JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Evankeliumi pelastaa synnin vallasta

Matkaevääksi
12.5.2022 16.00

Juttua muokattu:

12.5. 16:50
2022051216504220220512160000

Ilk­ka Ha­ku­li­nen

Use­at meis­tä ovat näh­neet ran­nal­la te­li­nees­sä tai lai­van kai­tee­seen kiin­ni­te­tyn pu­na­val­ke­an ren­kaan. Se on pe­las­tus­ren­gas, joka voi pe­las­taa kuo­le­man­vaa­raan jou­tu­neen ih­mi­sen hen­gen.

Mit­kä ovat kes­kei­sim­mät piir­teet ti­lan­teis­sa, jois­sa pe­las­tus­ren­gas­ta käy­te­tään? En­sik­si­kään au­tet­ta­va ei ole usein ym­mär­tä­nyt jou­tu­van­sa vaa­ral­li­seen ti­lan­tee­seen ja on ky­ke­ne­mä­tön aut­ta­maan it­se­ään. Toi­sek­si aut­ta­ja ei toi­mi au­tet­ta­van puo­les­ta palk­ki­on tai vas­ta­pal­ve­luk­sen toi­vos­sa. Hän ris­kee­raa ja jos­kus jopa uh­raa hen­ken­sä toi­sen puo­les­ta. Kol­man­nek­si au­tet­ta­va ko­kee sy­vää iloa ja kii­tol­li­suut­ta pe­las­ta­jaan­sa koh­taan, ei­kä hän tor­ju tätä. Näin ta­pah­tuu ajal­li­sis­sa ti­lan­teis­sa, mut­ta kuin­ka sit­ten käy hen­gel­li­ses­sä mie­les­sä?

Raa­ma­tun ydin­vies­ti voi­tai­siin tii­vis­tää Psal­mia 98 mu­kail­len sa­noi­hin Her­ra on pe­las­ta­jam­me (Ps. 98:2–9). Van­ha tes­ta­ment­ti, jos­ta edel­lä to­det­tu Psal­mi löy­tyy, ei tun­ne sa­naa Jee­sus, joka on kreik­kaa. Vas­taa­va hep­re­an nimi siel­tä kui­ten­kin löy­tyy, Joo­sua tai Jes­hua, joka tar­koit­taa ’Her­ra pe­las­taa’. Uu­den tes­ta­men­tin Her­ra, Jee­sus Kris­tus, on siis Pe­las­ta­ja.

Kun ih­mi­nen jo idul­lan­sa saa elä­män (Ps. 139:13–16), hän on Her­ran tut­tu ja hä­nen oman­sa. Maa­il­mas­sa on kui­ten­kin myös pa­ho­lai­nen, joka on Ju­ma­lan vas­tus­ta­ja ja ha­lu­aa alis­taa Ju­ma­lan omat val­taan­sa. Jos Ju­ma­lan lap­si ei saa syn­ty­män­sä jäl­keen jat­ku­vas­ti Hen­gen ra­vin­toa, evan­ke­liu­mia, hän en­nen pit­kää kuo­lee eli huk­kuu syn­tei­hin­sä.

Usein huk­ku­mi­nen ta­pah­tuu niin, et­tei ih­mi­nen huo­maa edes jou­tu­neen­sa kuo­le­man­vaa­raan, jot­ta voi­si huu­taa apua. Et­si­kon ai­ka on ai­ka, jol­loin Isä kut­suu hen­gel­li­ses­ti kuol­lut­ta yh­tey­teen­sä. Hän lä­het­tää elä­vän lap­sen­sa ”heit­tä­mään pe­las­tus­ren­kaan” huk­ku­van avuk­si. Jos tämä ot­taa vas­taan ”pe­las­tus­ren­kaan” eli an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­min ja sa­no­man sie­lun pe­las­tuk­ses­ta, pe­las­tuu hän elä­mäl­le.

Elä­mäl­le pe­las­tu­nut ko­kee sy­vää iloa ”pe­las­tus­ren­kaan heit­tä­nyt­tä” koh­taan, mut­ta vii­me kä­des­sä kui­ten­kin Ju­ma­laa koh­taan. Sekä Raa­ma­tun ker­to­muk­sis­sa pe­las­tuk­sen ko­ke­neet et­tä mei­dän­kin ajal­lam­me us­koon au­te­tut, pe­las­tuk­sen saa­neet ih­mi­set ovat kiit­tä­neet Ju­ma­laa ja Her­raa Jee­sus­ta. Her­ra on pe­las­ta­nut syn­nin, kuo­le­man ja pa­ho­lai­sen val­las­ta.