JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Välillä ihan rennosti – yksilöllinen raskaus

Lehto Sirkka
Artikkelit
7.4.2016 6.55

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160407065500

KUVA: MARKETTA LUMIJäRVI

KUVA: MARKETTA LUMIJäRVI

Ras­kau­den vai­ku­tus voin­tiin on yk­si­löl­lis­tä: jot­kut voi­vat to­del­la hy­vin koko ras­kau­den kun toi­set taas kär­si­vät pa­hoin­voin­nis­ta pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa koko odo­tu­sa­jan. Voin­tiin ja olo­ti­laan voi jon­kin ver­ran vai­kut­taa ter­veel­li­sil­lä elä­män­ta­voil­la. Esi­mer­kik­si lii­kun­ta aut­taa jak­sa­maan ja pa­ran­taa usein myös oloa.

On tär­ke­ää, et­tä äi­dil­lä on mah­dol­li­sim­man hyvä ol­la ras­kau­sai­ka­na, vaik­ka ras­kau­teen kuu­luu mo­nen­lai­sia oi­rei­ta ja "si­vu­vai­ku­tuk­sia" ku­ten sel­kä­ki­pu­ja, ko­lo­tuk­sia, vä­sy­mys­tä, pa­hoin­voin­tia, mie­li­a­lan­vaih­te­lu­ja ja mui­ta mitä eri­koi­sim­pia oi­rei­ta.

Ras­kau­de­nai­kai­nen pa­hoin­voin­ti on täy­sin nor­maa­lia. Pa­hoin­voin­tia ja ok­sen­te­lua il­me­nee noin 75 pro­sen­til­la ras­kaa­na ole­vis­ta al­ku­ras­kau­den ai­ka­na, ja lie­vää ras­kaus­pa­hoin­voin­tia esiin­tyy lä­hes jo­kai­sel­la odot­ta­val­la nai­sel­la.

Ter­veel­li­set elä­män­ta­vat

Odot­ta­vil­la van­hem­mil­la on ras­kau­den ai­ka­na kaik­ki mah­dol­li­suu­det an­taa lap­sel­leen hy­vän elä­män al­ku, joka kan­taa pit­käl­le. Ras­kaak­si tu­le­mi­nen on hyvä ai­ka tar­kas­tel­la omia ter­veys­tot­tu­muk­sia: Ovat­ko mi­nun elin­ta­pa­ni sel­lai­sia, et­tä ha­lu­an siir­tää ne lap­sel­le­ni? Syön­kö tar­peek­si mo­ni­puo­li­ses­ti? Lii­kun­ko riit­tä­väs­ti? Osaan­ko ot­taa vä­lil­lä ihan ren­nos­ti?

Keho voi ol­la ko­vil­la ras­kau­den ai­ka­na. So­pi­va ruo­ka­va­lio ja pie­net, ti­he­äs­ti nau­ti­tut ruo­ka­mää­rät pi­tä­vät ai­na­kin lie­vem­mät vat­sa­oi­reet ja myös nä­räs­tyk­sen hal­lin­nas­sa. Riit­tä­vä lii­kun­ta ja kui­tu­pi­toi­nen ruo­ka­va­lio voi­vat puo­les­taan aut­taa um­me­tuk­seen.

Ras­kau­den ai­heut­ta­ma li­sä­e­ner­gi­an tar­ve on käy­tän­nös­sä vä­häi­nen. Noin puo­lel­la yli­pai­noi­sis­ta nai­sis­ta li­ha­vuus on al­ka­nut ras­kauk­sis­ta. Ras­kau­de­nai­kai­nen pai­non­hal­lin­ta on­nis­tuu par­hai­ten jär­keis­tä­mäl­lä ruo­ka­va­lin­to­ja ja yl­lä­pi­tä­mäl­lä ar­ki­lii­kun­taa.

Kas­vik­set, kala ja täys­jy­vä­vil­ja ovat mo­ni­puo­li­sen ruo­ka­va­li­on pe­rus­pi­la­rei­ta. Ke­hit­ty­vä si­kiö tar­vit­see muun mu­as­sa her­mos­ton ja nä­kö­ky­vyn ke­hit­ty­mi­seen ja hor­mo­ni­toi­min­taan myös hy­vä­laa­tui­sia ras­va­hap­po­ja, joi­den saan­ti jää suo­ma­lais­nai­sil­la hel­pos­ti suo­si­tuk­siin näh­den riit­tä­mät­tö­mäk­si.

Vink­ke­jä pa­hoin­voin­tiin:

- Le­pää riit­tä­väs­ti.

- Väl­tä är­syt­tä­viä ha­ju­ja, ma­ku­ja ja ti­lan­tei­ta.

- Nau­ti pie­niä vä­li­pa­lo­ja, ku­ten he­del­miä tai lei­pää pit­kin päi­vää.

- Väl­tä ras­vai­sia ruo­kia.

- Väl­tä hy­vin ma­kei­ta ruo­kia.

- Jätä pois hap­pa­mat ja maus­te­tut ruo­at. Esi­mer­kik­si kah­vi, tee ja ome­nat saat­ta­vat li­sä­tä vat­sa­hap­po­jen eri­tys­tä.

- Juo pal­jon vet­tä.

Lue 6.4. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä myös asi­an­tun­ti­jan kir­joit­ta­ma ar­tik­ke­li sekä äi­tien kom­ment­te­ja ai­hees­ta.

SirkkaLehto
26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys