aikuisiksi. Minulla on kuusi lasta ja kuusi lastenlasta. Olen asunut monissa eri paikoissa ja työskennellyt koko aikuisikäni yhdessä ja samassa paikassa. Voit antaa minulle palautetta blogistani osoitteeseen sirkka.suo@gmail.com.
2.6.2020

Jee­sus sa­noi: "Ei ku­kaan voi tul­la mi­nun luok­se­ni, el­lei Isä, joka mi­nut on lä­het­tä­nyt, vedä hän­tä. Sen, joka tu­lee, minä he­rä­tän vii­mei­se­nä päi­vä­nä." Joh. 6:44

Viikon kysymys