JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Teenkö oikeita valintoja?

Artikkelit
17.2.2020 10.35

Juttua muokattu:

17.2. 11:32
2020021711325620200217103500

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Mer­ja Sau­la­maa

Tun­tuu­ko si­nus­ta jos­kus, et­tä elä­mä on kuin iso va­lin­ta­ta­lo, jos­sa toi­nen tois­taan hou­kut­te­le­vam­mat tar­jouk­set vyö­ry­vät vas­taan? Va­lin­nan­mah­dol­li­suu­det ovat val­ta­vat, ja kun kään­nyt kul­man taak­se, uu­det mah­dol­li­suu­det avau­tu­vat taas etee­si.

Ih­mi­nen te­kee mo­nen­lai­sia, isom­pia ja pie­nem­piä va­lin­to­ja päi­vit­täin. Jo­kai­nen va­lin­ta vai­kut­taa ko­ko­nai­suu­teen. Joku on las­kes­kel­lut, et­tä ai­kui­nen ih­mi­nen te­kee jopa kym­me­niä tu­han­sia va­lin­to­ja päi­väs­sä, suu­rim­man osan tie­dos­ta­mat­taan.

Ny­ky­a­jan elä­män va­lin­ta­ta­lo tun­tuu ole­van pal­jon en­ti­sai­ko­ja laa­jem­pi. Va­lin­ta­ti­lan­tei­ta on kui­ten­kin tul­lut eteen kaut­ta ai­ko­jen, ja us­kos­ta nou­se­va ar­vo­poh­ja on ol­lut niis­sä tu­ke­na ja apu­na.

Su­vai­taan­ko elä­vä us­ko?

Ny­ky­päi­vä­nä ih­mi­nen on uu­den­lais­ten va­lin­to­jen edes­sä. Koko maa­il­ma kul­kee mu­ka­nam­me pie­nes­sä äly­lait­tees­sa, joka avaa sekä suu­ria mah­dol­li­suuk­sia et­tä uh­kia. Saa­ta­vil­la ole­van tie­don mää­rä on val­ta­va. Osaa­ko ih­mi­nen suo­ja­ta it­sen­sä lii­al­li­sel­ta, jos­kus ai­van tur­hal­ta, jopa val­heel­li­sel­ta tie­don tul­val­ta?

Maa­il­ma muut­tuu no­pe­as­ti. Ylei­nen asen­neil­ma­pii­ri on hy­vin sal­li­va ja su­vait­se­va. Kaik­kea pi­täi­si voi­da ko­keil­la ja eri­lai­sia va­lin­to­ja hy­väk­syä ja ym­mär­tää.

Mo­nis­sa va­lin­ta­ti­lan­tees­sa us­ko­vai­nen va­lit­see toi­sin kuin us­kon lah­jas­ta osa­ton. Saa­ko se ym­mär­rys­tä ja hy­väk­syn­tää ym­pä­röi­väl­tä maa­il­mal­ta? Vai on­ko niin, et­tä kaik­kea muu­ta pi­täi­si su­vai­ta, mut­ta Ju­ma­lan sa­nan mu­kais­ta us­koa ja elä­mää ei?

Pie­niä ja iso­ja va­lin­to­ja

So­me­maa­il­ma tuo eteen pal­jon uut­ta ja eh­kä yl­lät­tä­vää­kin. Se vaa­tii te­ke­mään va­lin­to­ja. Mitä ja ketä seu­raat? Ketä peu­ku­tat, mil­lai­seen kes­kus­te­luun läh­det mu­kaan? Va­lin­nan mah­dol­li­suus haas­taa jo­kai­sen poh­ti­maan va­lin­to­jen­sa jär­ke­vyyt­tä.

Mil­lais­ten asi­oi­den ää­rel­lä sinä olet py­säh­ty­nyt tie­toi­ses­ti poh­ti­maan va­lin­to­ja­si? Ar­jen va­lin­ta­ti­lan­teet, esi­mer­kik­si se, min­kä rei­tin va­lit­see mat­kal­leen, mitä lait­taa per­heel­le päi­väl­li­sek­si, tai min­kä merk­ki­sen pe­su­ko­neen os­taa rik­ki men­neen ti­lal­le, ovat ih­mi­se­lä­män ko­ko­nais­ku­vas­sa pie­niä va­lin­to­ja.

Ih­mi­nen te­kee kui­ten­kin päi­vit­täin sel­lai­si­a­kin va­lin­to­ja, jot­ka vai­kut­ta­vat pit­käl­le tu­le­viin päi­viin, jopa lop­pu­e­lä­män vai­hei­siin ja suun­taan. Eri­tyi­ses­ti nuo­ret pai­ni­vat usein iso­jen elä­män­ky­sy­mys­ten kans­sa. Tu­le­vai­suus mie­ti­tyt­tää, jos­kus pe­lot­taa­kin. Teen­kö oi­kei­ta va­lin­to­ja? En­tä, jos va­lit­sen vää­rin?

Raa­ma­tun kau­as­kan­toi­set
va­lin­nat

Raa­mat­tu ku­vaa mo­nia tär­kei­tä va­lin­ta­ti­lan­tei­ta. Ee­va oli va­lin­nan edes­sä: ot­taa­ko kiel­le­tyn puun he­del­mä vai ei. Sie­lun­vi­hol­li­sen ää­ni vei voi­ton. Ee­va teki va­lin­nan, jon­ka seu­rauk­sia jo­kai­nen ih­mi­nen kan­taa mu­ka­naan.

Moo­ses jou­tui va­lin­ta­ti­lan­teen eteen, jää­dä­kö fa­ra­on ho­viin vai kär­siä vai­vaa oman kan­san­sa kans­sa. Moo­ses va­lit­si vai­van ja sai Ju­ma­lal­ta suu­ren teh­tä­vän.

Is­ra­e­lin kan­sa sai mah­dol­li­suu­den va­li­ta elä­män tai kuo­le­man. Hei­tä ke­ho­tet­tiin va­lit­se­maan elä­mä, min­kä seu­rauk­se­na lu­vat­tiin siu­naus. Ju­ma­lan sa­nan pe­rus­tal­le ra­ken­net­tu elä­mä kes­tää ikui­ses­ti.

Lu­nas­tus tar­jo­aa uu­den mah­dol­li­suu­den

Pie­ni su­ku­lais­poi­ka ky­syi ker­ran äi­dil­tään, mik­si Ju­ma­la mah­toi kas­vat­taa pa­ra­tii­siin sen hy­vän- ja pa­han­tie­don puun, kun ker­ran tie­si, et­tä ih­mi­nen ei voi vas­tus­taa kiu­saus­ta. Täl­lai­sen ky­sy­myk­sen ää­rel­lä on hyvä py­säh­tyä tut­ki­maan pe­las­tus­his­to­ri­aa, jon­ka vai­heet ovat ol­leet Ju­ma­lan tie­dos­sa jo en­nen ai­ko­jen al­kua.

Sii­hen kuu­luu maa­il­man luo­mi­nen, ih­mi­sen osak­si tul­lut lan­kee­mus sekä lu­paus ja lu­nas­tus, jon­ka an­si­os­ta vää­riä va­lin­to­ja te­ke­vil­le avau­tuu uu­si mah­dol­li­suus.

Ju­ma­lan lap­si tah­too suu­ris­sa ja pie­nis­sä va­lin­nois­sa toi­mia niin, et­tä ne ei­vät oli­si vie­mäs­sä pois Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta. Tai­vaan Isäl­tä voi pyy­tää joh­da­tus­ta ja siu­naus­ta sel­lais­ten va­lin­to­jen te­koon, jot­ka ei­vät ole va­hin­gok­si, vaan koi­tu­vat siu­nauk­sek­si niin it­sel­le kuin lä­him­mäi­sil­le­kin.

Ar­tik­ke­li jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 2/2020.

25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys