JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Hu­ti­loi­den teh­ty pe­rus­tus ei kes­tä

Matkaevääksi
12.2.2020 6.15

Juttua muokattu:

12.2. 08:54
2020021208545720200212061500

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Han­nu In­ke­roi­nen

Olen elä­mä­ni ai­ka­na näh­nyt joi­ta­kin tosi van­ho­ja ra­ken­nuk­sia, jot­ka ovat seis­seet pys­tys­sä jopa tois­ta tu­hat­ta vuot­ta. Näi­den ra­ken­nus­ten yh­tei­nen piir­re on ol­lut, et­tä nii­den pe­rus­tuk­set on teh­ty tu­ke­vik­si ja kes­tä­vik­si. Omat ra­ken­ta­mis­ko­ke­muk­set ovat ai­ka vä­häi­siä, mut­ta sen olen niis­tä op­pi­nut, et­tä te­ki­pä sit­ten ta­loa, leik­ki­mök­kiä tai vaik­ka asun­to­vau­nul­le ka­tos­ta, niin mi­kä­li sen ha­lu­aa kes­tä­vän suo­ras­sa, pi­tää se pe­rus­taa hy­vin.

Raa­mat­tu pu­huu myös pe­rus­ta­mi­ses­ta ver­ra­ten ajal­lis­ten pe­rus­tus­ten te­ke­mis­tä sii­hen, mi­hin ih­mi­nen pe­rus­taa oman elä­män­sä. Jos elä­mä on pe­rus­tet­tu Ju­ma­lan sa­nan va­raan, se on pe­rus­tet­tu hy­vin, tu­ke­vas­ti ja kes­tä­väs­ti.

Mitä tar­koit­taa pe­rus­taa elä­mä Ju­ma­lan sa­nan va­raan? Ta­lon pe­rus­tuk­sia var­ten kai­ve­taan suu­ri kuop­pa ja pois­te­taan kaik­ki, mikä voi­si vaa­ran­taa ta­lon pe­rus­tuk­sen. Siel­lä ei saa ol­la ki­viä, jot­ka voi­si­vat rou­dan lii­kut­te­le­mi­na lii­kut­taa myös pääl­le tu­le­vaa ta­loa. Ra­ken­nuk­sen al­le ei saa jää­dä ai­nek­sia, joi­ta pit­kin kos­teus voi­si nous­ta pi­laa­maan ta­loa.

Jos elä­män pe­rus­taa Ju­ma­lan sa­nan va­raan, sil­loin sii­nä ei ole mi­tään, mikä vaa­ran­taa pe­rus­tuk­sen kes­tä­mis­tä. Siel­lä ei ole omia an­si­oi­ta, ei oma­van­hurs­kaut­ta, ei syn­nin lu­val­li­suut­ta, oma­la­ki­suut­ta tai mi­tään omaa. On vain Ju­ma­lan sana, jon­ka va­ras­sa kaik­ki on luo­tu ja kaik­ki myös sei­soo. Raa­ma­tus­sa Jee­sus it­se neu­voo, et­tei ku­kaan las­ke uut­ta vii­niä van­hoi­hin lei­lei­hin ei­kä leik­kaa uu­des­ta vii­tas­ta paik­kaa van­han vii­tan rei­än peit­teek­si (Mark. 2:21–22).

Mi­ten ih­mi­sen elä­mäs­sä nä­kyy se, et­tä se on pe­rus­tet­tu hor­ju­mat­to­mal­le pe­rus­tal­le? Kun talo on val­mis, ta­lo­jen pe­rus­tuk­sis­ta ei näy pal­jon ulos­päin, vain osa ki­vi­jal­kaa. Jos talo on pe­rus­tet­tu tu­ke­vas­ti ja hy­vin, se sei­soo suo­ras­sa, py­syy kui­va­na, ter­vee­nä ja hy­vä­nä asua. Jos taas pe­rus­tus­ten te­os­sa on hu­ti­loi­tu, talo voi pai­nua, kos­teus voi pi­la­ta koko ra­ken­nuk­sen, ja se voi­daan jou­tua jopa pur­ka­maan.

Pe­rus­tus ei vält­tä­mät­tä näy ih­mi­ses­tä­kään heti pääl­le­päin. Jos koh­taan en­nal­ta tun­te­mat­to­man ih­mi­sen, en voi tie­tää, on­ko hä­nen elä­män­sä pe­rus­ta Ju­ma­lan sa­nas­sa. Kun ih­mi­seen tu­tus­tuu ja hä­nen kans­saan elää ja kes­kus­te­lee, sen pe­rus­tuk­sen kui­ten­kin tun­nis­taa. Kun elä­män pe­rus­tus on kun­nos­sa, luot­ta­mus Ju­ma­laan ja hä­nen sa­nan­sa mu­kai­nen elä­mä nä­ky­vät ja tun­tu­vat.

Paa­va­li kir­joit­taa, kuin­ka pe­rus­tus on jo las­ket­tu, ja se on Kris­tus. Jo­kai­nen ra­ken­taa täl­le pe­rus­tal­le, mi­ten tah­too. Paa­va­li kir­joit­taa ko­rint­ti­lai­sil­le is­tut­ta­mi­ses­ta ja kas­te­le­mi­ses­ta (1. Kor. 3:7). Vaik­ka is­tut­ta­ja ja kas­te­li­ja te­ke­vät tär­ke­ää työ­tä, kas­vun an­ta­ja on Ju­ma­la. Täs­tä­kin on mo­nel­la ko­ke­mus­ta: ih­mi­nen yrit­tää par­haan­sa, is­tut­taa tai kyl­vää, kas­te­lee, käyt­tää lan­noit­tei­ta ja hoi­taa, mut­ta kui­ten­kin kas­vun an­ta­ja on ai­na Ju­ma­la.

Jee­sus ver­taa Ju­ma­lan sa­naa sie­me­neen, jota kyl­ve­tään ja kas­tel­laan, kun ha­lu­taan an­taa us­kol­le mah­dol­li­suus kas­vaa ja ku­kois­taa. Us­ko ei kui­ten­kaan kos­kaan ole ih­mis­työ, vaan ai­na Kaik­ki­val­ti­aan hy­vän tah­don va­ras­sa. Pyhä Hen­ki vai­kut­taa kai­kis­sa ih­mi­sis­sä us­kon, ja ih­mi­set ovat pai­kal­lan­sa kyl­vä­jiä ja kas­te­li­joi­ta. Sa­mal­la Ju­ma­lan lap­si saa ol­la myös kyl­vön ja kas­te­lun koh­tee­na, Ju­ma­lan val­ta­kun­nan hy­väs­sä hoi­dos­sa.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.