JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ha­ke­muk­set­ta saa­tu kak­sois­kan­sa­lai­suus

Päivämies
Matkaevääksi
28.6.2017 6.00

Juttua muokattu:

1.1. 11:16
2020010111165120170628060000

Vies­tit val­ti­oi­den hal­li­tuk­sis­ta ja hal­lit­si­jois­ta, juu­ri va­li­tuis­ta ja vaih­tu­neis­ta, saa­vut­ta­vat mei­dät lä­hes päi­vit­täin. Hal­lit­si­joi­ta ar­vi­oi­daan hei­dän ko­ke­mus­ten­sa ja toi­mien­sa poh­jal­ta. Ar­vi­oin­tei­hin vai­kut­ta­vat hy­vin pal­jon myös hei­dän edus­ta­man­sa ar­vot sekä hen­ki­lö­koh­tai­set omi­nai­suu­det.

Jo­kai­nen meis­tä kuu­luu jo­hon­kin kan­saan. Sen jä­se­nek­si syn­ny­tään, ei kut­su­ta. Kan­sa­lai­set odot­ta­vat, et­tä hei­dän hal­lit­si­jan­sa luo va­paan ja tur­val­li­sen il­ma­pii­rin elää ja toi­mia.

Jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä on syn­ty­es­sään kak­sois­kan­sa­lai­suus. Ei ole vä­liä sil­lä, min­kä ajal­li­sen val­ta­kun­nan kan­sa­lai­nen ih­mi­nen on. Ju­ma­la on jo en­nen syn­ty­mää ot­ta­nut hä­net lap­sek­seen, jä­se­nek­si val­ta­kun­taan­sa, jon­ka hal­lit­si­ja­na on it­se Jee­sus, Ju­ma­lan Poi­ka.

Kak­sois­kan­sa­lai­suu­den hin­ta

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan jä­se­nyy­den hin­ta on niin kor­kea, et­tä sen lu­nas­ta­mi­nen ei ole ih­mi­sel­le mah­dol­lis­ta. Jee­sus on sen kär­si­myk­sel­lään ja ris­tin­kuo­le­mal­laan meil­le lu­nas­ta­nut. Kan­sa­lai­suus on meil­le il­mai­nen – ky­sy­mys on ar­mo­lah­jas­ta. Jee­suk­sen rak­kaus on kä­sit­tä­mät­tö­män suu­ri mei­tä ja koko ih­mis­kun­taa koh­taan.

Ku­ten ajal­li­sia hal­lit­si­joi­ta, myös Jee­sus­ta ar­vi­oi­daan ku­nin­gas­kun­tan­sa hal­lit­si­ja­na, ku­nin­kaa­na. Ajas­sam­me to­sin on ar­vi­oi­ta, jot­ka jopa ky­see­na­lais­ta­vat sekä Jee­suk­sen his­to­ri­al­li­se­na hen­ki­lö­nä et­tä hä­nen val­ta­kun­tan­sa ole­mas­sa­o­lon.

Ju­ma­lan sa­nas­ta voim­me lu­kea, et­tä Jee­suk­sel­la on kaik­ki ko­ke­mus ih­mi­se­nä elä­mi­ses­tä. Hän on kul­ke­nut in­hi­mil­li­ses­ti aja­tel­tu­na kaik­kein al­hai­sim­mat pai­kat. Ju­ma­lan Poi­ka­na hän on kul­ke­nut myös läpi tai­vai­den. Hä­nen ko­ke­muk­sen­sa kat­taa jo­kai­sen ih­mi­sen vai­keim­mat­kin ko­ke­muk­set, ja koh­taa­mam­me kiu­sauk­set ovat hä­nel­le­kin tu­tut. To­sin Jee­sus meis­tä poi­ke­ten ei lan­gen­nut syn­tiin. (Hepr. 4:14–16.)

Kut­su kuu­luu ta­kai­sin

”Kos­ka meil­lä on suu­ri yli­pap­pi, Jee­sus, Ju­ma­lan Poi­ka, py­sy­kääm­me täs­sä tun­nus­tuk­ses­sa”, ke­hot­taa Ju­ma­lan sana (Hepr. 4:14). Hep­re­a­lais­kir­jees­tä (10:25) voim­me edel­leen lu­kea, et-tem­me saa lai­min­lyö­dä seu­ra­kun­tam­me yh­tei­siä ko­kouk­sia. ”As­tu­kaam­me roh­ke­as­ti ar­mon val­tais­tui­men eteen, jot­ta sai­sim­me ar­moa ja lau­peut­ta” (Hepr. 4:16). Vie­lä­kin Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta kuu­luu an­teek­si­an­non saar­na. Sen us­ko­mal­la Ju­ma­lan kan­sa saa yhä iloi­ta mat­kas­ta tai­vas­tiel­lä.

On ole­mas­sa vaa­ra, et­tä me­ne­täm­me tä­män elä­män kal­leim­man lah­jan, Ju­ma­lan val­ta­kun­nan kan­sa­lai­suu­den. Ju­ma­lan lap­seu­den me­net­tä­neel­le kuu­luu yhä kut­su pa­la­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Hä­nen us­kot­ta­vak­seen kuu­lu­te­taan sa­maa saar­naa kaik­kien syn­tien so­vi­tuk­ses­ta ku­ten jo ai­em­min us­ko­neil­le.

Veik­ko Si­vu­la

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 28.6.2017

Ku­vi­tus­ku­va: Heik­ki Vuo­no­ka­ri

3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys