JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ilo­sa­no­maan kät­key­tyy voi­ma

Päivämies
Matkaevääksi
25.7.2018 9.00

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109280820180725090000

Ju­ma­lan lap­si ko­kee us­kon­kil­voi­tuk­ses­saan usein uu­pu­mus­ta ja voi­mat­to­muut­ta. Kiu­saus­ten ja epäi­lys­ten al­la omat voi­mat tun­tu­vat eh­ty­vän. Mie­les­sä saat­taa liik­kua sel­lai­sia ky­sy­myk­siä, et­tä jak­san­ko kul­kea kai­taa tie­tä ja var­jel­lun­ko us­ko­mas­sa elä­mä­ni lop­puun saak­ka.

Vas­tauk­sek­si epäi­le­väl­le ja uu­pu­mus­ta tun­te­val­le kil­voit­te­li­jal­le apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa: ”Sil­lä en minä hä­pee Kris­tuk­sen evan­ke­liu­mia; sil­lä se on Ju­ma­lan voi­ma it­se­kul­le­kin us­ko­vai­sel­le au­tuu­dek­si” (Room. 1:16).

Hyvä sa­no­ma

Paa­va­li kir­joit­taa evan­ke­liu­mis­ta, ih­meel­li­ses­tä Ju­ma­lan voi­mas­ta, jon­ka avul­la us­ko­vai­nen jak­saa kul­kea kai­dal­la elä­män tiel­lä. Sana evan­ke­liu­mi tu­lee krei­kan kie­les­tä ja tar­koit­taa hy­vää sa­no­maa.

Var­maan kaik­ki ovat saa­neet hy­viä sa­no­mia: iloi­sia ter­vei­siä ja tie­to­ja eri­lai­sis­ta asi­ois­ta ja ta­pah­tu­mis­ta. Hy­vät uu­ti­set ovat mie­lui­sia, ja ne voi­vat pi­ris­tää ih­mi­sen miel­tä pit­kän ai­kaa.

Hy­vät sa­no­mat an­ta­vat meil­le ih­mi­sil­le uut­ta voi­maa ja luot­ta­mus­ta elä­mään. Sik­si hy­vät ter­vei­set, ovat ih­mi­sil­le tär­kei­tä ja tar­peel­li­sia.

Sa­naa evan­ke­liu­mi käy­te­tään krei­kan­kie­li­ses­sä Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa toi­si­naan ker­to­maan jo­ka­päi­väi­sen elä­män ta­pauk­sis­ta, esi­mer­kik­si kun isäl­le tuo­daan tie­to po­jan syn­ty­mäs­tä ja ku­nin­kaal­le sa­no­ma voi­tos­ta. Tuol­lai­set sa­no­mat ovat iloi­sia uu­ti­sia vies­tin saa­jal­le.

Tär­keim­pä­nä asi­a­na evan­ke­liu­mia kui­ten­kin käy­te­tään il­mai­se­maan pe­las­tuk­sen loh­dul­lis­ta sa­no­maa, pe­las­tuk­sen, jon­ka Ju­ma­la lä­het­tää kan­sal­leen.

Kai­kil­la on mah­dol­li­suus

Evan­ke­liu­mi on hyvä sa­no­ma Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta ja pe­las­tuk­ses­ta, jon­ka hän on val­mis­ta­nut. Evan­ke­liu­mi on Ju­ma­lan sana, joka vai­kut­taa us­ko­vai­sis­sa. Meil­le on saar­nat­tu evan­ke­liu­mia, kun meil­le on se­li­tet­ty Jee­suk­sen elä­mää, toi­min­taa ja ope­tuk­sia.

Jee­sus on voit­ta­nut syn­nin ja kuo­le­man val­lan ja an­ta­nut ih­mi­sil­le mah­dol­li­suu­den us­koa ja elää sekä pe­riä ker­ran ian­kaik­ki­sen elä­män Ju­ma­lan luo­na tai­vaas­sa. Evan­ke­liu­min, ilo­sa­no­man, ydin ja pää­si­säl­tö on kaik­kien syn­tien an­teek­si­an­ta­mus.

Tä­män an­teek­si­an­ta­muk­sen Ju­ma­la on rak­kau­des­saan val­mis­ta­nut Poi­kan­sa kaut­ta. Ju­ma­la lä­het­ti Jee­suk­sen Kris­tuk­sen maan pääl­le ja an­toi Po­jal­le teh­tä­vän so­vit­taa ja lu­nas­taa ih­mis­ten syn­nit.

Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta saar­na­taan evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa. Kai­kil­la ih­mi­sil­lä on mah­dol­li­suus us­koa tuo ilo­sa­no­ma hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja ot­taa näin vas­taan Ju­ma­lan lah­joit­ta­ma elä­vä us­ko.

Us­kon vas­taa­not­ta­mi­ses­sa ei tar­vi­ta ih­mi­sen omaa an­si­o­ta ja on­nis­tu­mis­ta tai hy­viä töi­tä. Riit­tää, kun sy­dä­mes­tään ha­lu­aa us­koa Ju­ma­lan lu­pauk­siin.

Voi­maa ilo­sa­no­mas­ta

Teks­ti­koh­das­sa apos­to­li Paa­va­li pu­huu evan­ke­liu­mis­ta myös Ju­ma­lan voi­ma­na. Evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maan kät­key­tyy se voi­ma, jon­ka avul­la ih­mi­nen säi­lyy us­ko­mas­sa ja elä­män kai­dal­la tiel­lä.

Ju­ma­la an­taa evan­ke­liu­min ih­mi­sel­le lah­ja­na. Il­man evan­ke­liu­min voi­maa ei us­ko­va var­jel­lu us­ko­mas­sa ja Ju­ma­lan lap­se­na. Vä­sy­mys­tä tun­te­val­le kul­ki­jal­le evan­ke­liu­min saar­na an­taa uut­ta voi­maa jat­kaa tai­vas­tiel­lä.

Pek­ka Töl­li

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 25.7.2018

Ku­vi­tus­ku­va: An­na-Lee­na Sauk­ko

1.6.2020

Pie­ta­ri sa­noi: "Kään­ty­kää ja ot­ta­kaa it­se ku­kin kas­te Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ni­meen, jot­ta syn­tin­ne an­net­tai­siin an­teek­si. Sil­loin te saat­te lah­jak­si Py­hän Hen­gen." Ap. t. 2:38

Viikon kysymys