JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Puhe taivaasta lohduttaa lastakin

Isopahkala Katri
Artikkelit
5.11.2016 7.15

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420161105071500

Kuo­le­man koh­da­tes­sa per­het­tä tai sen lä­hi­pii­riä myös lap­si ko­kee su­run omal­la ta­val­laan. It­kun ja mui­den su­run il­maus­ten nä­ke­mi­nen ei­vät riko las­ta, jos lap­sel­la on tur­val­li­nen ai­kui­nen lä­hel­lään.

Jot­kut krii­si­työn am­mat­ti­lai­set ovat häm­mäs­ty­neet sitä, mi­ten luon­te­vas­ti lap­set ovat kä­si­tel­leet lä­hei­sen­sä kuo­le­maa. Lap­sen suo­ra pu­he­ta­pa ja oi­val­lus on aut­ta­nut mon­ta ker­taa van­hem­paa­kin hä­nen su­rus­saan.

Lap­sen su­rua tut­kit­ta­es­sa on to­det­tu, et­tä lap­si suh­tau­tuu kuo­le­maan usein luon­nol­li­sem­min kuin ai­kui­nen. Hän kä­sit­te­lee su­rua pie­ni­nä an­nok­si­na esi­mer­kik­si leik­kies­sään hau­ta­jai­sia tai piir­tä­es­sään en­ke­lei­tä.

Re­hel­li­nen puhe on tär­ke­ää

Lap­sen esit­tä­miin kuo­le­maa kos­ke­viin ky­sy­myk­siin on syy­tä vas­ta­ta re­hel­li­ses­ti; kaik­kia yk­si­tyis­koh­tia ei ole kui­ten­kaan tar­peen ker­toa. Kuo­le­maan liit­ty­vät kier­toil­mauk­set saat­ta­vat häm­men­tää las­ta. Esi­mer­kik­si il­mauk­set nuk­kua pois tai ikiu­ni voi ai­heut­taa lap­ses­sa pel­koa sii­tä, et­tä kuka ta­han­sa lä­hei­nen saat­taa nu­kah­ta­es­saan kuol­la.

Vaik­ka lä­hei­sen ih­mi­sen kuo­le­mas­ta ei pu­hut­tai­si lap­sel­le, hän kuu­lee ja vais­to­aa mui­den tun­tei­ta. Asi­an­tun­ti­joi­den mu­kaan lap­sel­le on hyvä ker­toa, et­tä ai­kui­sen su­run tun­teet ei­vät joh­du lap­ses­ta, vaan lä­hei­sen ih­mi­sen me­net­tä­mi­ses­tä.

Mi­kä­li lap­si ei saa to­del­lis­ta tie­toa ta­pah­tu­nees­ta, hän on tai­ta­va kek­si­mään sil­le omia se­li­tyk­si­ään. Näis­sä se­li­tyk­sis­sä lap­si saat­taa syyt­tää it­se­ään ta­pah­tu­nees­ta.

Hy­väs­te­ly jää ar­vok­kaak­si muis­tok­si

Vie­lä joi­ta­kin vuo­si­kym­me­niä sit­ten oli ta­val­lis­ta, et­tä kuol­lut per­heen­jä­sen säi­ly­tet­tiin ko­din pi­ha­pii­ris­sä ole­vas­sa ra­ken­nuk­ses­sa hau­ta­jai­siin saak­ka. Ar­kus­sa ole­vas­ta vai­na­jas­ta otet­tiin ku­via, jot­ka jäi­vät ar­vok­kaik­si muis­toik­si. Lap­sia ei sul­jet­tu pois näis­tä ti­lan­teis­ta.

Ny­kyi­sin vai­na­jan hy­väs­te­le­mi­nen ta­pah­tuu usein lai­tok­ses­sa. Su­ru­ko­dis­sa mie­ti­tään, kan­nat­taa­ko las­ta ot­taa sin­ne mu­kaan. Krii­si­työn asi­an­tun­ti­jan mie­les­tä lä­hei­sen vai­na­jan hy­väs­te­le­mi­nen on lap­sel­le yh­tä tär­ke­ää kuin ai­kui­sel­le­kin, kun­han lap­sel­le ker­ro­taan ti­lan­tees­ta etu­kä­teen.

Las­ta loh­dut­ta­vat su­rus­sa sa­mat asi­at kuin ai­kuis­ta­kin: hy­vät muis­tot, ki­pu­jen ja sai­rauk­sien lop­pu­mi­nen ja jäl­leen nä­ke­mi­sen toi­vo. On tär­ke­ää, et­tä su­re­val­la lap­sel­la on lä­hel­lään edes yk­si tur­val­li­nen ai­kui­nen, joka voi ja­kaa näi­tä asi­oi­ta hä­nen kans­saan.

Us­kon tuo­ma tur­val­li­suus sekä loh­dut­ta­va puhe Ju­ma­lan huo­len­pi­dos­ta ja tai­vaan ko­dis­ta hoi­ta­vat myös su­re­vaa las­ta. Vaik­ka Raa­mat­tu ei ker­ro tai­vaas­ta tark­ko­ja yk­si­tyis­koh­tia, lap­sel­le voi ker­toa, et­tä siel­lä kaik­ki on hy­vin.

Ku­vi­tus­ku­vat: Heik­ki Vuo­no­ka­ri; SRK:n kuva-ar­kis­to; Mer­vi Hy­vö­nen; Ree­ta Yli­kos­ki

KatriIsopahkala
4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys