JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Onni on vakaan perustuksen sivutuote

Päivämies
Artikkelit
23.10.2018 6.08

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282720181023060800

Us­ko, ter­veys, per­he ja ys­tä­vät, lu­et­te­lee me­ri­kar­vi­a­lai­nen Ol­li Haa­ra­nie­mi poh­ties­saan on­nea tuo­via asi­oi­ta.

Haa­pa­ve­ti­ses­tä tuli me­ri­kar­vi­a­lai­nen vuo­den­vaih­teen jäl­keen. Sa­ta­kun­nas­sa oli­vat vas­tas­sa uu­si työ­paik­ka, veli sekä sis­ko per­hei­neen. So­si­o­no­min työt vaih­tui­vat len­nos­ta pel­ti­hom­miin. Hy­vin eri­lai­sis­ta työn­ku­vis­ta huo­li­mat­ta Haa­ra­nie­mi ker­too viih­ty­neen­sä mo­lem­mis­sa teh­tä­vis­sä mai­ni­os­ti.

– Kum­mas­sa­kin työ­pai­kas­sa on omat hy­vät puo­len­sa, hän tuu­maa.

Nuo­ri mies naut­tii va­pau­des­ta elää oman­nä­köis­tään elä­mää ei­kä ota sink­kuu­des­taan pai­nei­ta. Har­ras­tuk­set ja reis­sut ys­tä­vien kans­sa tuo­vat elä­mään mu­ka­vaa li­sä­maus­tet­ta.

– Reis­sus­sa muis­taa, mi­ten meil­lä tääl­lä Suo­mes­sa on pe­ru­sa­si­at hy­vin: tu­lee puh­das­ta vet­tä ja on siis­tiä. Niis­tä saa ol­la on­nel­li­nen.

Haa­ra­nie­mi ker­too saa­neen­sa on­nen tun­net­ta tois­ten ih­mis­ten aut­ta­mi­ses­ta.

– Kun on teh­nyt toi­sel­le jo­tain hy­vää, tu­lee it­sel­le­kin hyvä mie­li, hän miet­tii.

Päi­vä ker­ral­laan elä­mi­nen ja asi­oi­den te­ke­mi­nen fii­lik­sen mu­kaan on Ol­li Haa­ra­nie­men tyy­lis­tä elä­mää.

Hän osaa ol­la stres­saa­mat­ta tur­hia ei­kä poh­dis­ke­le asi­oi­ta lii­kaa.

– Mo­nes­ti ne on­nea tuo­vat asi­at ovat ihan nii­tä ta­val­li­sia pie­niä jut­tu­ja. Oma ai­ka ja tila ovat tär­kei­tä asi­oi­ta, olen toi­si­naan vä­hän erak­ko, mies nau­rah­taa.

– Vaik­ka ai­na en läh­de­kään mu­kaan sau­nail­toi­hin, on sil­ti hyvä näh­dä mui­ta­kin ih­mi­siä ko­to­na ole­mi­sen si­jaan.

Haa­ra­nie­men mu­kaan so­si­aa­li­nen me­dia vai­kut­taa ih­mis­ten on­nel­li­suu­teen.

– Some an­taa hie­man vää­rän­lai­sen ku­van in­hi­mil­li­ses­tä elä­mäs­tä. Se ei ole to­del­li­suut­ta, vaan vain jul­ki­si­vu, jon­ka si­säl­lä on jo­tain muu­ta.

On­ni on ta­voit­te­le­mi­sen ar­voi­nen asia.

– Kun on nuo pe­ru­sa­si­at kun­nos­sa, on­ni tu­lee vä­hän kuin si­vu­tuot­tee­na, hän mie­tis­ke­lee. Näin Haa­ra­nie­mi tii­vis­tää kaik­kein tär­keim­män:

– Us­ko luo poh­jan elä­mäl­le, il­man sitä ei oli­si mi­tään ja elä­mä tun­tui­si tyh­jäl­tä. Us­ko tuo tur­vaa ja an­taa enem­män kuin ot­taa.

Teks­ti: Sand­ra Oja­mo

Kuva: Mat­ti Suo­ra­nie­mi

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 17.10.2018

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys