JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Vä­hem­mis­tös­sä

Aiemmat blogit
12.5.2016 6.30

Olen tot­tu­nut sii­hen, et­ten ole ihan niin kuin suu­rin osa ym­pä­ril­lä­ni ole­vis­ta.

Olen tot­tu­nut erot­tu­maan ul­ko­nä­kö­ni vuok­si.

Olen tot­tu­nut erot­tu­maan pu­he­ta­pa­ni vuok­si.

Olen tot­tu­nut erot­tu­maan har­ras­tus­te­ni, per­he­ar­vo­je­ni ja val­ta­vir­ras­ta poik­ke­a­vien ver­kos­to­je­ni vuok­si.

Olen tot­tu­nut tun­te­maan vah­vaa yh­teen­kuu­lu­vuut­ta kal­tais­te­ni kans­sa.

Olen tot­tu­nut sii­hen, et­tä mi­nua ih­me­tel­lään. Olen tot­tu­nut sii­hen, et­tä jos­kus aja­tuk­sis­ta­ni ol­laan eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nei­ta. Olen tot­tu­nut sii­hen, et­tä jos­kus mi­nut ohi­te­taan kes­kus­te­lus­sa – juu­ri sii­tä sa­mas­ta syys­tä.

Olen tot­tu­nut sii­hen, et­tä kal­tai­sis­ta­ni pu­hu­taan. Olen kuul­lut ar­vos­tus­pu­het­ta, mut­ta olen tot­tu­nut myös sii­hen, et­tä kal­tai­sis­ta­ni pu­hu­taan paik­kan­sa­pi­tä­mät­tö­miä.

Olen kuul­lut ta­ri­noi­ta sii­tä, et­tä yh­den­ver­tai­suus­lain kir­jai­met ovat muut­tu­neet har­maik­si ja työ­paik­ka on jää­nyt saa­mat­ta vain sik­si, et­tä ha­ki­ja on kuu­lu­nut kans­sa­ni sa­maan ih­mis­ryh­mään. Jos­kus sama syy on voi­nut ol­la etu – on ha­et­tu eri­lais­ta tyyp­piä kuin työ­yh­tei­sös­sä jo on. On­nek­si vä­hem­mis­töön kuu­lu­mi­se­ni ei ai­na ole vai­kut­ta­nut.

Olen tot­tu­nut sii­hen, et­tä vä­hem­mis­tö­ryh­mää­ni lei­ma­taan sel­lai­sis­ta asi­ois­ta, jot­ka ovat tot­ta joi­den­kin yk­sit­täis­ten sii­hen kuu­lu­vien koh­dal­la.

En ha­lua nyt pu­hua vi­ha­pu­hees­ta, kyl­lä sitä on.

Olen tot­tu­nut ole­maan tur­hau­tu­nut sii­hen, et­tä niin mo­net tie­tä­vät mi­nus­ta en­nak­koon oman­lai­sen­sa vas­tauk­set. He tun­tu­vat tie­tä­vän häm­mäs­tyt­tä­vän pal­jon ar­vois­ta­ni, ta­voit­teis­ta­ni ja elä­män­ta­vois­ta­ni, vaik­ka ei­vät ole kos­kaan juu­ri mi­nua ta­van­neet.

Olen tot­tu­nut sekä pu­hu­maan ja ker­to­maan et­tä tyy­ty­mään, vai­ke­ne­maan ja toi­vo­maan, et­tä jak­san it­se kun­ni­oit­taa. Olen tot­tu­nut ke­rää­mään yl­pey­te­ni, nos­ta­maan pää­ni ja me­ne­mään ta­kai­sin tois­ten jouk­koon.

Olen kii­tol­li­nen, kun mi­nut koh­da­taan mi­nu­na. Ei­kö useim­mi­ten kui­ten­kin ta­pah­du niin?

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­nen, sink­ku, viit­to­ma­kie­li­nen, tur­va­pai­kan­ha­ki­ja, ro­ma­ni, je­ho­van­to­dis­ta­ja, su­ku­puo­li­vä­hem­mis­tön edus­ta­ja, suo­ma­lai­nen Ruot­sis­sa, ame­rik­ka­lai­nen Suo­mes­sa…

Toi­von, et­tä jak­sai­sin it­se koh­da­ta toi­siin vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­vat piir­tä­mät­tä kiil­to­ku­via tai kau­hu­ku­via. Toi­voi­sin, et­tä ky­syi­sin, jos tie­tä­mi­nen te­ki­si kans­sa­ni toi­sen­lai­sen ih­mi­sen ym­mär­tä­mi­ses­tä hel­pom­paa.

ViljaPaavola
Olen kolmikymppinen keskisuomalainen, joka katselee blogissa elämänpiiriään yhteiskunnallisesta, viestinnällisestä ja ihan vaan inhimillisestä näkökulmasta. Kommentteja, terveisiä ja palautetta voit laittaa osoitteeseen vilja.paavola@gmail.com.
22.2.2020

Ku­kin kat­so­koon, mi­ten ra­ken­taa. Pe­rus­tus on jo las­ket­tu, ja se on Jee­sus Kris­tus. Muu­ta pe­rus­tus­ta ei ku­kaan voi las­kea. 1 Kor. 3:10-11

Viikon kysymys