JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Hyvät toimintatavat kristillisyyden työssä

Päivämies
Artikkelit
4.2.2016 6.33

Juttua muokattu:

1.1. 23:22
2020010123224020160204063300

KUVA: PEKKA LASSILA

KUVA: PEKKA LASSILA

Yh­dis­ty­mis­va­paus on pe­rus­tus­lais­sa tur­vat­tu oi­keus. Sii­hen kuu­luu mah­dol­li­suus pe­rus­taa yh­dis­tys yh­tei­sen tar­koi­tuk­sen to­teut­ta­mi­sek­si, oi­keus ko­koon­tua ja käyt­tää sa­nan­va­paut­ta. Hen­gel­lis­tä toi­min­taa tur­vaa myös us­kon­non­va­paus.

Laki edel­lyt­tää, et­tä yh­dis­tyk­sel­lä on sään­nöt, jois­ta il­me­nee sen tar­koi­tus, toi­min­ta­muo­dot ja pää­tök­sen­te­ko­jär­jes­tys. Pää­tös­val­ta yh­dis­tyk­ses­sä kuu­luu sen jä­se­nil­le. Yh­dis­tys saa elin­voi­man­sa jä­sen­ten­sä toi­min­nas­ta. Mer­kit­tä­vin ko­kous on yleen­sä vuo­si­ko­kous, jos­sa tar­kas­tel­laan men­nyt­tä toi­min­taa ja pää­te­tään tu­le­vas­ta.

Yh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta puo­les­taan päät­tää niis­tä asi­ois­ta, jois­ta lais­sa tai yh­dis­tyk­sen sään­nöis­sä on niin mää­rät­ty. Joh­to­kun­nan pää­teh­tä­vä on hoi­taa yh­dis­tyk­sen juok­se­vaa hal­lin­toa sekä ta­lout­ta ja huo­leh­tia nii­hin liit­ty­väs­tä pää­tök­sen­te­os­ta.

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­ta on va­kiin­tu­nut ny­kyi­seen muo­toon­sa vuo­si­kym­men­ten saa­tos­sa. Hen­gel­li­sen he­rä­tyk­sen laa­je­tes­sa 1900-lu­vun al­ku­vuo­si­na toi­min­ta tuli saa­da yh­teis­kun­nal­li­sen lain edel­lyt­tä­miin puit­tei­siin. Jär­jes­täy­ty­mi­nen on mah­dol­lis­ta­nut evan­ke­liu­min työn te­ke­mi­sen ja laa­je­ne­mi­sen.

Hy­vän hal­lin­non ta­keet

Yh­teis­kun­nal­li­ses­sa hal­lin­nos­sa hy­vän hal­lin­to­ta­van kes­kei­siä tun­to­merk­ke­jä ovat avoi­muus, osal­lis­tu­mi­nen, vas­tuun sel­keys ja joh­don­mu­kai­suus. Nämä so­pi­vat hy­vin ta­voit­teik­si myös rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­nas­sa. Hyvä hal­lin­to var­mis­taa, et­tä yh­dis­tys toi­mii tar­koi­tuk­sen­sa mu­kaan ja et­tä sen toi­mie­li­met toi­mi­vat asi­an­mu­kai­ses­ti niil­le kuu­lu­via teh­tä­viä hoi­ta­en, jä­se­ni­ään pal­vel­len ja hei­dän oi­keuk­sis­taan huo­leh­tien.

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten pe­rus­teh­tä­vä on hen­gel­li­nen. Maal­lis­ta ja hen­gel­lis­tä ei ole ai­na help­po erot­taa toi­sis­taan. Toi­min­ta hen­gel­li­sen teh­tä­vän hoi­ta­mi­sek­si edel­lyt­tää mo­nia toi­min­to­ja, joi­ta pi­däm­me maal­li­si­na teh­tä­vi­nä – ajal­lis­ten asi­oi­den hoi­ta­mi­se­na. Pe­rus­teh­tä­vän täy­tän­töön­pa­nos­ta vas­taa joh­to­kun­ta yh­dis­tyk­sen ylei­sen ko­kouk­sen val­tuut­ta­ma­na.

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­ta hen­gel­li­se­nä yh­tei­sö­nä he­rät­tää ai­ka ajoin kes­kus­te­lua. Toi­min­nan si­säl­lös­tä ja ta­voit­teis­ta syn­tyy mie­li­ku­via. On hyvä pyr­kiä sii­hen, et­tä hal­lin­tom­me toi­mii luot­ta­mus­ta he­rät­tä­en ja us­kot­ta­vas­ti. On tur­val­lis­ta kat­soa toi­min­nan yti­meen: pal­ve­lee­ko toi­min­ta yh­dis­tyk­sen tar­koi­tus­ta? On hyvä pa­la­ta ky­sy­myk­seen, mitä var­ten yh­dis­tys toi­mie­li­mi­neen on ole­mas­sa.

Toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set evan­ke­liu­min työl­le

Ju­ma­lan jär­jes­tys on hyvä ja toi­mii kaik­ki­na ai­koi­na. Ih­mi­sel­lä ei voi ol­la suu­rem­paa vii­saut­ta kuin Tai­vaan Isäl­lä, jon­ka tun­nem­me jär­jes­tyk­sen Ju­ma­lak­si. Jos­kus teh­tä­väm­me ja ase­mam­me kris­til­li­syy­den työs­sä saat­ta­vat saa­da tar­pee­ton­ta mer­ki­tys­tä omas­sa mie­les­säm­me.

On tär­ke­äm­pää ky­syä, mitä var­ten olem­me, kuin mis­sä ase­mas­sa olem­me. ”Joka tah­too tei­dän se­as­san­ne en­sim­mäi­nen ol­la, se ol­koon tei­dän pal­ve­li­an­ne” (Matt. 20:27), oli Jee­suk­sen ope­tus. Saa­tam­me myös ky­sel­lä oi­keuk­siem­me pe­rään, kun oi­ke­am­paa oli­si ky­syä, mi­ten voin ol­la mu­ka­na työs­sä. ”Pal­vel­kaa ku­kin tois­tan­ne sil­lä ar­mo­lah­jal­la, jon­ka olet­te saa­neet, Ju­ma­lan mo­ni­nai­sen ar­mon hy­vi­nä hal­ti­joi­na” (1. Piet. 4:10).

Mo­net maal­li­set lait ja or­ga­ni­saa­ti­ot ra­ken­tu­vat ny­ky­ään­kin Ju­ma­lan sa­nas­ta löy­ty­vil­le ope­tuk­sil­le. Jee­suk­sen ope­tuk­ses­sa suu­rim­mak­si voi­mak­si ki­tey­tyi rak­kaus ja ar­mo lä­him­mäi­siä koh­taan. Pi­däm­me huol­ta toi­nen toi­sis­tam­me, kul­jem­me rin­nal­la ja tu­em­me. Toi­mim­me näin yk­sit­täi­si­nä kris­tit­tyi­nä. Rau­ha­nyh­dis­tys or­ga­ni­saa­ti­o­na luo toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä evan­ke­liu­min työl­le.

Avoin toi­min­ta li­sää luot­ta­mus­ta

Vies­tin­tä on olen­nai­nen osa hy­vää hal­lin­to­ta­paa. Se edis­tää avoi­muut­ta, joka sai­si nä­kyä niin yh­dis­tyk­sen si­säl­lä kuin ulos­päin. Vies­tin­nän on­nis­tu­mi­nen on ajas­sam­me reu­na­eh­to mo­nil­le asi­oil­le. Hen­gel­li­ses­sä teh­tä­väs­sä vies­ti on kai­ken a ja o.

Raa­ma­tus­sa us­ko­vais­ten sa­no­taan ole­van avoin kir­je. Vies­ti, joka kul­kee mu­ka­nam­me, on meil­le yh­tei­nen. Us­ko­mi­sen asi­ois­ta voim­me jo­kai­nen ker­toa. Vies­tin­nän uu­si tek­niik­ka ja foo­ru­mit ovat voi­ma­va­ra ja suu­ri mah­dol­li­suus evan­ke­liu­min työs­sä.

Toi­min­ta voi osal­lis­taa, sa­moin vies­tin­tä. An­taa­ko yh­dis­tyk­sen pää­tök­sen­te­ko jä­se­nil­leen mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua ja saa­vat­ko pää­tök­sen­te­koon osal­lis­tu­vat tie­toa osal­lis­tu­mis­taan var­ten?

Us­ko te­kee työ­tä rak­kau­den kaut­ta

Yh­dis­tyk­sen jä­se­niä ja kaik­kia sa­nan­kuu­li­joi­ta pal­ve­le­van teh­tä­vän tu­lee ol­la kes­ki­ös­sä. Rau­ha­nyh­dis­tys­ten tu­ek­si on syn­ty­nyt ai­ka­naan myös kes­ku­syh­dis­tys, SRK. Mitä teh­tä­viä kuu­luu kes­ku­syh­dis­tyk­sel­le suh­tees­sa pai­kal­li­siin rau­ha­nyh­dis­tyk­siin? On tar­peen ja ajan­koh­tais­ta päi­vit­tää tie­tom­me vas­tuun­ja­os­ta. Kris­til­li­syy­den työ on yh­tei­nen.

En­sim­mäi­nen ja tär­kein asia kai­kis­sa kris­til­li­syy­den teh­tä­vis­sä on oma­koh­tai­nen us­ko ja sii­nä val­vo­mi­nen. Kun Ju­ma­lan val­ta­kun­ta säi­lyy meil­le rak­kaa­na, us­ko te­kee työ­tä rak­kau­den kaut­ta. Teh­tä­vis­tä vas­tuu­ta kan­ta­vil­le so­pii apos­to­lin sana seu­ra­kun­nan van­him­mil­le: ”Ot­ta­kaat siis it­ses­tän­ne vaa­ri ja kai­kes­ta lau­mas­ta, jo­hon Pyhä Hen­ki on tei­dät piis­poik­si pan­nut, kait­se­maan Ju­ma­lan seu­ra­kun­taa, jon­ka hän omal­la ve­rel­län­sä an­sain­nut on” (Ap. t. 20:28).

Esa Kouk­ka­ri

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 25.11.2015.

Mo­nis­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä pi­de­tään vuo­si­ko­kous lä­hi­ai­koi­na.