JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Hen­ki te­kee elä­väk­si

Matkaevääksi
26.8.2020 6.40

Juttua muokattu:

26.8. 07:53
2020082607533920200826064000

Mat­ti Kont­ka­nen

Apos­to­lin sa­no­ma hen­gen elä­väk­si te­ke­väs­tä vai­ku­tuk­ses­ta avau­tuu, kun ym­mär­tää, mil­lai­sen elä­män­ko­ke­muk­sen poh­jal­ta hän on sen kir­joit­ta­nut.

Paa­va­li oli ko­ke­nut omas­sa elä­mäs­sään muu­tok­sen lain van­hurs­kau­des­ta us­kon van­hurs­kau­teen. Sitä taas on hel­pom­pi ym­mär­tää, jos omat elä­män­ko­ke­muk­set ovat sa­man­suun­tai­sia.

Muis­tan elä­väs­ti 43 vuo­den ta­kaa lau­an­tai-il­lan elo­kuun 20. päi­vä­nä vuon­na 1977. Nuo­re­na te­o­lo­gi­an opis­ke­li­ja­na olin saa­pu­nut ys­tä­vä­ni roh­kai­se­ma­na seu­roi­hin Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le.

Olin edel­li­se­nä ke­vät­tal­ve­na käy­nyt kir­jeit­se sa­man ys­tä­vä­ni kans­sa kes­kus­te­lua us­ko­mi­sen asi­ois­ta. Hän oli kir­joit­ta­nut mi­nul­le, kuin­ka tääl­lä maan pääl­lä on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta, jon­ka osal­li­suu­teen ih­mi­nen pää­see us­kon kaut­ta. Tie maa­il­man val­ta­kun­nas­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­taan kul­kee pa­ran­nuk­sen kaut­ta. Is­tuin Fred­ri­kin­ka­tu 61 A:n seu­ra­sa­lin ta­kim­mai­ses­sa pen­kis­sä. Ih­mi­siä oli sa­lin täy­del­tä.

Olin kyl­lä lu­ke­nut Raa­mat­tua ja omas­ta mie­les­tä­ni us­ko­nut­kin sen sa­no­man, vaik­ka koin­kin sen ole­van ul­ko­koh­tais­ta. Tun­sin Ju­ma­lan sa­nas­ta yh­tä ja tois­ta, sil­lä olin­han py­hä­kou­lus­sa, kou­lus­sa ja rip­pi­kou­lus­sa op­pi­nut us­kon opin aak­ko­set. Saar­no­ja­kin olin kuul­lut kir­kos­sa ja hen­gel­li­sis­sä ti­lai­suuk­sis­sa.

It­se olin pi­tä­nyt en­sim­mäi­sen te­o­lo­gi­har­joit­te­luun kuu­lu­van saar­na­ni ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa vain muu­ta­maa viik­koa ai­kai­sem­min. Olin käy­nyt us­ko­vais­ten­kin seu­rois­sa edel­li­se­nä ke­vää­nä ja kir­joit­ta­nut ys­tä­väl­le­ni, et­tä saar­na oli ol­lut hyvä, mut­ta mi­tään eri­tyis­tä en sii­nä ko­ke­nut.

Sil­ti oman sy­dä­me­ni tila, us­ko­vais­ten jouk­ko ja sa­no­ma as­kar­rut­ti­vat miel­tä. Li­sää poh­ti­mis­ta oli ai­heut­ta­nut ys­tä­vä­ni nuo­rem­man sis­kon vas­taus ky­sy­myk­seen, mi­ten us­ko­vai­set nä­ke­vät toi­sen ih­mi­sen sy­dä­men: ”Kun kak­si toi­sil­leen tun­te­ma­ton­ta us­ko­vais­ta koh­da­tes­saan al­ka­vat kes­kus­tel­la, Pyhä Hen­ki pian kir­kas­taa heil­le, et­tä he ovat sa­man Isän lap­sia.” Nämä mie­les­sä­ni odo­tin seu­ro­jen al­ka­mis­ta vie­rel­lä­ni tun­te­mat­to­mia seu­ra­vie­rai­ta.

Pu­hu­jan pai­kal­le siir­tyi Hel­sin­gis­sä pu­hu­ja­mat­kal­la ol­lut jo­en­suu­lai­nen Ant­ti Här­kö­nen. Muis­tan aja­tel­lee­ni saar­naa kuun­nel­les­sa­ni, et­tä tämä kuu­los­taa raa­ma­tul­li­sel­ta ja apos­to­li­sel­ta. Pa­nin mer­kil­le, et­tä jot­kut kuu­li­jat nou­si­vat pu­heen ai­ka­na sei­so­maan ja pu­hu­ja ju­lis­ti heil­le syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä.

Pu­heen lo­pul­la pu­hu­ja ky­syi, oli­ko seu­rois­sa joku, joka ha­lu­ai­si us­koa syn­nit an­teek­si. Sil­loin mi­nä­kin nou­sin sei­so­maan. Ha­lu­sin kuul­la evan­ke­liu­mia. Vaik­ka pu­hu­ja ei mi­nua huo­man­nut, vie­rel­lä oli­jat ju­lis­ti­vat hil­jai­sel­la ää­nel­lä evan­ke­liu­mia syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­ses­ta. Täs­sä sain elää to­dek­si sen, kuin­ka Pyhä Hen­ki vai­kut­taa us­kon niis­sä, jot­ka evan­ke­liu­min kuu­le­vat mis­sä ja mil­loin hän tah­too. Löy­tä­jän ilo täyt­ti sy­dä­me­ni.

Tä­män jäl­keen mi­nul­le ei ole tar­vin­nut se­lit­tää, mitä tar­koit­taa Py­hän Hen­gen elä­väk­si te­ke­vä evan­ke­liu­mi. Paa­va­lin sana ”kir­jain kuo­let­taa, mut­ta Hen­ki te­kee elä­väk­si” (2. Kor. 3:6) on avau­tu­nut hen­ki­lö­koh­tais­ten ko­ke­mus­te­ni kaut­ta.

4.3.2021

Kuka voi sa­noik­si pu­kea Her­ran voi­ma­te­ot, kuka voi hän­tä kyl­lin ylis­tää? Ps. 106:2

Viikon kysymys