JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jumala on oikeudenmukainen

Päivämies
Matkaevääksi
19.11.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:48
2020010123483820141119000000

Olet eh­kä jos­kus kes­kus­tel­lut ih­mi­sen kans­sa, joka on syyt­tä­nyt Ju­ma­laa ko­ke­mis­taan vas­toin­käy­mi­sis­tä. Voi­ko Ju­ma­la ol­la epä­oi­keu­den­mu­kai­nen?

Joku us­kos­ta luo­pu­nut on saat­ta­nut sa­noa, et­tä hän on jät­tä­nyt us­kon­sa sen vuok­si, et­tä hä­nen mie­les­tään oi­kea Ju­ma­la ei voi ol­la niin epä­oi­keu­den­mu­kai­nen. Eräs nuo­ri syyt­ti Ju­ma­laa sii­tä, et­tä hän ei lä­päis­syt yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia. Toi­nen ei us­ko oi­keu­den­mu­kai­seen Ju­ma­laan sen vuok­si, et­tä maa­il­mas­sa on niin pal­jon kär­si­mys­tä.

Ih­mi­nen ei ym­mär­rä Ju­ma­lan aja­tuk­sia

Suur­ten luon­non­ka­tast­ro­fien ja -mul­lis­tus­ten jäl­keen moni on ky­sel­lyt, on­ko Ju­ma­laa edes ole­mas­sa. He epäi­le­vät, et­tä jos Ju­ma­la oli­si ja hän oli­si oi­keu­den­mu­kai­nen ja kaik­ki­val­ti­as, hän ei oli­si an­ta­nut täl­lais­ten asi­oi­den ta­pah­tua.

Ih­mi­sen on ai­na ol­lut vai­kea ym­mär­tää kär­si­mys­tä ja epä­oi­keu­den­mu­kai­suut­ta elä­mäs­sä. On hel­pos­ti alet­tu syyt­tää Ju­ma­laa niis­tä. Voin­ko syyt­tää Ju­ma­laa epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta sil­lä pe­rus­teel­la, et­tä en ym­mär­rä hä­nen sal­li­mus­taan ja joh­da­tus­taan?

Raa­ma­tun Ju­ma­la on kaik­ki­val­ti­as ja oi­keu­den­mu­kai­nen. Hän on myös van­hurs­kas ja ar­mah­ta­va. Ih­mi­nen ei usein­kaan voi ym­mär­tää Ju­ma­lan töi­tä ja aja­tuk­sia. Je­sa­jan mu­kaan Ju­ma­lan teot ja aja­tuk­set ovat yh­tä pal­jon ylem­pä­nä ih­mi­sen aja­tuk­sia kuin on tai­vas maan ylä­puo­lel­la. Ih­mi­nen ei voi­kaan ym­mär­tää Ju­ma­lan aja­tuk­sia ja tar­koi­tuk­sia.

Ju­ma­la on yli­ver­tai­nen

Ju­ma­la on teh­nyt ih­mi­sen. Hän on an­ta­nut ih­mi­sel­le myös jär­jen, ym­mär­ryk­sen. Sen ym­mär­tä­mi­nen, et­tä Ju­ma­la on ih­mi­sen luo­ja, an­taa oi­ke­an nä­kö­kul­man Ju­ma­lan ja ih­mi­sen suh­tee­seen. Daa­vid sa­noo: ”Kun minä kat­se­len tai­vas­ta, si­nun kät­te­si työ­tä, kuu­ta ja täh­tiä, jot­ka olet aset­ta­nut pai­koil­leen – mikä on ih­mi­nen. Kui­ten­kin sinä hän­tä muis­tat. Mikä on ih­mis­lap­si! Kui­ten­kin pi­dät hä­nes­tä huo­len.” (Ps. 8:3–4.) Toi­ses­sa psal­mis­sa Daa­vid myös to­te­aa: ”Mie­le­tön se, joka ajat­te­lee: ei Ju­ma­laa ole” (Ps. 53:1).

Kris­tit­tyi­nä olem­me jou­tu­neet ko­ke­maan ah­dis­tus­ta, hal­vek­sun­taa ja vai­no­a­kin us­kom­me vuok­si. Kun kui­ten­kin kes­täm­me kär­si­mys­ten­kin kes­kel­lä us­kos­sam­me, se to­dis­taa Paa­va­lin mu­kaan Ju­ma­lan oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta. Ju­ma­la hy­väk­syy mei­dät täl­lai­se­na val­ta­kun­taan­sa. (2. Tess. 1:5.)

Ar­mol­li­suus saa ai­kaan ar­mol­li­suut­ta

Ah­dis­tet­tu­jen Ju­ma­lan las­ten osa muut­tuu ker­ran, kun Kris­tus saa­puu en­ke­lei­den­sä kans­sa. Osat vaih­tu­vat täy­del­li­ses­ti. It­ses­sään hei­kot ja vai­vaa kär­si­neet kil­voit­te­li­jat pää­se­vät täy­del­li­seen iloon. Nii­den osa­na, jot­ka ei­vät tun­ne Her­raa, on ikui­nen ka­do­tus, ero Ju­ma­las­ta (2. Tess. 1:7–9).

”Pa­rem­pi on ol­la vää­ryyt­tä kär­si­mäs­sä kuin sitä te­ke­mäs­sä”, opet­ti vaa­ri­ni elä­es­sään. Olen­ko minä ar­mol­li­nen ja oi­keu­den­mu­kai­nen lä­him­mäi­si­ä­ni koh­taan?

Ju­ma­la on myös ar­mol­li­nen ja ra­kas­ta­va. Sen ovat Ju­ma­lan lap­set saa­net ko­kea. Syn­ti­set ovat saa­neet us­koa Kris­tuk­sen an­si­os­ta it­sen­sä Ju­ma­lan edes­sä täy­sin so­pi­vik­si ja puh­taik­si. Tä­män ar­mon omis­ta­mi­nen ja ko­ke­mi­nen on myös vai­kut­ta­nut ar­mol­li­suut­ta ja an­teek­si­an­ta­vai­suut­ta toi­sia ih­mi­siä koh­taan.

Tero Pit­kä­lä

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 19.11.2014.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys