JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jumala on kärsivällinen

Matkaevääksi
23.3.2022 9.45

Juttua muokattu:

22.3. 14:19
2022032214190520220323094500

Aa­po Mä­en­pää

On­ko si­nun kär­si­väl­li­syyt­tä­si kos­kaan ko­e­tel­tu? Olet eh­kä saat­ta­nut jou­tua pu­re­maan ala­huul­ta tai nie­le­mään kiuk­ku­si.

Täl­lai­siä me ih­mi­set olem­me. Mei­dän kär­si­väl­li­syy­tem­me ”pors­tua” on mo­nes­ti ly­hyt. Kun pi­täi­si tyy­tyä kuun­te­le­maan, au­kai­sem­me­kin suun ja lau­sum­me muu­ta­man va­li­tun sa­nan, jot­ka osoit­tau­tu­vat so­pi­mat­to­mik­si. Jaa­kob kir­joit­taa, et­tä sel­lai­nen mies on täy­del­li­nen, joka ei pu­hees­saan lan­kea (Jaak. 3:2). Olem­me siis va­ja­vai­sia.

Ju­ma­la osoit­ti kär­si­väl­li­syy­ten­sä syn­tiin lan­gen­nut­ta ih­mis­tä koh­taan jo pa­ra­tii­sis­sa. Hä­nel­lä oli hyvä suun­ni­tel­ma nis­koit­te­le­vaa ih­mis­tä koh­taan jo en­nen kuin lan­kee­mus oli ta­pah­tu­nut. Psal­miin on kir­joi­tet­tu: ”Lau­pi­as ja ar­mol­li­nen on Her­ra, kär­si­väi­nen ja ai­van hyvä” (Ps. 103:8).

Ju­ma­lan Poi­ka osoit­ti kär­si­väl­li­syyt­tä Pie­ta­ria koh­taan, joka kiel­si Va­pah­ta­jan­sa pap­pi­lan hii­li­val­ke­an läm­mös­sä. Jee­sus ei sät­ti­nyt Pie­ta­ria sii­tä, mitä hän oli teh­nyt. Va­pah­ta­jan lau­pi­as kat­se meni Pie­ta­rin sy­dä­meen as­ti ja su­lat­ti jään.

Po­jas­saan Ju­ma­la osoit­taa meil­le rak­kau­ten­sa ja kär­si­väl­li­syy­ten­sä. Je­sa­ja en­nus­ti: ”Neit­syt tu­lee ras­kaak­si ja syn­nyt­tää po­jan ja an­taa hä­nel­le ni­men Im­ma­nu­el” (Jes. 7:14). Tuon suun­ni­tel­man Ju­ma­la teki jo ai­ko­jen alus­sa Poi­kan­sa kans­sa pe­las­taak­seen ih­mi­set.

Ju­ma­lan kär­si­väl­li­syys on kä­sit­tä­mät­tö­män suu­ri. Sen ra­jo­ja ei kui­ten­kaan kan­na­ta läh­teä ko­kei­le­maan syn­nin teil­le aja­tel­len, et­tä kyl­lä minä sit­ten voin pa­la­ta. Pa­laa­mi­nen ar­mon osal­li­suu­teen on yk­sin Ju­ma­lan työ. Em­me voi aset­taa Ju­ma­lal­le vel­voit­tei­ta.

Kan­sa­kun­nat ovat luo­pu­neet Ju­ma­lan sa­nas­ta vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä. Raa­ma­tun ar­vo­val­ta ja to­tuus ky­see­na­lais­te­taan, ja la­ke­ja muu­te­taan Ju­ma­lan sa­nan vas­tai­sik­si. ”Van­hurs­kaus on kan­sal­le kun­ni­ak­si, mut­ta syn­ti on kan­so­jen hä­peä” (Sa­nanl. 14:34). Tär­kein val­vo­mi­sen paik­ka on kui­ten­kin sii­nä, et­tä it­se säi­lyy us­ko­mas­sa.

Ju­ma­la pu­hut­te­lee mei­tä nyt­kin tur­vat­to­man maa­il­man kes­kel­lä kan­sa­kun­tien vai­heis­sa ja ih­mis­koh­ta­lois­sa. Hän ra­kas­taa syn­tis­tä, mut­ta vi­haa syn­tiä. Vie­lä­kin kuu­luu pe­las­ta­va kut­sun ja ar­mon sa­no­ma hä­nen val­ta­kun­nas­taan. Isä kut­suu syn­nin teil­le ek­sy­nyt­tä ta­kai­sin Hy­vän Pai­me­nen suo­jiin ja an­taa tur­van, joka kes­tää ikui­ses­ti.

1.7.2022

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys