JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hartauskirjoitukset

Rak­kau­den kak­sois­käs­ky

Siionin Lähetyslehti
Hartauskirjoitukset
13.5.2016 10.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:30
2020010123301220160513100000

KUVA: MAARIT MääTTä

KUVA: MAARIT MääTTä

Kun fa­ri­seuk­set kuu­li­vat, et­tä Jee­sus oli tuk­ki­nut sad­du­keuk­sil­ta suun, he ko­koon­tui­vat neu­von­pi­toon. Sit­ten yk­si heis­tä, joka oli lai­no­pet­ta­ja, ky­syi Jee­suk­sel­ta pan­nak­seen hä­net ko­e­tuk­sel­le: ”Opet­ta­ja, mikä on lain suu­rin käs­ky?” Jee­sus vas­ta­si: ”Ra­kas­ta Her­raa, Ju­ma­laa­si, koko sy­dä­mes­tä­si, koko sie­lus­ta­si ja mie­les­tä­si. Tämä on käs­kyis­tä suu­rin ja tär­kein. Toi­nen yh­tä tär­keä on tämä: Ra­kas­ta lä­him­mäis­tä­si niin kuin it­se­ä­si. Näi­den kah­den käs­kyn va­ras­sa ovat laki ja pro­fee­tat.”

Ju­ma­la on an­ta­nut luo­mi­ses­sa ih­mi­sen sy­dä­meen kaik­ki käs­kyn­sä. Us­kon­puh­dis­tuk­sen opet­ta­jat viit­taa­vat tä­hän, kun he kut­su­vat Ju­ma­lan la­kia aa­da­mi­lai­sek­si. Syn­tiin­lan­kee­muk­ses­sa ih­mi­nen rik­koi Ju­ma­lan käs­kyt. Ju­ma­la kui­ten­kin an­toi lu­pauk­sen Po­jas­taan, joka kor­jai­si syn­nin. Rik­ko­mus­ten täh­den an­net­tiin laki uu­del­leen Moo­sek­sen ki­vi­siin tau­lui­hin (2. Moos. 20).

Rak­kau­den kak­sois­käs­ky, suu­rin käs­kyis­tä

Kym­me­nes­tä käs­kys­tä kol­me en­sim­mäis­tä kos­ke­vat suh­det­ta Ju­ma­laan ja lo­put seit­se­män suh­det­ta lä­him­mäi­seen. Näi­den käs­ky­jen poh­jal­ta Ju­ma­la an­toi myös ajal­li­sia la­ke­ja Is­ra­e­lin kan­sal­le ja se­re­mo­ni­a­la­ke­ja ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta var­ten. Ne ei­vät ole enää voi­mas­sa, sil­lä ne kuu­lui­vat Van­haan tes­ta­ment­tiin. Sen si­jaan kym­me­nen käs­kyä ja rak­kau­den kak­sois­käs­ky ovat voi­mas­sa.

Meil­lä­kin on kan­sal­li­set la­kim­me, joi­den poh­ja­na on Ju­ma­lan laki. Kris­tit­tyi­nä ha­lu­am­me nou­dat­taa nii­tä, sil­lä ne var­je­le­vat elä­mää. Sa­mal­la ru­koi­lem­me esi­val­lan puo­les­ta, et­tä se sää­täi­si la­ke­ja, jois­sa säi­lyy tämä Ju­ma­lan käs­ky­jen tar­koi­tus.

Rak­kau­den kak­sois­käs­ky sa­noo ly­hy­es­ti, mikä kai­kis­sa käs­kyis­sä on tär­kein­tä: rak­kaus Ju­ma­laan ja rak­kaus lä­him­mäi­seen. Kun me teem­me par­haam­me ja pal­ve­lem­me lä­him­mäis­täm­me, se on hyvä asia. Me em­me sil­lä kui­ten­kaan saa­vu­ta yh­teyt­tä Ju­ma­laan ja ian­kaik­kis­ta elä­mää. Te­kom­me ei­vät rii­tä sii­hen. Ne ovat ajal­li­sia ja pal­ve­le­vat maan­pääl­lis­tä elä­mää. Ul­ko­nai­nen hyvä ei ole sama kuin Ju­ma­lan an­ta­mien käs­ky­jen täy­del­li­nen täyt­tä­mi­nen.

Te­kom­me ei­vät pe­las­ta

Me olem­me kaik­ki tur­mel­tu­nei­ta ih­mi­siä. Pe­ri­syn­ti asuu meis­sä, vaik­ka me us­kom­me. Lut­her sa­noo, et­tä pe­ri­syn­ti on kuin mie­hen par­ta, joka ai­na kas­vaa, vaik­ka sitä leik­kai­si jat­ku­vas­ti. On suu­ri asia, et­tä lu­pauk­sen sana myös täyt­tyi ja Jee­sus tuli. Hän ei ku­mon­nut la­kia vaan täyt­ti sen, myös tä­män rak­kau­den kak­sois­käs­kyn, ja kär­si puo­les­tam­me Ju­ma­lan tuo­mi­on. Hä­nen työn­sä täh­den me saam­me elää an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta. Saam­me us­koa ja kuul­la tä­män iloi­sen sa­no­man Ju­ma­lan lap­sil­ta. He ju­lis­ta­vat syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä.

On ih­meel­lis­tä, et­tä us­ko täyt­tää tä­män rak­kau­den kak­sois­käs­kyn ja koko Ju­ma­lan lain. Mut­ta se ei ole läh­töi­sin ih­mi­ses­tä, vaan Py­häs­tä Hen­ges­tä, joka saa ai­kaan Hen­gen he­del­miä (Gal. 5:22–23).

Ju­ma­lan lap­si­na em­me ole lain al­la, vaan ar­mon al­la. Tä­hän osal­li­suu­teen Ju­ma­la kut­suu si­nu­a­kin, joka elät il­man us­koa. Ku­kaan ei voi täyt­tää Ju­ma­lan tah­toa täy­del­li­ses­ti, aja­tuk­sin, sa­noin ja töin; Jee­sus on sen teh­nyt.

Hän lä­het­ti oman­sa ju­lis­ta­maan kai­kil­le ih­mi­sil­le, et­tä he saa­vat us­koa syn­nit an­teek­si. Kun tun­net, et­tä olet rik­ko­nut rak­kau­den kak­sois­käs­kyä vas­taan, Ju­ma­lan lap­set ju­lis­ta­vat an­teek­si­an­ta­mus­ta si­nul­le Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä.

Saat omis­taa Ju­ma­lan rak­kau­den, joka vai­kut­taa vas­ta­rak­kau­den: ”Sii­nä il­mes­tyi meil­le Ju­ma­lan rak­kaus, et­tä Ju­ma­la lä­het­ti ai­no­kai­sen Poi­kan­sa maa­il­maan, et­tä me eläi­sim­me hä­nen kaut­tan­sa. Sii­nä on rak­kaus – ei sii­nä, et­tä me ra­kas­tim­me Ju­ma­laa, vaan sii­nä, et­tä hän ra­kas­ti mei­tä ja lä­het­ti Poi­kan­sa mei­dän syn­tiem­me so­vi­tuk­sek­si. Rak­kaa­ni, jos Ju­ma­la on näin mei­tä ra­kas­ta­nut, niin me­kin olem­me vel­vol­li­set ra­kas­ta­maan toi­nen tois­tam­me.” (1. Joh. 4:9–11.)

Pek­ka Kin­nu­nen

Raa­ma­tun­koh­ta: Matt. 22:34–40

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti 4/2016

1.6.2020

Pie­ta­ri sa­noi: "Kään­ty­kää ja ot­ta­kaa it­se ku­kin kas­te Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ni­meen, jot­ta syn­tin­ne an­net­tai­siin an­teek­si. Sil­loin te saat­te lah­jak­si Py­hän Hen­gen." Ap. t. 2:38

Viikon kysymys