JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

”Hyvä on Herra”

Matkaevääksi
26.1.2022 10.00

Juttua muokattu:

25.1. 14:59
2022012514593220220126100000

Mika Mu­ta­nen

Ke­säl­lä 2018 pois­nuk­ku­neen vai­mo­ni hau­ta­ki­veen on kir­joi­tet­tu sa­nat ”Hyvä on Her­ra”. Tämä vai­mo­ni lem­pi­vir­si on täyn­nä tai­vaal­lis­ta kii­tos­ta, ja se oli mu­ka­na yh­tei­ses­sä elä­mäs­säm­me avi­o­liit­toon vih­ki­mi­ses­tä vii­mei­seen päi­vään as­ti.

Ki­ven löy­tä­mi­seen liit­tyy muis­to, joka jäi sy­väs­ti mie­lee­ni. Olin har­mis­sa­ni, kun en ol­lut löy­tä­nyt hau­ta­ki­veä en­nen tal­vea. Seu­ra­kun­nan lait­ta­ma pui­nen ris­ti peit­tyi Kai­nuun lu­mi­vai­pan al­le. Koim­me kui­ten­kin las­ten kans­sa voi­mak­kaas­ti, et­tä äi­ti ei ol­lut hau­das­sa: hän oli nous­sut tai­vaa­seen kuin ke­sä­per­ho­nen ja vain tyh­jä ko­te­lo­kop­pa oli jää­nyt kyl­mään maa­han.

It­se­kin vai­ke­an sai­rau­den hei­ken­tä­mä­nä läh­din hei­nä­kuus­sa 2019 kä­ve­lyl­le lä­hi­vaa­ran rin­teil­le, jos­sa tie­sin löy­ty­vän hau­ta­ki­vek­si so­pi­via lius­ke­ki­viä. Oli py­hä­päi­vä, ja kuun­te­lin Reis­jär­ven opis­to­seu­ro­jen ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta. Kat­se­lin ki­veä, jol­lai­sen olin etu­kä­teen mie­les­sä­ni näh­nyt. Seu­ra­kan­sa al­koi lau­laa kii­tos­virt­tä 324, Hyvä on Her­ra. Sii­nä sa­mal­la sil­mä­ni nä­ki­vät sen: kau­niin tum­man ki­ven, jon­ka ala­reu­nas­ta ko­ho­si hoh­ta­va kvart­si­juo­va. Ko­ke­mus oli voi­ma­kas, sil­lä vir­ren sa­no­ma toi läm­pi­mäs­ti mie­lee­ni rak­kaan vai­mo­ni:

“Hän luo­duil­len­sa, tar­peet ai­na tuot­taa, elä­vät kaik­ki syöt­tää hän ja juot­taa, kaar­neen­kin poi­ka hoi­vaa­jaan­sa luot­taa. Kiit­tä­kää Her­raa!”

Tun­te­mat­to­mak­si jää­nyt vir­ren kir­joit­ta­ja lie­nee tun­te­nut psal­min 107; ”Kiit­tä­kää Her­raa! Hän on hyvä, iä­ti kes­tää hä­nen ar­mon­sa.” Sii­nä ker­ro­taan me­ren­kul­ki­jois­ta, jot­ka nou­si­vat lai­voi­hin ja hank­ki­vat elan­ton­sa me­rien ula­poil­ta – ai­van ku­ten vai­mo­ni esi-isät, jot­ka sou­ti­vat ve­neil­lään ter­vaa Kai­nuun me­ren yli Ou­luun.

Psal­mi ker­too pe­lot­ta­vas­ta ti­lan­tees­ta, kun Her­ra käs­ki ra­ju­myrs­kyn nous­ta. Lai­va heit­te­leh­ti myrs­kys­sä, se nou­si kor­keuk­siin ja vai­pui taas sy­vyyk­siin. Mies­ten roh­keus mur­tui. Me­ri­mies­ten tai­dois­ta ei enää ol­lut apua, ja he huu­si­vat hä­dis­sään Her­raa. Ih­me ta­pah­tui, myrs­ky tyyn­tyi ja lai­va pää­si kai­vat­tuun sa­ta­maan: “Kiit­tä­kööt he Her­raa hä­nen hy­vyy­des­tään, ylis­tä­kööt ih­meel­li­siä te­ko­ja, jot­ka hän on ih­mi­sil­le teh­nyt” (Ps. 107:31).

Myös vir­si Hyvä on Her­ra on täyn­nä kii­tos­ta, mut­ta sen taus­tal­la on saat­ta­nut ol­la ras­kai­ta ko­et­te­le­muk­sia, jol­loin myrs­ky­pil­vet vyö­ry­vät ja aal­lot lyö­vät ve­nee­seen. Tun­tuu kuin Jee­sus nuk­kui­si. Us­kon tuo­ma tur­va ja voi­ma ovat ka­don­neet, ja ru­kous on muut­tu­nut huu­dok­si: Her­ra au­ta, me hu­kum­me! Näin koin it­se­kin jää­ty­ä­ni yk­sin lap­si­jou­kon kans­sa elä­män myrs­kyi­sel­le me­rel­le. Mut­ta kun suru oli suu­rin, Jee­sus ot­ti kä­des­tä­ni kiin­ni ja ky­syi mi­nul­ta ku­ten Pie­ta­ril­ta: ”’Olen­ko minä si­nul­le ra­kas?’, ja hän vas­ta­si: ‘Her­ra, sinä tie­dät kai­ken. Sinä tie­dät, et­tä olet mi­nul­le ra­kas.’” (Joh. 21:17.)

Olet­ko si­nä­kin elä­nyt toi­vot­to­muu­des­sa, jol­loin epäi­lyk­set ah­dis­ta­vat ja vene heit­te­leh­tii myrs­kys­sä? Vaik­ka tun­tui­si, et­tä ru­kouk­set kui­vu­vat ja si­nut on unoh­det­tu, Jee­sus on sil­ti mat­kas­sa. Hän huo­leh­tii meis­tä kuin kaar­neen po­jis­ta ja an­taa vet­tä pou­dan polt­ta­mil­le pel­loil­le. Ju­ma­lan sa­lat­tu­ja tei­tä em­me ai­na ym­mär­rä, mut­ta ker­ran ian­kaik­ki­suu­den ran­nal­la voim­me rie­mui­ta vir­ren sa­noin: ”Kiit­tä­kää Her­raa, kiit­tä­kää Her­raa!”

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys