JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Herra ohjaa oikealle tielle

Matkaevääksi
18.1.2023 5.05

Juttua muokattu:

16.1. 11:27
2023011611272320230118050500

Pixabay

Pixabay

Mar­kus Kop­pe­roi­nen

Kun ai­ka­naan te­o­lo­gi­an opis­ke­li­ja­na aloi­tin pu­hu­jan teh­tä­väs­sä, oli­vat ko­ti­seu­rat usein eri alu­eil­la. Sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­väs­sä ko­ti­seu­rat ovat mi­nus­ta ai­na ol­leet mu­ka­vim­pia. Sii­nä ko­ti­sii­o­ni saa mer­ki­tyk­sen, kun seu­ra­vie­raat ovat ter­ve­tul­lei­ta toi­sen ko­tiin.

Me­nin ko­tei­hin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la bus­seil­la. Pi­me­äs­sä kau­pun­gis­sa ei bus­sin ik­ku­nas­ta ol­lut help­poa näh­dä ka­tu­jen ni­miä. Apu­na mi­nul­la oli van­has­ta pu­he­lin­lu­et­te­los­ta, joi­ta vie­lä sil­loin oli, tal­teen lei­kat­tu kart­ta. Usein ys­tä­väl­li­nen kans­sa­mat­kus­ta­ja ky­syi, min­ne olin me­nos­sa. Pe­ril­le seu­roi­hin on­nek­si ai­na pääs­tiin. Nyt meno on au­tol­la ja kän­ny­kän na­vi­gaat­to­rin kans­sa pal­jon hel­pom­paa. Enem­män ky­sy­tään­kin sitä, min­ne ha­lu­an men­nä.

Ju­ma­lan lap­si va­lit­see elä­mäs­sään päi­vit­täin reit­te­jään, min­ne hän kul­kee. Sitä toki mää­rit­tä­vät opis­ke­lui­den ja työn­te­ot ryt­mit. Tu­tut rei­tit tu­lee muis­ta­neek­si ul­koa. Nii­tä ajel­les­sa voi ren­tou­tua ja sa­mal­la val­mis­tau­tua tu­le­vaan het­keen. Päi­vit­täi­sis­tä po­luis­ta koos­tuu myös mat­ka ian­kaik­ki­suu­teen. Min­ne pol­ku it­se ku­ta­kin vie, sen voi elä­mäs­sä myö­hem­min näh­dä.

Pro­feet­ta Je­sa­ja muis­tut­taa täs­tä jo en­na­kol­ta. Ei tar­vit­se lo­pul­li­ses­ti ek­syä, vaan vää­rään osu­neet as­ke­leet, ne, jot­ka ovat joh­dat­ta­neet pois Ju­ma­lan val­ta­kun­nan tun­te­mi­ses­ta, voi tun­nus­taa teh­dyik­si ja saa­da an­teek­si. Näin voi jat­kaa as­ke­lia tai­vaan tiel­lä.

Raa­ma­tun his­to­ria osoit­taa, et­tä Ju­ma­lan tah­to ei ih­mi­sel­le ol­lut sil­loin­kaan mie­lui­nen. Sekä hal­lit­si­jat et­tä kan­sa mo­nin ta­voin te­ki­vät jul­ki­ses­ti­kin syn­tiä: ”Voi syn­tis­tä kan­saa, ras­kaas­ti rik­ko­nut­ta su­kua, pa­han­te­ki­jöi­den per­het­tä, ri­kok­siin ek­sy­nei­tä lap­sia! He ovat luo­pu­neet Her­ras­ta, he ovat hal­vek­si­neet Is­ra­e­lin Py­hää ja kään­tä­neet hä­nel­le sel­kän­sä. Vain ty­tär Sii­on on jäl­jel­lä kuin maja vii­ni­tar­has­sa, kuin kurk­ku­pel­lon var­ti­o­la­va, kuin saar­ret­tu kau­pun­ki.” (Jes. 1:4–8.)

Kan­sa sai konk­reet­ti­ses­ti­kin näh­dä, et­tä hei­dät so­ti­laal­li­ses­ti saar­ret­tiin ja moni jou­tui Ba­by­lo­nin pak­ko­siir­to­lai­suu­teen. Po­liit­ti­ses­ti ja us­kon­nol­li­ses­ti huo­les­tut­ta­vat nä­ky­mät ei­vät kui­ten­kaan peit­tä­neet ar­mon nä­ky­miä: ”Vaik­ka Her­ra suo si­nul­le vain ka­pe­an lei­vän ja niu­kas­ti vet­tä, hän, si­nun opas­ta­ja­si, ei enää kät­key­dy” (Jes. 30:20).

Ny­kyi­ses­sä Suo­mes­sa, toi­sin kuin mo­nes­sa muus­sa maas­sa, ei ve­den niuk­kuus ole suu­ri huo­li, mut­ta lei­pä voi tun­tua niu­kal­ta. J.L. Ru­ne­ber­gin ru­nos­sa Saa­ri­jär­ven Paa­vo säi­lyt­ti toi­von­sa Ju­ma­laan sa­no­en Ju­ma­lan ko­et­te­le­van mut­tei hyl­kää­vän. Näin Ju­ma­laan saa edel­leen luot­taa ja jat­kaa toi­veik­kaas­ti kil­voit­te­lua.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys