JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Yrit­tä­jyyt­tä op­pi­mas­sa

Reisjärven kristillinen opisto
Aiemmat blogit
1.4.2015 6.43

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150401064300

Olen opis­kel­lut Reis­jär­ven opis­ton yrit­tä­jyys­lin­jal­la tä­män vuo­den. Lin­jal­lam­me on 16 ah­ke­raa ja yrit­tä­jä­hen­kis­tä nuor­ta ja nel­jä nuo­ri­so­y­ri­tys­tä: Baus­si Ny, Jämy Ny, Pui­se­wa Ny ja Roo­li­ka Ny. Yri­tys­ten lo­got ovat tätä teks­tiä ku­vit­ta­mas­sa.

Lu­ku­vuo­den alus­ta al­ka­en on har­joi­tel­tu yri­tys­toi­min­nan aloit­ta­mis­ta, yri­tyk­sen pe­rus­ta­mis­ta sekä yh­teis­työ­tä mui­den jä­se­nien kans­sa. Har­joit­te­lu­jen jäl­keen on muo­dos­tet­tu tii­me­jä. Tänä vuon­na meil­lä on yk­si kol­men hen­gen, kak­si nel­jän hen­gen ja yk­si vii­den hen­gen ryh­mä.

Kun ryh­mät on muo­dos­tet­tu, yrit­tä­jyys­lin­jan toi­min­ta jat­kuu lii­kei­de­an luo­mi­sel­la. Ryh­mät pää­se­vät miet­ti­mään omia vah­vuuk­si­aan ja luo­maan nii­den poh­jal­ta lii­kei­de­an. Lii­kei­de­an saa va­li­ta va­paas­ti.

Tä­hän men­nes­sä lii­kei­de­oi­na on ol­lut muun mu­as­sa jää­kiek­ko­va­rus­tei­den jäl­leen­myyn­tiä, leik­ki­mök­kien ra­ken­ta­mis­ta sekä il­ma­läm­pö­pum­pun suo­ja­ko­te­loi­den myy­mis­tä. Lii­kei­de­an kek­sit­ty­ään yri­tys saa ru­ve­ta to­si­toi­miin: yri­tys re­kis­te­röi­dään Ny-tun­nuk­sel­la toi­min­ta­kel­poi­sek­si, ja sen jäl­keen aloi­te­taan oi­kea lii­ke­toi­min­ta. Yri­tyk­set pää­se­vät ti­laa­maan tar­vik­kei­ta ja ma­te­ri­aa­le­ja, val­mis­ta­maan omia tuot­tei­taan, pe­rus­ta­maan verk­ko­kaup­paa ja net­ti­si­vu­ja, luo­maan pank­ki­tun­nuk­sia sekä suun­ni­te­le­maan myyn­tiä.

Ny-yri­tys tar­koit­taa opis­ke­li­joi­den muo­dos­ta­maa har­joi­tu­sy­ri­tys­tä, joka toi­mii kor­kein­taan yh­den vuo­den ajan. Ny-yri­tys toi­mii oi­ke­an yri­tyk­sen ta­paan ja tar­jo­aa asi­ak­kail­leen tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta.

Vuo­si lop­puu ke­vääl­lä yh­tei­seen pro­jek­tiin. Yrit­tä­jyys­lin­ja­lai­set pää­se­vät yh­des­sä jär­jes­tä­mään Reis­jär­ven mes­su­ja. Se on iso pro­jek­ti, jon­ka me yrit­tä­jyys­lin­ja­lai­set hoi­dam­me yh­des­sä alus­ta lop­puun as­ti. Han­kim­me mes­suil­le näyt­teil­le­a­set­ta­jat ja mark­ki­noim­me ta­pah­tu­maa muun mu­as­sa mes­su­leh­den avul­la. Mes­su­jen jäl­keen Ny-yri­tys­ten toi­min­ta lo­pe­te­taan, mut­ta jos lii­kei­dea on osoit­tau­tu­nut toi­mi­vak­si ja yri­tyk­sen jä­se­nil­lä on in­nok­kuut­ta jat­kaa toi­min­taa, yri­tys­muo­to voi­daan muut­taa ja yri­tys­tä voi jat­kaa esi­mer­kik­si ke­sän ajan. Oma yri­tys voi ol­la mo­nel­le hyvä mah­dol­li­suus an­sai­ta ke­sän ai­ka­na työl­lis­tä­mäl­lä it­se it­sen­sä.

Yrit­tä­jyys­lin­ja on mah­ta­va va­lin­ta yrit­tä­jäk­si ai­ko­val­le tai yrit­tä­jyy­des­tä ja myyn­nis­tä kiin­nos­tu­neel­le! Vuo­den ai­ka­na op­pii hui­mas­ti esi­mer­kik­si yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­ses­ta, kir­jan­pi­dos­ta ja yh­teis­työs­tä. Li­säk­si myyn­ti- ja asi­a­kas­pal­ve­lu­tai­dot ke­hit­ty­vät hui­mas­ti myyn­ti­kou­lu­tus­ten ja -teh­tä­vien myö­tä. Vuo­si yrit­tä­jyys­lin­jal­la an­taa myös mah­dol­li­suu­den tie­na­ta ra­haa opis­ke­lui­den ohel­la.

Teks­ti: Lari Pel­ko­nen

Reisjärven Kristillinen Opisto
Tämä on Reisjärven kristillisen opiston blogi, jossa eri vuosien ja vuosikymmenten opistolaiset ja työntekijät kertovat kokemuksistaan opistokodissa.
11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys