JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Lap­si on syn­ty­nyt meil­le

Päivämies-verkkolehti
Artikkelit
23.12.2014 6.58

Juttua muokattu:

1.1. 23:48
2020010123485820141223065800

Voi­si­ko jou­lun ih­meel­li­nen sa­no­ma kir­kas­tua meil­le kii­rei­sen ai­kam­me kes­kel­lä? Mi­nul­le tämä ilo­sa­no­ma avau­tui oma­koh­tai­ses­ti jou­lun al­la muu­ta­ma vuo­si sit­ten. Ajoin mar­ket­tien piha-alu­eel­le. Näyt­ti, et­tä koko lää­nin asuk­kaat oli­vat mat­kan­neet juu­ri sa­maan ai­kaan jou­luos­tok­sil­le. Ei löy­ty­nyt ti­laa park­ki­pai­kal­ta au­tol­le − ei sit­ten mil­lään.

Ai­kan­sa odo­tel­tu­a­ni sain kuin sain­kin au­ton pui­ka­tuk­si ah­taa­seen py­sä­köin­ti­paik­kaan. Vä­ki­kaa­ok­ses­ta pää­sin vai­mo­ni pe­räs­sä hyl­ly­jen run­sau­den kes­kel­le. Ih­mi­sil­lä näyt­ti ole­van kii­re, ja hei­dän ki­rey­ten­sä pur­kau­tui töy­key­te­nä. Kas­sa­jo­nos­sa tuli muu­ta­man ih­mi­sen pe­räs­sä tyt­tä­rem­me mie­hi­neen ja vau­voi­neen ja os­tos­kär­ryi­neen. Kun os­tok­sem­me oli jo mak­set­tu, sain ti­lai­suu­den aut­taa ty­tär­tä­ni ja ot­taa lap­sen sy­lii­ni.

Tuos­sa het­kes­sä, ih­mis­tun­gok­sen kes­kel­lä, pik­ku­lap­sen is­tu­es­sa tur­val­li­ses­ti pap­pan­sa sy­lis­sä, ta­pah­tui pa­pal­le jo­ta­kin ih­meel­lis­tä: sy­dä­me­ni suli, kun näin pie­nen lap­su­kai­sen hy­myn. Sa­mal­la muis­tin, kuin­ka ker­ran en­sim­mäi­se­nä jou­lu­yö­nä pai­me­net oli­vat saa­neet pol­vis­tua Jee­sus-lap­sen sei­men ää­rel­le ja hei­dän si­sim­mäs­sään oli­vat kai­ku­neet en­ke­lien ylis­tys­vir­ret. Tuo miel­leyh­ty­mä her­kis­ti ai­van kyy­ne­liin saak­ka. Kat­se­lin lap­sen­lap­se­ni kas­vo­ja ja ajat­te­lin sa­mal­la, kuin­ka ker­ran pai­me­nil­le ker­rot­tu ilo­vies­ti kos­ki mi­nu­a­kin ja myös tätä iha­naa lap­sen­las­ta. Tai­si sii­nä nous­ta hil­jai­nen ru­kous, et­tä sei­men lap­si sai­si asua py­sy­väs­ti mo­lem­pien sy­dä­mes­sä.

Jou­lu­yön mes­sus­sa kris­ti­kan­sa yh­tyy sy­dä­mes­sään kirk­ko­kä­si­kir­jan joh­dan­to­sa­noi­hin: ”Tämä on se yö, jona kris­ti­tyt maa­il­mas­sa ko­koon­tu­vat kuu­le­maan, mitä ta­pah­tui ker­ran pie­nes­sä Bet­le­he­min kau­pun­gis­sa. Tämä on se yö, jona jou­lu­täh­den tai­vaal­li­nen valo va­lai­see pi­me­än maan ja en­ke­li tuo sa­no­man Va­pah­ta­jan syn­ty­mäs­tä. Tämä on se yö, jona ih­mi­sen so­vi­tuk­sen ja an­teek­si­an­non ikä­vä, ilon ja rau­han ikä­vä, tu­le­vai­suu­den ja toi­von ikä­vä saa vas­tauk­sen. Tämä on se yö, jona pro­feet­to­jen en­nus­tuk­set to­teu­tu­vat, yö jona Va­pah­ta­ja on kes­kel­läm­me, mur­taa mei­tä si­to­vat kah­leet ja ot­taa pois kuor­mat har­teil­tam­me. Tämä on se yö, jona kris­ti­kun­ta käy ru­kouk­seen Jee­sus-lap­sen sei­men ää­rel­le, yö joka lois­taa kuin kir­kas päi­vä.”

Jou­lun sy­vim­män sa­no­man yti­meen pää­see­kin eh­kä lap­sen kaut­ta − tai lap­sen­kal­tai­sek­si tu­le­mi­sen kaut­ta. Muis­tam­me­han, mi­ten ker­ran elä­män Her­ra opet­ti suu­rek­si kas­va­nei­ta ope­tus­lap­si­aan: ”El­let­te kään­ny ja tule las­ten kal­tai­sik­si, te et­te pää­se tai­vas­ten val­ta­kun­taan. Se joka nöyr­tyy tä­män lap­sen kal­tai­sek­si, on suu­rin tai­vas­ten val­ta­kun­nas­sa. Ja joka mi­nun ni­mes­sä­ni ot­taa luok­seen yh­den­kin täl­lai­sen lap­sen, se ot­taa luok­seen mi­nut.” (Matt. 18:3−5.)

Muo­kat­tu teks­tis­tä, joka on jul­kais­tu Sii­o­nin Jou­lu 2014 -leh­des­sä.

Ju­ha­ni Pit­kä­lä

Ku­vi­tus­ku­vat: Ar­to Riek­ki­nen, Päi­vi Pel­to­nie­mi, Tep­po Lin­ja­ma, SRK:n kuva-ar­kis­to

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys