JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

”Raamattuluokassa saa ja pitää olla mukavaa!”

Päivämies
Artikkelit
10.8.2018 6.52

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109281120180810065200

Uu­si raa­mat­tu­luok­ka­ma­te­ri­aa­li ”Us­kon tiel­lä” on Lah­des­sa otet­tu in­nol­la vas­taan. Sari Käh­kö­nen hyö­dyn­tää ma­te­ri­aa­lia mo­ni­puo­li­ses­ti.

Käh­kö­nen on toi­mi­nut raa­mat­tu­luo­ka­no­pet­ta­ja­na noin 20 vuot­ta Lah­den ja Hä­meen­lin­nan rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä. Lah­des­sa hän on ol­lut raa­mat­tu­luok­ka­työn vas­tuu­hen­ki­lö­nä vii­mei­set vii­si vuot­ta. Teh­tä­vän­ku­vaan on kuu­lu­nut raa­mat­tu­luok­ka­työn or­ga­ni­soin­ti, oh­jel­man laa­ti­mi­nen ja opet­ta­jien rek­ry­toi­mi­nen.

Uu­si raa­mat­tu­luok­ka-ai­neis­to hel­pot­taa ko­ke­neen opet­ta­jan mie­les­tä työn suun­nit­te­lua ja nuor­ten ryh­mäy­ty­mis­tä.

– Odo­tim­me Lah­des­sa malt­ta­mat­to­mi­na SRK:n uu­den raa­mat­tu­luok­ka­ma­te­ri­aa­lin jul­kai­se­mis­ta, sil­lä olim­me käyt­tä­neet raa­mat­tu­luok­ka­työs­sä­kin py­hä­kou­lu­ma­te­ri­aa­lia. Koim­me, et­tä ai­heet pyö­ri­vät sa­maa ra­taa, Käh­kö­nen sa­noo.

Hän ker­too suun­ni­tel­leen­sa raa­mat­tu­luok­ka­oh­jel­mia myös muun mu­as­sa kirk­ko­kä­si­kir­jan avul­la, mut­ta ko­ke­neen­sa sen työ­lääk­si.

– Uu­den ma­te­ri­aa­lin avul­la raa­mat­tu­luok­ka­oh­jel­man suun­nit­te­lu on help­poa. Ai­hei­ta on run­saas­ti Raa­ma­tun si­säl­löis­tä, kirk­ko­vuo­den ai­heis­ta sekä ajan­koh­tai­sis­ta, nuo­ria kos­ke­vis­ta ai­heis­ta. Op­pai­den si­säl­tö­jä hyö­dyn­tä­mäl­lä oh­jel­mas­ta tu­lee mo­ni­puo­li­nen ja kiin­nos­ta­va myös opet­ta­jien nä­kö­kul­mas­ta.

Ryh­mäyt­tä­mi­sop­paal­le käyt­töä

Uu­si ma­te­ri­aa­li on ol­lut Lah­des­sa käy­tös­sä nyt puo­li vuot­ta.

– Ke­sä­kuus­sa sain val­miik­si tu­le­van syk­syn oh­jel­man uu­sien op­pai­den avul­la. Jäl­leen yl­lä­tyin, kuin­ka hel­pos­ti se syn­tyi­kään, Käh­kö­nen iloit­see.

Ma­te­ri­aa­lin mu­ka­na tul­lut­ta ryh­mäyt­tä­mi­so­pas­ta hän on käyt­tä­nyt raa­mat­tu­luo­kis­sa tu­tus­tu­mi­seen sekä tun­nel­man va­paut­ta­mi­seen.

– Meil­lä Lah­des­sa raa­mat­tu­luok­ka­ryh­mät ovat ai­ka iso­ja, ryh­mien ko­koon­pa­no vaih­te­lee, ja osa nuo­ris­ta saat­taa ko­kea it­sen­sä ul­ko­puo­li­sek­si. Lei­kit ja ryh­mäy­ty­mis­teh­tä­vät ovat mai­ni­oi­ta tur­val­li­suu­den ja tut­tuu­den li­sää­mi­seen. Li­säk­si olen hyö­dyn­tä­nyt ku­via kes­kus­te­lun vi­rit­tä­ji­nä.

Käh­kö­nen sa­noo, et­tä kun hän sai uu­den ma­te­ri­aa­lin kä­siin­sä, hän tart­tui en­sim­mäi­se­nä juu­ri tä­hän ryh­mäyt­tä­mi­sop­paa­seen ja luki sen läpi.

– Op­paan roh­kai­se­ma­na olen aloit­ta­nut jo­kai­sen raa­mat­tu­luo­kan jol­lain lei­kil­lä tai tu­tus­tu­mis­teh­tä­väl­lä. Tämä puo­li hel­pos­ti unoh­tuu, kun suun­nit­te­lus­sa kes­kit­tyy te­hok­kaas­ti kul­loi­sen­kin ai­heen mo­ni­puo­li­seen kä­sit­te­lyyn. Raa­mat­tu­luo­kas­sa saa ja pi­tää ol­la mu­ka­vaa!

Säh­köi­nen ma­te­ri­aa­li hel­pos­ti hyö­dyn­net­tä­vis­sä

Käh­kö­nen ker­too ra­ken­ta­van­sa pi­tä­män­sä raa­mat­tu­luo­kat useim­mi­ten eri­lais­ten ryh­mä­töi­den ym­pä­ril­le.

– Nii­den val­mis­te­lus­sa olen hyö­dyn­tä­nyt op­pai­den val­mii­ta ky­sy­myk­siä ja ”kes­keis­tä ope­tuk­ses­sa” -lis­to­ja. Suun­nit­te­lu­työ on kai­kin puo­lin hel­pom­paa, kos­ka op­pais­sa on val­mis­ta poh­din­taa ai­heis­ta, hy­vät ku­vat ja sa­mal­la au­ke­a­mal­la vie­lä vink­ke­jä li­sä­ma­te­ri­aa­leis­ta.

Ma­te­ri­aa­lia on niin run­saas­ti, et­tä Käh­kö­nen vink­kaa hyö­dyn­tä­mään sitä rau­ha­nyh­dis­tys­ten nuo­ri­so­työs­sä muu­ten­kin. Lah­des­sa on os­tet­tu omal­le rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le usei­ta sar­jo­ja op­pai­ta.

– Li­säk­si olem­me ja­ka­neet opet­ta­jien kes­ken säh­köi­set ma­te­ri­aa­lit. Säh­köi­syys on hel­pot­ta­nut suun­nit­te­lua, sen voi teh­dä mis­sä ja mil­loin vain. Ei tar­vit­se enää kul­jet­taa kir­jo­ja ih­mi­sel­tä toi­sel­le. Osa opet­ta­jis­ta on myös hyö­dyn­tä­nyt rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vi­de­o­tyk­ke­jä säh­köi­sen ma­te­ri­aa­lin käy­tös­sä raa­mat­tu­luok­kien ai­ka­na, Käh­kö­nen ku­vaa säh­köi­sen ma­te­ri­aa­lin etu­ja.

– Op­paat ovat kai­kin puo­lin vas­tan­neet odo­tuk­siim­me. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti nii­den mo­ni­puo­lis­ta käyt­tä­mis­tä!

Teks­ti: I.T.

Kuva: Esa Käh­kö­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 8.8.2018

25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys