JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Us­kal­lan­ko uu­teen?

Suominen Sirkka
Aiemmat blogit
10.3.2014 10.41

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140310104100

Mikä on blo­gis­ti? Mitä tie­to­ja ja tun­te­muk­sia voi ja­kaa jul­ki­ses­ti ne­tis­sä? Us­kal­lan­ko, voin­ko, ha­lu­an­ko ja en­nen kaik­kea osaan­ko oi­ke­al­la ta­val­la ja­kaa elä­mää­ni tun­te­mat­to­mien kans­sa?

Sii­nä­pä en­sim­mäi­siä ky­sy­myk­siä, joi­ta juo­lah­ti pää­hä­ni, kun mi­nua ky­syt­tiin Päi­vä­mie­hen blo­gis­tik­si. Tun­sin, et­tä aja­tus blo­gin kir­joit­ta­mi­ses­ta on hy­vin mie­len­kiin­toi­nen, mut­ta myös haas­ta­va. En­hän edes tien­nyt, mitä blogi-sana tar­koit­taa. Jou­duin kat­so­maan sa­nan mer­ki­tyk­sen sa­na­kir­jas­ta. Siel­lä ker­rot­tiin, et­tä blogi tar­koit­taa ne­tis­sä ole­vaa jul­kis­ta, usein epä­muo­dol­lis­ta päi­vä­kir­jaa. Epä­muo­dol­li­suus ilah­dut­ti. Se on tut­tua ja tur­val­lis­ta, jo­tain peh­me­ää ja läm­min­tä ku­ten vil­la­su­kat tai huo­pa­tos­sut.

Mei­dät uu­det blo­gis­tit kut­sut­tiin kou­lu­tuk­seen Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­seen. Mu­ka­na oli myös Päi­vä­mie­hen ko­lum­nis­te­ja. Is­tuin van­has­sa sa­lis­sa, ym­pä­ril­lä­ni sa­na­val­mii­ta, nok­ke­lia, vii­sai­ta ja eri­lai­sil­la elä­män­ko­ke­muk­sil­la va­rus­tet­tu­ja ih­mi­siä. Hei­dän kans­saan oli help­po ol­la, hei­tä oli mie­len­kiin­tois­ta kuun­nel­la. Tuli tun­ne, et­tä heil­lä kai­kil­la on pal­jon an­net­ta­vaa, mut­ta edel­leen mie­les­sä­ni kai­her­si epäi­lys sii­tä, olen­ko minä so­pi­va tä­hän teh­tä­vään.

Meil­le jo­kai­sel­le on an­net­tu it­sem­me nä­köi­nen elä­mä. Jo­kai­sel­la on oma ris­tin­sä kan­net­ta­va­naan, oma elä­män­pol­ku kul­jet­ta­va­naan. On tär­ke­ää näh­dä asi­oi­ta mo­nel­ta eri nä­kö­kul­mal­ta. Sil­loin aja­tus­maa­il­mat avar­tu­vat. Lu­ke­mal­la pal­jon, eri­lais­ten ih­mis­ten ko­ke­muk­sia, voi op­pia nä­ke­mään myös toi­sen sil­mil­lä. Us­kon, et­tä tämä blo­gin kir­joit­ta­mi­nen on yk­si elä­män­ko­ke­mus, joka voi opet­taa mi­nul­le jo­ta­kin tär­ke­ää ja ai­nut­laa­tuis­ta. Sii­tä ei oi­ke­as­taan voi kiel­täy­tyä, vaan on heit­täy­dyt­tä­vä mu­kaan.

SirkkaSuominen
Olen yli viisikymppinen nainen ja olen kasvattanut omat lapseni aikuisiksi. Minulla on kuusi lasta ja kuusi lastenlasta. Olen asunut monissa eri paikoissa ja työskennellyt koko aikuisikäni yhdessä ja samassa paikassa. Voit antaa minulle palautetta blogistani osoitteeseen sirkka.suo@gmail.com.
12.7.2020

Jee­sus sa­noi Pie­ta­ril­le: "Sinä olet Pie­ta­ri, ja täl­le kal­li­ol­le minä ra­ken­nan kirk­ko­ni. Sitä ei­vät tuo­ne­lan por­tit voi­ta. Minä olen an­ta­va si­nul­le tai­vas­ten val­ta­kun­nan avai­met." Matt. 16:18-19

Viikon kysymys