JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ju­ma­la pal­ve­lee seu­ra­kun­taa sa­nal­laan

Matkaevääksi
3.2.2021 7.00

Juttua muokattu:

3.2. 08:51
2021020308515020210203070000

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Ant­ti Koi­vis­to

Mie­tin usein ko­ti­kir­kos­sa­ni Kor­pi­lah­del­la sen men­nei­syyt­tä. Ku­vit­te­len, kuin­ka va­jaa kak­si­sa­taa vuot­ta sit­ten Kor­pi­lah­den syr­jä­ky­län asu­kas on tul­lut kirk­koon. Ai­kan­sa met­sä­pol­ku­ja tai­val­let­tu­aan va­el­ta­ja on saa­nut nä­ky­viin­sä kir­kon­mä­en ja sen hui­pul­la si­jait­se­van mah­ta­van ra­ken­nuk­sen. Mil­tä­hän ma­ta­lan, mus­tu­neen sa­vu­pir­tin asuk­kaas­ta on tun­tu­nut as­tua suu­reen ja va­loi­saan kirk­koon, jon­ka ku­po­li nou­see kym­me­nien met­rien kor­keu­teen?

Kir­kot ovat usein suu­ria tai ai­na­kin ark­ki­teh­tuu­ril­taan eri­tyi­siä ti­lo­ja. Ole­muk­sel­laan ne saa­vat ih­mi­set tun­te­maan Ju­ma­lan läs­nä­o­loa ja py­hyyt­tä. Kui­ten­kaan ih­mis­ten ra­ken­ta­mat ul­koi­set puit­teet ei­vät ta­kaa Ju­ma­lan läs­nä­o­loa. Paa­va­li opet­ti atee­na­lai­sil­le, et­tä ”Ju­ma­la, joka on luo­nut maa­il­man ja kai­ken, mitä sii­nä on, hän, joka on tai­vaan ja maan Her­ra, ei asu ih­mis­kä­sin teh­dyis­sä temp­pe­leis­sä” (Ap. t. 17:24).

Ih­mi­set ko­koon­tu­vat kirk­koi­hin ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin ru­koil­len, et­tä Ju­ma­la pal­ve­li­si siel­lä seu­ra­kun­taa sa­nal­laan ja sak­ra­men­til­laan. Jee­sus, Ju­ma­la poi­ka, on it­se lu­van­nut ol­la läs­nä siel­lä, mis­sä kak­si tai kol­me ko­koon­tuu hä­nen ni­meen­sä. (Matt. 18:20.)

Lu­te­ri­lais­ta kirk­koa on usein kut­sut­tu sa­nan kir­kok­si. Lut­her aset­ti Raa­ma­tun sa­nan kai­ken opin ar­vi­oi­mi­sen mit­ta­puuk­si. Lu­te­ri­lai­sen kir­kon jä­se­net ovat kui­ten­kin Ju­ma­lan sa­nas­ta ja sen tul­kit­se­mi­ses­ta ny­ky­ään eri­mie­li­siä. Mo­nil­le sana on me­net­tä­nyt mer­ki­tyk­sen­sä. Raa­mat­tua pi­de­tään jok­seen­kin mer­ki­tyk­set­tö­mä­nä kir­ja­na ja har­va tu­lee enää ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen.

Joi­den­kin mie­les­tä kai­ken läh­tö­koh­ta­na on rak­kaus, joka ylit­tää kai­ken muun Ju­ma­lan sa­nan ope­tuk­sen. Toi­set taas tul­kit­se­vat Ju­ma­lan sa­nan kir­jai­mel­li­ses­ti. Sil­loin Raa­mat­tu on Ju­ma­lan täy­del­lis­tä il­moi­tus­ta niin bi­o­lo­gi­ses­sa, maan­tie­teel­li­ses­sä, his­to­ri­al­li­ses­sa kuin hen­gel­li­ses­sä­kin mie­les­sä. Näin ajat­te­le­vat pyr­ki­vät so­vit­ta­maan Raa­ma­tun kir­joit­ta­jien maa­il­man­ku­van ny­kyi­seen tie­teel­li­seen tie­toon ja jos­kus ir­rot­ta­maan yk­sit­täi­siä raa­ma­tun­koh­tia ko­ko­nai­suu­des­taan.

Lut­her mää­rit­te­li oma­na ai­ka­naan pe­rus­tei­ta Raa­ma­tun tul­kin­nal­le. Hä­nen mu­kaan Raa­ma­tun tul­kin­taa ja Ju­ma­lan sa­nan ju­lis­tus­ta on läh­tö­koh­tai­ses­ti ar­vi­oi­ta­va sil­lä pe­rus­teel­la, kuin­ka ne ”aja­vat Kris­tus­ta”. Raa­ma­tun pu­nai­se­na lan­ka­na on hyvä sa­no­ma Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta, sii­tä kuin­ka Ju­ma­la Kris­tuk­sen kaut­ta pe­las­taa syn­ti­sen ih­mi­sen.

Ju­ma­lan il­moi­tus on päät­ty­nyt Kris­tuk­seen. Ju­ma­la ei täy­den­nä ker­ran Raa­ma­tus­sa an­ta­maan­sa il­moi­tus­ta enää uu­del­la il­moi­tuk­sel­la, joka poik­ke­ai­si en­ti­ses­tä. Sik­si kaik­kea ope­tus­ta ja myös us­koon liit­ty­viä ta­po­ja ja pe­rin­tei­tä on ar­vi­oi­ta­va Ju­ma­lan sa­nan ja Raa­ma­tun va­los­sa. Us­koon liit­ty­vät tul­kin­nat ja ta­vat ei­vät voi ol­la ris­ti­rii­das­sa sel­vän Raa­ma­tun sa­nan kans­sa.

Toi­nen pe­ri­aa­te on, et­tä Raa­mat­tua tul­ki­taan Raa­ma­tul­la. Yk­sit­täi­siä raa­ma­tun­koh­tia tu­li­si siis lu­kea koko Raa­ma­tun ko­ko­nai­suu­den va­los­sa ja si­ten tul­ki­ta ko­ko­nai­suut­ta.

Kol­man­nek­si Raa­mat­tu on poh­jim­mil­taan hen­gel­li­nen kir­ja ja sen ym­mär­tä­mi­nen vaa­tii us­koa. Kun Pyhä Hen­ki saa vai­kut­taa us­kon, Raa­ma­tun sa­no­ma avau­tuu hen­ki­lö­koh­tai­sel­la ta­sol­la. Olen kuul­lut ker­to­muk­sia, kuin­ka pal­jon Raa­mat­tua lu­ke­neel­le koko kir­ja on avau­tu­nut uu­del­la ta­val­la, kun us­ko Kris­tuk­seen on kir­kas­tu­nut hä­nel­le. Sa­mal­la kun Raa­mat­tu on hen­ki­lö­koh­tai­sen us­kon op­pi­kir­ja, se on myös kris­tit­ty­jen yh­tei­nen Pyhä kir­ja.

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys