JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ar­mo­nau­rin­ko pois­taa pi­mey­den

Matkaevääksi
22.7.2020 5.55

Juttua muokattu:

21.7. 16:49
2020072116490620200722055500

Lilja-Marja Heilimo

Lilja-Marja Heilimo

Os­mo Heik­ka­la

Päi­vä oli mel­ko sa­tei­nen. Vä­lil­lä tuli ran­kas­ti vet­tä voi­mak­kai­den tuu­len­puus­kien kans­sa, vä­lil­lä tuu­li rau­hoit­tui ja pyyh­ki tum­mat pil­vet pois läm­pi­mäs­ti pais­ta­van au­rin­gon edes­tä. Nyt au­rin­ko pais­taa jo kirk­kaal­ta tai­vaal­ta, ja taus­tal­la soi­vat Sii­o­nin lau­lut Ke­sä­seu­ra­ra­di­on vä­lit­tä­mä­nä.

Ei­kö tämä us­ko­vai­sen elä­mä ole vä­hän sa­man­lais­ta? On­ko si­nus­ta tun­tu­nut kos­kaan, et­tä kul­jet synk­kien pil­vien al­la, har­ti­at kas­tu­vat jo sa­tees­ta ja kyl­myys hii­pii pu­se­ron al­le? Elä­män vas­toin­käy­mi­set, huo­let ja mur­heet saat­ta­vat ai­heut­taa täl­lais­ta tun­net­ta.

It­se olen ko­ke­nut, et­tä eri­tyi­ses­ti tun­nol­le ker­ty­vä syn­ti saa ai­kaan täl­lai­sen tun­teen, niin kuin lau­lus­sa sa­no­taan: ”Pil­vet peit­tää au­rin­gon har­maan vai­pan al­le, mie­leen tuo­den ah­din­gon, hä­dän kaik­ki­al­le” (SL 232:1). Sit­ten kun on saa­nut kor­jat­tua tun­non asi­oi­ta, on ko­ke­nut sa­man lau­lun sa­noin: ”Pil­vi­peit­teen ha­jot­taa läm­min lou­na­tuu­li. Syn­nin­pääs­tön lah­joit­taa Isän ar­mo suu­ri.” Tun­non puh­taus saa au­rin­gon pais­ta­maan, ja an­taa voi­maa myös ajal­lis­ten ko­et­te­le­mus­ten kes­kel­le.

Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa kir­jees­sään ko­rint­ti­lai­sil­le Ju­ma­lan sa­nan kirk­kau­des­ta: ”Jo kuo­le­maa pal­ve­le­va vir­ka, jon­ka sää­dök­set oli kai­ver­ret­tu ki­vi­tau­lui­hin, sä­tei­li sel­lais­ta kirk­kaut­ta, et­tä is­ra­e­li­lai­set ei­vät voi­neet kat­soa Moo­ses­ta kas­voi­hin. Kui­ten­kin hä­nen kas­vo­jen­sa kirk­kaus oli ka­to­a­vaa. Kuin­ka pal­jon suu­rem­paa kirk­kaut­ta sä­tei­lee­kään Hen­gen pal­ve­lu­vir­ka!” (2. Kor. 3:7–8.) Hen­gen pal­ve­lu­vir­ka, jos­ta Paa­va­li kir­joit­ti, on evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mi­sen vir­ka.

La­kia ja evan­ke­liu­mia on ver­rat­tu usein kuun ja au­rin­gon va­loon. Lain valo on kuin kuun va­loa, joka vain hei­jas­taa au­rin­gos­ta läh­te­vää va­loa. Sii­nä ih­mi­nen voi ha­vah­tua nä­ke­mään syn­tin­sä, mut­ta se ei rii­tä pois­ta­maan pi­meyt­tä.

Yöl­lä kirk­kaas­ti­kin lois­ta­va kuu him­me­nee, kun au­rin­ko nou­see. Paa­va­li, jota ai­em­min kut­sut­tiin Sau­lus Tar­so­lai­sek­si, oli it­se saa­nut voi­mak­kaas­ti ko­kea tä­män omas­sa elä­mäs­sään. Hän oli kul­ke­nut lain al­la, omiin te­koi­hin luot­ta­en, niin pi­me­äs­sä, et­tä oli tie­tä­mät­tään vai­non­nut Ju­ma­lan seu­ra­kun­taa. Ju­ma­la kui­ten­kin py­säyt­ti hä­net ja kut­sui val­ta­kun­taan­sa. Au­rin­ko nou­si Sau­luk­sen sy­dä­mes­sä, kun Ana­ni­as sai siu­na­ta hän­tä ar­mo­e­van­ke­liu­mil­la.

Vir­res­sä 618 lau­le­taan: ”Rat­ki tai­vaas­sa, on kaik­ki kir­kas­ta. Ei­pä au­rin­gon­kaan pais­te niin ole lois­ta­va kuin tai­vaan kirk­kaus, Her­ram­me Se­ba­ot. Tai­vaan iloa, tai­vaan rie­mua ei voi­da ku­vail­la. Kaik­ki sa­nat ovat köy­hät ker­to­maan tai­vaas­ta, sen juh­la­rie­mus­ta, oi Her­ra Se­ba­ot.”

Tai­vaan kirk­kaut­ta ei voi ku­vail­la. Ar­mon au­rin­ko pais­taa kui­ten­kin edel­leen kirk­kaas­ti Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa. Se, joka saa us­koa syn­tin­sä an­teek­si, saa tun­nol­leen rau­han, ja pää­see ker­ran osal­li­sek­si tai­vaan kirk­kau­des­ta. Siel­lä ajan vai­vat jää­vät, ja Tai­vaan Isä it­se kui­vaa vii­mei­set­kin kyy­ne­leet. ”Sii­hen ilo­hon, sii­hen rie­mu­hun vie mei­dät Her­ram­me. Ris­tin­kuo­le­ma­si tur­va suo, Jee­sus, mat­kal­le. Aa­men me vei­saam­me, oi Her­ra Se­ba­ot.”

27.11.2020

Älä vaa­di pal­ve­li­jaa­si tuo­mi­ol­le, sil­lä si­nun edes­sä­si ei yk­si­kään ole syy­tön. Ps. 143:2

Viikon kysymys