JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jumala on kilpemme

Matkaevääksi
10.3.2021 9.00

Juttua muokattu:

5.3. 13:27
2021030513275820210310090000

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Sep­po Park­ki­la

Ke­säl­lä 2017 vie­tet­tiin Su­vi­seu­ro­ja Po­ris­sa. Nii­den ai­ka­na vii­tat­tiin Po­rin kau­pun­gin vaa­ku­naan, jos­sa on la­ti­nan­kie­li­set sa­nat ”Deus pro­tec­tor nos­ter.” Suo­mek­si kään­net­ty­nä sa­nat tar­koit­ta­vat ”Ju­ma­la mei­dän suo­je­li­jam­me.” Raa­ma­tus­sa lau­se on kään­net­ty muo­toon ”Ju­ma­la mei­dän kil­pem­me.” Sa­man­kal­tais­ta il­mai­sua käy­te­tään Raa­ma­tus­sa useis­sa koh­dis­sa, esi­mer­kik­si Ko­ra­hin las­ten psal­mis­sa 84.

Nuo sa­nat tu­li­vat eri­tyi­sen ajan­koh­tai­sik­si juu­ri Po­rin Su­vi­seu­rois­sa, kos­ka hie­man ai­em­min oli ko­et­tu va­ka­via vä­ki­val­lan­te­ko­ja eri puo­lel­la Eu­roop­paa. Seu­ra­jär­jes­tä­jät ja -vie­raat lä­het­ti­vät var­mas­ti mo­nia ru­kouk­sia Tai­vaan Isäl­le, et­tä hän oli­si nii­den­kin Su­vi­seu­ro­jen suo­je­li­ja. Ju­ma­la kuu­li ru­kouk­set, ja saim­me viet­tää Su­vi­seu­rat tur­val­li­ses­ti. Vi­ra­no­mai­set­kin ih­met­te­li­vät, kuin­ka rau­hal­lis­ta seu­ro­jen ai­ka­na kau­pun­gis­sa oli – jopa rau­hal­li­sem­paa kuin ta­val­li­se­na vii­kon­lop­pu­na.

Ju­ma­lan lap­set ovat mat­kal­la. Het­ket, jol­loin saam­me py­säh­tyä Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le, ovat kuin kei­tai­ta erä­maas­sa. Is­ra­e­lin kan­san va­el­lus au­ti­o­maas­sa koh­ti lu­vat­tua maa­ta on kuva Ju­ma­lan kan­san mat­kan­te­os­ta. Kor­pi­va­el­lus­mat­kal­la oli pal­jon siu­naus­ta, mut­ta myös mo­nia ko­et­te­le­muk­sia. Yk­si ko­et­te­le­muk­sis­ta oli Ko­ra­hin ja hä­nen jouk­ko­jen­sa nou­su ka­pi­naan Ju­ma­lan va­lit­se­mia kan­san­joh­ta­jia Moo­ses­ta ja Aa­ro­nia vas­taan.

Nel­jän­nes­sä Moo­sek­sen kir­jas­sa ker­ro­taan yk­si­se­lit­tei­ses­ti, kuin­ka Ju­ma­la ran­kai­si Ko­ra­hia ja hä­nen mu­kaan­sa läh­te­nei­tä: ”He vai­pui­vat kaik­ki­neen elä­väl­tä tuo­ne­laan; maa sul­keu­tui hei­dän jäl­keen­sä, ja he ka­to­si­vat Is­ra­e­lin kan­san kes­kel­tä” (4. Moos. 16:33).

Myö­hem­min nel­jän­nes­sä Moo­sek­sen kir­jas­sa ku­va­taan Is­ra­e­lin kan­san kat­sel­mus Mo­a­bin ta­san­gol­la. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä mai­ni­taan, et­tä Ko­ra­hin po­jat ei­vät kuol­leet. (4. Moos. 26:11.) Näin Ko­ra­hin lap­set jäi­vät jat­ka­maan kor­pi­va­el­lus­ta.

Adolf Suo­ra­nie­mi saar­na­si ai­hees­ta vuo­si­kym­me­niä sit­ten näin: ”Mo­nas­ti ovat luon­non si­teet pa­has­sa­kin pi­tä­viä. Olem­me huo­man­neet, et­tä jos isät me­ne­vät vää­rään, niin lap­set kii­ruh­ta­vat pe­räs­sä. Täs­sä ei käy­nyt niin. Täs­sä luon­non si­teet kat­ke­si­vat. Lap­set ei­vät seu­ran­neet eri­seu­raan men­nyt­tä isään­sä ja he pe­las­tui­vat.”

Ko­ran lap­sil­la oli ai­het­ta kii­tok­seen, mikä nä­kyy hei­dän ni­miin­sä kir­joi­te­tuis­sa psal­meis­sa. He oli­vat pe­las­tu­neet, vaik­ka hei­dän isäl­leen ja hä­nen jou­koil­leen oli käy­nyt huo­nos­ti. ”Kuin Ko­ran lap­set­kin, nyt kii­tän Her­raa. Kuo­le­man kau­hun al­ta pää­sin tur­vaan.” (SL 299.)

Tie­do­tus­vä­li­nei­den kaut­ta kuu­lem­me mo­nis­ta uh­ka­ku­vis­ta. Itä­ra­jan ta­ka­na mel­la­koi­daan, il­mas­ton läm­pe­ne­mi­nen pu­hu­tut­taa ja ih­mis­kun­taa on koh­dan­nut va­ka­vin pan­de­mia vuo­si­sa­taan. On luon­nol­lis­ta, et­tä täl­lai­set uu­ti­set voi­vat huo­les­tut­taa. Yh­teis­kun­nan haas­ta­vis­sa ti­lan­teis­sa on tär­ke­ää, et­tä nou­dat­taa asi­an­tun­ti­joi­den ja vi­ra­no­mais­ten oh­jei­ta. Ne ovat tar­koi­tet­tu mei­dän kaik­kien yh­tei­sek­si par­haak­si.

On tur­val­lis­ta ol­la Ju­ma­lan lap­si myös tänä ai­ka­na. Hän on kil­pi ja hä­nen lu­pauk­sen­sa py­sy­vät voi­mas­sa ikui­ses­ti. ”Heit­tä­kää kaik­ki mur­heen­ne hä­nen kan­net­ta­vak­seen, sil­lä hän pi­tää teis­tä huo­len” (1. Piet. 5:7).

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys