JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Daavidin suku on yhä maan päällä

Matkaevääksi
4.1.2023 9.40

Juttua muokattu:

2.1. 09:44
2023010209445420230104094000

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Muis­tat­ko esi­van­hem­pie­si ni­miä? On­ko su­vus­sa­si ol­lut joku ni­mel­tään laa­jal­ti tun­net­tu tai sel­lai­ses­sa ajal­li­ses­sa teh­tä­väs­sä toi­mi­nut hen­ki­lö, jon­ka nimi on py­sy­nyt usei­den muis­tois­sa? It­se muis­tan ni­mel­tä iso­van­hem­pa­ni ja joi­tain hei­dän van­hem­pi­aan. Li­säk­si olen kuul­lut, et­tä su­vus­sa­ni on jos­kus ai­koi­naan ol­lut so­ti­lai­ta ja jopa aa­te­li­sia.

Lut­he­rin esi­pu­heen mu­kaan psal­mis­sa 89 en­nus­te­taan ver­taus­ku­val­li­ses­ti Jee­suk­sen elä­mäs­tä maan pääl­lä. Psal­mis­ta voi­daan lu­kea, kuin­ka en­nus­tus­ten mu­kaan Ju­ma­la va­lit­see ja uh­raa ai­no­an poi­kan­sa ih­mi­sen pe­las­ta­mi­sek­si, Jee­sus voi­del­laan ja Ju­ma­la voi­mal­laan he­rät­tää hä­net kuol­leis­ta (Joh. 14:6, Mark. 14:3–9, Matt. 28:1–8). Psal­mi ker­too Jee­suk­ses­ta: ”Her­ra on mei­dän kil­pem­me, Is­ra­e­lin Pyhä mei­dän ku­nin­kaam­me” (Ps. 89:18). Ku­nin­gas Daa­vi­din su­vus­ta oli myö­hem­min syn­ty­vä ”ruu­su Ii­sain juu­ren”. Hän syn­tyi ku­nin­kai­den su­kuun kaik­kien ih­mis­ten tur­vak­si, uu­si ar­mah­ta­va ku­nin­gas, joka ei ol­lut ajal­li­nen vaan ian­kaik­ki­nen.

Ih­mis­mie­li saat­taa jos­kus aja­tel­la, et­tä ajal­li­ses­ti tun­ne­tus­sa ja eh­kä vau­raas­sa­kin su­vus­sa elä­nyt oli­si jol­lain ta­val­la pa­rem­pi­o­sai­nen kuin niin sa­no­tut ”ta­val­li­set tal­laa­jat”. Ju­ma­lan edes­sä jo­kai­nen ih­mi­nen on sa­ma­nar­voi­nen ja jo­kai­sen ih­mi­sen elä­mäl­lä on mer­ki­tys sekä teh­tä­vä. Ju­ma­lan tah­to on, et­tä myös ih­mi­set ajat­te­li­si­vat sa­moin. Ih­mi­set saat­ta­vat kui­ten­kin her­käs­ti lo­ke­roi­da ja ar­vi­oi­da toi­si­aan nä­ky­vän ja ajal­li­sen pe­rus­teel­la.

Myö­hem­min psal­mis­sa ku­va­taan Daa­vi­din su­vun säi­ly­vän iä­ti. Tämä suku on vie­lä tä­nä­kin päi­vä­nä maan pääl­lä. Se on us­ko­vais­ten jouk­ko, Ju­ma­lan val­ta­kun­ta. Sii­nä val­ta­kun­nas­sa saa­daan ja an­ne­taan syn­te­jä an­teek­si Ju­ma­lan ar­mos­ta, Py­hän Hen­gen voi­mal­la. Tätä ar­moa Ju­ma­la ei aio ot­taa pois ja pi­tää lu­pauk­sen­sa (Ps. 89:27–30). Val­ta­kun­nas­sa on ku­nin­kaa­na ikui­nen ku­nin­gas Jee­sus Kris­tus.

Ajal­li­ses­sa elä­mäs­sä su­ku­pol­vet vaih­tu­vat ja ”mies­pol­vet vai­pu­vat un­ho­laan”. Il­man do­ku­men­toin­tia ih­mi­sen muis­ti ei yl­lä ko­vin kau­as. Se, mitä ih­mi­nen on elä­mäs­sään saa­nut ai­kai­sek­si ai­ka­nan­sa, unoh­tuu ja asi­oi­den mer­ki­tyk­sel­li­syys vä­he­nee. On hy­vin tär­ke­ää, et­tei Tai­vaan Isäl­tä saa­tu sie­lu eli elä­vä hen­ki jou­du ka­dok­siin. Ju­ma­la on an­ta­nut ih­mi­sel­le elä­män, ja hä­nen tah­ton­sa on, et­tä jo­kai­nen pää­si­si ker­ran hä­nen luok­seen tai­vaa­seen.

”Lä­hel­lä Her­raa, Ju­ma­laa­ni on ai­na mi­nun on­ne­ni. Näin tur­vaan si­nuun, aut­ta­jaa­ni, ja ker­ron ar­mo­töis­tä­si. Si­nul­le kii­tos, et­tä saan tie­tä­si käy­dä kun­ni­aan.” (SL 233:3.)

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys