JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jee­sus, pa­ko­lais­lap­si

Päivämies
Matkaevääksi
23.1.2019 7.00

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302441620190123070000

Jou­lun ai­kaan eräs uu­tis­ka­na­va oli näyt­tä­nyt ku­vaa, jos­sa ”pyhä per­he” oli mat­kal­la uu­teen maa­han, mut­ta ra­jal­la oli muu­ri es­tä­mäs­sä maa­han pää­syn. Ai­he on ajan­koh­tai­nen ja pu­hut­taa pal­jon.

Suo­men ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö pu­hui täs­tä ai­hees­ta al­ka­neen uu­den vuo­den pu­hees­saan. Hän to­te­si, et­tä kan­sain­vä­li­set so­pi­muk­set on teh­ty suo­jaa­maan hä­tää kär­si­viä. Pre­si­den­tin mu­kaan mei­dän hei­tä on au­tet­ta­va.

Nii­nis­tö to­te­si, et­tä jot­kut tur­vaa ha­ke­neet ja saa­neet ovat luo­neet tän­ne tur­vat­to­muut­ta epäin­hi­mil­li­sin te­oin. Se on kes­tä­mä­tön ti­lan­ne. Pre­si­dent­ti to­te­si myös, et­tä me myös tar­vit­sem­me maa­han­muut­toa, val­mii­ta osaa­jia ja sel­lai­sik­si op­pi­via osal­lis­tu­maan yh­teis­kun­tam­me yl­lä­pi­tä­mi­seen.

Jou­lun juh­lien yh­tey­des­sä vie­te­tään vi­at­to­mien las­ten päi­vää. Sen ot­sik­ko on Jee­sus pa­ko­lai­se­na.

En­ke­li il­mes­tyi unes­sa Joo­se­fil­le ja ke­hot­ti tätä ot­ta­maan Ma­ri­an ja Jee­sus-lap­sen mu­kaan­sa ja pa­ke­ne­maan Egyp­tiin. Syy­nä oli se, et­tä ku­nin­gas He­ro­dek­sen oli tar­koi­tus et­siä Jee­sus-lap­si kä­siin­sä ja sur­maut­taa hä­net.

He­ro­des ha­lu­si tur­va­ta oman val­tan­sa. Al­koi Beet­le­he­min las­ten mur­ha, jos­sa kaik­ki kak­si­vuo­ti­aat ja sitä nuo­rem­mat po­jat sur­mat­tiin. Pro­feet­ta Je­re­mia oli en­nus­ta­nut tä­män (Jer. 31:15).

Jee­sus oli Uu­den tes­ta­men­tin ajan en­sim­mäi­nen pa­ko­lais­lap­si. Hän eli muu­ka­lai­se­na vie­raal­la maal­la. Is­ra­e­lin kan­sal­la oli täs­tä oma ko­ke­muk­sen­sa. Koko kan­sa oli elä­nyt muu­ka­lai­suu­des­sa. (Esim. 2. Moos. 22:21.)

Raa­ma­tun ope­tus on sel­keä ja kiis­ta­ton. Moo­ses (5. Moos.10:17–21) rin­nas­ti muu­ka­lai­set or­poi­hin ja les­kiin, joi­ta tuli ra­kas­taa, an­taa lei­pää ja vaat­tei­ta. Jee­sus pu­hui vii­mei­ses­tä tuo­mi­os­ta ja sii­tä, mitä Ih­mi­sen Poi­ka sa­noo val­tais­tui­men oi­ke­al­la puo­lel­la ole­vil­le: ”Mi­nun oli näl­kä, ja te an­noit­te mi­nul­le ruo­kaa. Mi­nun oli jano, ja te an­noit­te mi­nul­le juo­ta­vaa. Minä olin ko­di­ton, ja te otit­te mi­nut luok­sen­ne.” (Matt. 25:35.)

Raa­ma­tus­sa muu­ka­lai­suus ku­vaa myös Ju­ma­lan lap­sen osaa maa­il­mas­sa. Pie­ta­ri kir­joit­ti: ”Elä­kää ju­ma­lan­pe­los­sa tämä muu­ka­lai­suu­ten­ne ai­ka” (1. Piet. 1:17). Kir­jeen­sä alus­sa Pie­ta­ri ter­veh­ti ”muu­ka­lai­si­na” elä­viä va­lit­tu­ja us­ko­vai­sia.

Paa­va­li taas loh­dut­ti Efe­sok­ses­sa asu­via Kris­tuk­seen Jee­suk­seen us­ko­via py­hiä: ”Te et­te siis enää ole vie­rai­ta ja muu­ka­lai­sia, vaan kuu­lut­te Ju­ma­lan per­hee­seen, sa­maan kan­saan kuin py­hät (Ef. 2:19).

Ju­ma­lan per­hees­sä ei ke­nen­kään tar­vit­se tun­tea muu­ka­lai­suut­ta, mut­ta maa­il­man kes­kel­lä koko Ju­ma­lan per­he ko­kee muu­ka­lai­suut­ta. Se taas joh­tuu sii­tä, et­tä maa­il­ma on Ju­ma­lan omil­le vie­ras paik­ka, ja hei­dän oi­kea ko­tin­sa on tai­vaas­sa.

Moni maa­han­muut­ta­ja on saa­nut Suo­mes­sa pa­ran­nuk­sen ar­mon. Eräs ja­pa­ni­lai­nen mies kiin­nit­ti huo­mi­o­ta us­ko­vais­ten opis­ke­li­joi­den elä­män­ta­poi­hin ja al­koi ky­sel­lä, mikä nii­hin vai­kut­ti. Kes­kus­te­lut joh­ti­vat sii­hen, et­tä hän sai tul­la Ju­ma­lan per­heen jä­se­nek­si.

Eräs af­ga­nis­ta­ni­lai­nen mies, joka oli läh­te­nyt suu­res­ta per­hees­tä pa­ko­lai­sek­si, kiin­nit­ti en­sik­si huo­mi­o­ta sii­hen, et­tä us­ko­vai­sil­la oli suu­ria per­hei­tä. Se tun­tui tu­tul­ta ja oi­ke­al­ta.

Nyt tuo mies sa­noo, et­tä us­ko­vai­se­na on tur­val­lis­ta ol­la ja et­tä hä­nel­lä on nyt kaik­kea: ter­veyt­tä, työ­paik­ka, tur­va­paik­ka ja mo­nia us­ko­vai­sia ys­tä­viä. Hän sa­noo saa­neen­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan mu­ka­na kai­ken.

Teks­ti: Ju­ha­ni Ala­ran­ta

Ku­vi­tus­ku­va: A.-L. S.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 23.1.2019

8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys