JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Jokainen lapsi on Jumalan luomistyö

Päivämies
Artikkelit
9.2.2017 6.08

Juttua muokattu:

1.1. 11:21
2020010111212620170209060800

Ky­sy­mys las­ten vas­taa­not­ta­mi­ses­ta Her­ran lah­joi­na pe­rus­tuu Raa­ma­tun il­moi­tuk­seen Ju­ma­las­ta Luo­ja­na. Tämä ku­vas­tuu esi­mer­kik­si pat­ri­ark­ka Jaa­ko­bin vas­tauk­ses­sa vel­jel­leen Esaul­le tä­män ky­sy­es­sä Jaa­ko­bin lap­sis­ta: ”Nämä ovat lap­set, jot­ka Ju­ma­la ar­mos­saan on suo­nut mi­nul­le” (1. Moos. 33:5). Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­sa on ha­lut­tu pi­täy­tyä Raa­ma­tun il­moi­tuk­seen, ja kiel­tei­nen suh­tau­tu­mi­nen per­he­suun­nit­te­luun ei ole uu­si asia.

Vuon­na 1936 laa­jal­ti tun­net­tu ja ar­vos­tet­tu saar­naa­ja Ar­vi Hint­sa­la kä­sit­te­li lap­si­ky­sy­mys­tä Ro­va­nie­men su­vi­seu­rois­sa. Hint­sa­la to­te­si, et­tä sie­lun­vi­hol­li­nen väit­tää, et­tä on ”pa­rem­pi ol­la lap­sia te­ke­mät­tä, kun ei ker­ran pys­ty kun­nol­la elät­tä­mään­kään ja an­ta­maan oi­ke­aa kas­va­tus­ta”. Hint­sa­la roh­kai­si luot­ta­maan täs­sä­kin asi­as­sa Ju­ma­laan ja ot­ta­maan lap­set vas­taan hä­nen lah­joi­naan.

Kris­til­li­syy­tem­me pu­hu­jien­ko­kouk­ses­sa ai­hees­ta kes­kus­tel­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran vuon­na 1945, jol­loin Kul­ler­vo Hulk­ko alus­ti ai­hees­ta Avi­o­liit­to ja lap­si­ra­joi­tus. Ko­kouk­sen pöy­tä­kir­jas­sa to­de­taan alus­tuk­sen joh­dos­ta syn­ty­neen kes­kus­te­lun tu­lok­se­na, et­tä ”lap­si­ra­joi­tus on Ju­ma­lan sa­naa ja hy­vää oman­tun­toa vas­taan”.

Ai­em­min ei kes­kus­te­lul­le ol­lut tar­vet­ta, sil­lä yh­teis­kun­nan ja kir­kon ylei­nen suh­tau­tu­mi­nen eh­käi­syyn oli kiel­teis­tä. Sit­tem­min ai­hees­ta on kir­joi­tet­tu usein SRK:n kir­jois­sa ja leh­dis­sä, jois­sa on py­syt­ty vuo­den 1945 pu­hu­jien­ko­kouk­sen kan­nas­sa.

Ju­ma­lan sa­nal­la pe­rus­tel­tu

Eh­käi­sy­kiel­tei­nen kan­ta kris­til­li­syy­des­säm­me pe­rus­tuu Ju­ma­lan luo­mis­jär­jes­tyk­seen ja us­kon­tun­nus­tuk­sem­me en­sim­mäi­seen kap­pa­lee­seen. Avi­o­liit­to pe­rus­tuu Ju­ma­lan sää­dök­seen, jos­sa mies ja nai­nen tu­le­vat yh­dek­si li­hak­si (Mark. 10:6–8). Avi­o­lii­ton yh­te­nä teh­tä­vä­nä on su­vun jat­ka­mi­nen (1. Moos. 1:28).

Ih­mi­sen jär­ki ka­pi­noi hel­pos­ti Raa­ma­tun il­moi­tus­ta vas­taan. Se lait­taa ky­sy­mään: Ei­kö maa ole jo täy­tet­ty? Mi­ten jak­sam­me huo­leh­tia kai­kis­ta lap­sis­tam­me? Mik­si avi­o­pa­ri ei voi it­se päät­tää per­heen­sä koos­ta? Kris­til­li­syy­des­säm­me on ko­ros­tet­tu, et­tä Raa­mat­tu lu­paa, et­tä ih­mi­nen saa ky­sy­myk­si­neen jät­täy­tyä tur­val­li­ses­ti Ju­ma­lan vii­sau­den ja joh­da­tuk­sen va­raan. Luo­ja tie­tää, mil­loin maa on täy­tet­ty, ei­kä yk­si­kään ih­mi­nen syn­ny tä­hän maa­il­maan Ju­ma­lan tie­tä­mät­tä.

En­sim­mäi­sen us­kon­kap­pa­leen lau­su­ja tun­nus­taa: ”Minä us­kon Ju­ma­laan, Isään, Kaik­ki­val­ti­aa­seen, tai­vaan ja maan Luo­jaan.” Ih­mi­sen elä­mä ei ole sat­tu­man tu­los­ta, vaan jo­kai­nen tä­hän maa­il­maan syn­ty­vä lap­si on Ju­ma­lan luo­mis­työ. Kris­tit­ty saa luot­ta­vai­ses­ti jät­tää per­heen lap­si­mää­rän Ju­ma­lan pää­tet­tä­väk­si. Joil­le­kin Ju­ma­la an­taa ison per­heen, joil­le­kin pie­nem­män.

Las­ten vas­taa­not­ta­mis­ta tar­kas­tel­ta­es­sa vii­ta­taan usein myös Sa­mu­e­lin kir­jaan, joka pu­huu Ju­ma­las­ta elä­män ja kuo­le­man Her­ra­na (1. Sam. 2:6) sekä psal­miin, jos­sa to­de­taan: ”Lap­set ovat Her­ran lah­ja, koh­dun he­del­mä on hä­nen an­tin­sa” (Ps. 127:3). Kris­til­li­syy­tem­me ope­tus ei kui­ten­kaan pe­rus­tu yk­sit­täi­siin Raa­ma­tun ja­kei­siin, vaan Ju­ma­lan sa­nan ko­ko­nais­sa­no­maan, jon­ka mu­kaan pää­tös sekä elä­män al­ka­mi­ses­ta et­tä sen päät­ty­mi­ses­tä kuu­luu kaik­ki­tie­tä­vän Ju­ma­lan kä­siin.

Ju­ma­lan sa­naan si­dot­tu oma­tun­to oh­jaa oi­ke­aan

Las­ten vas­taa­not­ta­mi­nen Her­ran lah­joi­na on us­ko­vai­sil­le van­hem­mil­le us­ko­na­sia, jos­kin sii­hen liit­tyy ilon ja rak­kau­den tun­tei­den ohel­la huo­lia ja pel­ko­ja sekä ki­pua. Per­hei­den ti­lan­teet vaih­te­le­vat, ja avi­o­puo­li­sot saat­ta­vat jou­tua hy­vin eri­lais­ten ky­sy­mys­ten eteen.

Lap­si­per­heen kes­kel­lä van­hem­mat saat­ta­vat vä­syä. Van­hem­pien jak­sa­mi­nen on ky­sy­mys, jon­ka ää­rel­le tu­lee va­ka­vas­ti py­säh­tyä – eri­tyi­ses­ti lap­si­per­hei­den äi­dit tar­vit­se­vat kai­ken mah­dol­li­sen ja eten­kin per­hee­ni­sän tuen. äi­din ja isän jak­sa­mi­ses­sa hei­dän avio-suh­teel­laan on suu­ri mer­ki­tys. Avi­o­suh­teen hoi­ta­mi­nen mer­kit­see sa­mal­la koko per­heen hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mis­ta. Lä­heis­ten aut­ta­mi­sen – rin­nal­la kul­ke­mi­sen ja tuen – li­säk­si tu­lee tar­vit­ta­es­sa ha­keu­tua am­mat­ti­a­vun pii­rin.

Ju­ma­la voi sal­lia äi­dil­le myös sai­raut­ta, min­kä vuok­si lää­kä­ri saat­taa to­de­ta, et­tä sen ai­ka­na äi­din uu­si ras­kaus ei ole ter­vey­den­ti­lan vuok­si mah­dol­li­nen. Kris­til­li­sen us­kon nä­kö­kul­mas­ta myös sai­rau­det ovat Ju­ma­lan tie­dos­sa ja hä­nen sal­li­mus­taan. Va­ka­van sai­rau­den hoi­don ai­ka­na on tär­ke­ää, et­tä äi­ti saa le­vä­tä ja pa­ran­tua sai­rau­des­taan. Täl­löin on ai­na kyse avi­o­puo­li­soi­den kes­ki­näi­seen kun­ni­oi­tuk­seen pe­rus­tu­vas­ta oma­koh­tai­ses­ta rat­kai­sus­ta, jos­sa Ju­ma­lan sa­naan si­dot­tu oma­tun­to oh­jaa kris­tit­tyä.

Ki­peis­sä ti­lan­teis­sa avi­o­puo­li­soi­den ei ole hyvä jää­dä yk­sin, vaan asi­as­ta kan­nat­taa kes­kus­tel­la luo­tet­ta­vien us­ko­nys­tä­vien kans­sa ru­kouk­sen mie­lel­lä. Par­haim­man tur­van eri­lais­ten ky­sy­mys­ten kes­kel­lä an­taa Ju­ma­lan sa­nan roh­kai­se­va sa­no­ma Tai­vaan Isän huo­len­pi­dos­ta ja joh­da­tuk­ses­ta. Ki­pei­den ti­lan­tei­den kes­kel­lä­kin Ju­ma­lan sana roh­kai­see en­nen kaik­kea us­ko­maan ja luot­ta­maan Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen.

Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Päi­vä­mie­hen vs. pää­toi­mit­ta­ja, pas­to­ri

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 8.2.2017

4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys