JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jot­ta oi­keus ta­pah­tui­si

Päivämies
Matkaevääksi
26.7.2019 8.01

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444620190726080100

Olin opis­ke­li­ja­na van­ki­la­pa­pin si­jai­se­na. Van­ki­lan kir­kos­sa mie­het oli­vat kirk­ko­sa­lis­sa ja nai­set leh­te­ril­lä.

Kun ju­ma­lan­pal­ve­lus ete­ni ylei­seen esi­ru­kouk­seen ja ru­koil­tiin siu­naus­ta Ta­sa­val­lan pre­si­den­til­le, hal­li­tuk­sel­le ja edus­kun­nal­le, kuu­lui mies­ten puo­lel­ta li­säys: ”ja tuo­ma­reil­le”. Se py­säh­dyt­ti. Ny­ky­ään tuo­hon ru­kouk­seen on­kin li­sät­ty sana ”oi­keus­lai­tos”.

Toi­sel­la ker­ral­la ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen luok­se­ni tuli mies, joka ha­lu­si kes­kus­tel­la. It­kien hän se­lit­ti, et­tä on ol­lut jo pit­kään tut­kin­ta­van­ki­na epäil­ty­nä ta­lous­ri­kok­ses­ta, mut­ta hän on syy­tön. Tuli sel­keä tun­ne, et­tä mies pu­hui tot­ta. Sil­min­näh­den hän kär­si sii­tä, et­tä oli syy­tet­ty­nä, vaik­ka oli syy­tön.

Täl­lai­set ko­ke­muk­set kul­ke­vat mu­ka­na koko elä­män ajan. Ne muis­tut­ta­vat sii­tä, et­tä maal­li­sen oi­keu­den ja­ka­mi­nen on va­ka­va asia. Sel­lai­se­na sen ko­ke­vat alan am­mat­ti­lai­set. On ai­van hyvä, et­tä ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa pyy­de­tään siu­naus­ta oi­keus­lai­tok­sel­le.

Kol­mas Moo­sek­sen kir­ja si­säl­tää oh­jei­ta Ju­ma­lan omai­suus­kan­san elä­mään. On oh­jei­ta uh­raa­mi­ses­ta, juh­la­päi­vis­tä ja lä­him­mäi­sen rak­kau­des­ta. Ikään kuin ot­sik­ko-oh­jee­na kai­kel­le muul­le on Ju­ma­lan ke­ho­tus: ”Ol­kaa py­hät, sil­lä minä, Her­ra, tei­dän Ju­ma­lan­ne, olen pyhä” (19:1).

Ih­mi­nen on pe­ri­syn­nin seu­rauk­se­na tai­pu­vai­nen pa­haan. Vaik­ka Raa­ma­tus­sa ei ole käy­tet­ty sa­naa pe­ri­syn­ti, sama aja­tus on esi­mer­kik­si Roo­ma­lais­kir­jees­sä (ks. Room. 5:12).

Rip­pi­kou­lus­sa ope­tet­tiin ai­ka­naan van­han Kris­ti­no­pin mu­kaan, et­tä syn­tiin­lan­kee­muk­sen pe­rin­tö­nä ih­mi­seen on jää­nyt tai­pu­mus kaik­keen pa­haan ha­lui­neen ja hi­moi­neen. Ope­tet­tiin myös, et­tei Ju­ma­la ka­do­ta ih­mis­tä pe­ri­syn­nin vuok­si, vaan ar­mos­saan käy sen ohit­se.

Ju­ma­la kor­ja­si luo­man­sa ih­mi­sen lan­kee­muk­sen ja lä­het­ti lu­pauk­sen­sa mu­kai­ses­ti maa­il­maan oman poi­kan­sa, Her­ran Jee­suk­sen, joka so­vit­ti kaik­kien ih­mis­ten syn­nit it­sen­sä kans­sa.

Mart­ti Lut­her muo­toi­li kris­ti­tyl­le ih­mi­sel­le ly­hy­en läk­syn, jos­sa on vain nel­jä sa­naa, mut­ta jon­ka opet­te­luun ku­luu pit­kä­kin elä­mä: ”pa­ha­na pyhä, syn­ti­se­nä van­hurs­kas”. Us­kon kaut­ta tuon läk­syn sa­no­ma on mah­dol­li­nen.

Py­hän Hen­gen he­del­mä­nä us­kos­ta seu­raa Ju­ma­lan mie­len mu­kai­nen elä­mä. Sii­tä ovat esi­merk­kei­nä oi­ke­an oi­keu­den ja­ka­mi­sen ohel­la mai­nit­tu omien van­hem­pien kun­ni­oit­ta­mi­nen ja sa­pa­tin kun­ni­as­sa pi­tä­mi­nen.

Ju­ma­la an­toi kan­sal­leen oh­jei­ta myös muu­ta­mis­ta asi­ois­ta, joi­ta tu­lee vält­tää elä­mäs­sä: Ei tule pal­vel­la epä­ju­ma­lia, ei va­ras­taa, ei va­leh­del­la, ei pet­tää, ei van­noa vää­rää va­laa, ei vi­ha­ta vel­jeä, vaan tu­lee ra­kas­taa lä­him­mäis­tään. Ja kun jou­tuu ja­ka­maan oi­keut­ta, ei tule sii­nä­kään teh­dä vää­ryyt­tä.

On kil­voi­tuk­sen paik­ka ja­kaa oi­keut­ta oi­kein. Se on tär­ke­ää maal­li­sen lain tul­kin­nas­sa, ja se on tär­ke­ää us­ko­vais­ten kes­ki­näi­ses­sä elä­mäs­sä ja kil­voi­tuk­ses­sa. Kun kor­ja­taan vi­kaan jou­tu­nut­ta, on hyvä ai­na pyy­tää Ju­ma­lan Hen­gen joh­da­tus­ta, et­tei in­hi­mil­li­syys tai mi­kään muu syy joh­tai­si vää­riin rat­kai­sui­hin.

Ju­ha­ni Ala­ran­ta

Ku­vi­tus­ku­va: SRK:n ku­va­pal­ve­lu

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 24.7.2019

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys