JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jumala johtaa kansojen vaiheita

Päivämies
Matkaevääksi
3.12.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:48
2020010123484820141203000000

Lap­suu­te­ni muis­ti­ku­vis­sa it­se­näi­syys­päi­vään liit­tyi­vät ko­din ik­ku­nal­la le­pat­ta­vat kynt­ti­lä­pa­rit.

Muis­tan myös ala­kou­lun au­lan sei­näl­lä ol­leen juh­la­van ja ar­vok­kaan nä­köi­sen ju­lis­teen ”It­se­näi­nen Suo­mi 60 vuot­ta!”

Eh­kä it­se­näi­syys­päi­vään liit­tyi eri­tyis­tä ar­vok­kuu­den tun­net­ta myös sik­si, et­tä sil­loin vie­lä niin moni lä­hi­pii­rin ih­mi­nen kan­toi mu­ka­naan tuon va­pau­den hin­taa: ras­kai­ta muis­to­ja ja ki­pu­ja. Niis­tä kuu­li pu­hut­ta­van vä­hän. Vas­ta vart­tu­neem­pa­na sain eno­a­ni haas­tat­te­le­mal­la kuul­la, mil­tä sota oli tun­tu­nut 17-vuo­ti­aan va­paa­eh­toi­sen ko­ke­ma­na.

Voi­ma ja val­ta Ju­ma­lal­ta

Tänä päi­vä­nä it­se­näi­syy­den ve­ri­nen his­to­ria al­kaa vä­hen­tyä juh­la­pu­hei­den si­säl­löis­tä. Sa­mal­la har­ve­nee tais­te­lun ko­ke­nei­den jouk­ko. Luin leh­des­tä erään tun­te­ma­ni hen­ki­lön kuol­leen 105-vuo­ti­aa­na. Hä­nen isoi­sän­sä oli syn­ty­nyt Ruot­sin suur­val­lan alai­se­na, hän it­se Ve­nä­jän suur­ruh­ti­nas­kun­nas­sa.

Tut­ta­va­ni oli elä­nyt va­paus­so­dan ai­ka­na lap­suut­taan ja ko­ke­nut tal­vi- ja jat­ko­so­dan mie­huu­ten­sa par­haim­pi­na vuo­si­na. Hän oli ol­lut rau­han ai­ka­na ra­ken­ta­mas­sa sitä hy­vin­voin­ti-Suo­mea, jota nyt vä­es­töl­li­sen huol­to­suh­teen hei­ke­tes­sä ja val­ti­on tu­lo­vir­to­jen su­pis­tu­es­sa te­kee niin ki­pe­ää pur­kaa. Tuo­hon yh­teen elä­män­kaa­reen mah­tui kä­sit­tä­mät­tö­män pit­kä mat­ka yh­den kan­sa­kun­nan his­to­ri­aa.

Ju­ma­la on joh­ta­nut kan­sam­me vai­hei­ta. Men­nyt vuo­si­sa­ta on ol­lut run­saan siu­nauk­sen ai­kaa. Mui­nai­sen hal­lit­si­jan ai­ka­kir­jan teks­tiin soi­si use­am­pien sy­dän­ten yh­ty­vän ny­ky­ään­kin: ”Si­nul­ta tu­le­vat rik­kaus ja kun­nia, kaik­kea sinä hal­lit­set. Kaik­ki voi­ma ja val­ta on läh­töi­sin si­nul­ta, si­nun val­las­sa­si on teh­dä suu­rek­si ja vä­ke­väk­si ke­net tah­dot.” (1. Aik. 29:12.)

Ju­ma­lan suun­ni­tel­mat to­teu­tu­vat

Ju­ma­la on kan­sam­me eri vai­heis­sa an­ta­nut sil­le tah­ton­sa mu­kai­set joh­ta­jat, mut­ta jo­kai­nen puo­lue on ol­lut osa puo­lu­eoh­jel­mia suu­rem­paa Ju­ma­lan suun­ni­tel­maa. Sen, joka luot­taa Ju­ma­laan, ei tar­vit­se kiih­koil­la aat­teen­sa puo­les­ta.

Par­hain­ta isän­maal­li­suut­ta on­kin täyt­tää kan­sa­lai­se­na vel­vol­li­suu­ten­sa sii­nä kut­su­muk­ses­sa, mikä meil­le it­se kul­le­kin on an­net­tu. Pyy­däm­me Ju­ma­lal­ta siu­naus­ta näil­le toi­mil­lem­me ja as­ka­reil­lem­me.

Kan­ta­koon ru­kous­ten voi­ma edel­leen­kin maa­tam­me tu­le­viin vai­hei­siin. An­ta­koon se kan­sal­lem­me us­koa tu­le­vai­suu­teen ja luot­ta­mus­ta hy­vän Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen. ”Jos Her­ra ei huo­net­ta ra­ken­na, niin sen ra­ken­ta­jat tur­haan vai­vaa nä­ke­vät” (Ps. 127:1).

Paa­vo Ru­sa­va

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 3.12.2014.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys