JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jumalan pelko opettaa kuuliaisuuteen

Matkaevääksi
19.1.2022 6.00

Juttua muokattu:

14.1. 10:03
2022011410035020220119060000

Pet­ri Luk­ka

Lap­suu­des­sa ja nuo­ruu­des­sa, kun olin toi­mi­nut vas­toin äi­din ja isän ope­tus­ta, oli vai­kea koh­da­ta hei­tä. Sen jäl­keen ha­lu­si vä­hän pii­lo­tel­la, eh­kä vä­hän pe­lot­ti­kin. Ar­ka­na ja nöy­rä­nä as­te­li ko­tiin. Jos­kus tot­te­le­mat­to­muu­des­ta seu­ra­si jo­kin ran­gais­tus ja asia so­vit­tiin asi­a­no­sais­ten kans­sa. Tär­keim­pä­nä asi­a­na oli kui­ten­kin se, et­tä kai­ken sai us­koa an­teek­si. Van­hem­mat siu­na­si­vat, ja evan­ke­liu­min siu­nauk­sen al­la sain ai­na uu­den mah­dol­li­suu­den aloit­taa puh­taal­ta pöy­däl­tä.

Äi­ti ja isä ha­lu­a­vat joh­dat­taa lap­si­an­sa tur­val­li­seen ja hy­vään elä­mään. He ha­lu­a­vat an­taa lap­sil­leen tur­val­li­sia ra­jo­ja ja rak­kaut­ta sekä tu­le­vai­suu­den­toi­von nä­kö­a­lo­ja. En­nen kaik­kea us­ko­vai­set van­hem­mat ha­lu­a­vat kas­vat­taa lap­si­aan us­ko­maan ja luot­ta­maan hy­vään Ju­ma­laan. ”Mi­nul­la on omat suun­ni­tel­ma­ni tei­tä var­ten, sa­noo Her­ra. Mi­nun aja­tuk­se­ni ovat rau­han ei­vät­kä tu­hon aja­tuk­sia: minä an­nan teil­le tu­le­vai­suu­den ja toi­von.” (Jer. 29:11.)

Kaik­ki ai­kui­set­kin, myös äi­dit ja isät, lan­ke­a­vat syn­tiin. Syn­ti tuo sy­dä­mel­le pel­koa ja tur­vat­to­muut­ta. Usein syn­tiin lan­gen­nut ha­lu­aan pii­lou­tua Ju­ma­lal­ta, niin kuin Adam ja Ee­va pii­lot­te­li­vat pa­ra­tii­sis­sa. Tä­nä­kin päi­vä­nä Ju­ma­la kut­suu syn­tiin lan­gen­nut­ta ih­mis­tä niin kuin kut­sui pa­ra­tii­sis­sa. Jee­sus an­toi evan­ke­liu­min le­vit­tä­mi­sen teh­tä­vän seu­raa­jil­leen. Hä­nen val­ta­kun­nas­taan kuu­luu edel­leen tuo an­teek­si­an­ta­va ja kut­su­va ilo­sa­no­ma. Tuo evan­ke­liu­mi roh­kai­see us­ko­maan rau­haan, va­pau­teen ja iloon as­ti.

Epä­var­muut­ta li­sää­vis­tä uu­ti­sis­ta huo­li­mat­ta eläm­me kui­ten­kin hy­vää ai­kaa, ja meil­lä on hel­pos­ti saa­ta­va­na mo­nen­lais­ta mu­ka­vaa ajan­vie­tet­tä sekä ma­te­ri­aa­lia. Raa­mat­tu va­roit­taa kiin­ty­mäs­tä lii­kaa tä­män ajan rik­kauk­siin ja muis­tut­taa sii­tä, et­tä kaik­ki hyvä tu­lee Ju­ma­lal­ta: ”Kun syöt­te it­sen­ne kyl­läi­sik­si, kiit­tä­kää Her­raa, Ju­ma­laan­ne, sii­tä hy­väs­tä maas­ta, jon­ka hän on teil­le an­ta­nut. Va­ro­kaa unoh­ta­mas­ta Her­raa, Ju­ma­laan­ne.” (5. Moos. 8:10–11.)

Vii­me vuo­sien ai­ka­na maa­il­man­laa­jui­nen pan­de­mia ja sen mu­ka­naan tuo­mat ra­joi­tuk­set ovat vä­syt­tä­neet mo­nia. Eri­lai­set mie­li­pi­teet ja nä­ke­myk­set pan­de­mi­an voit­ta­mi­ses­ta in­noit­ta­vat kes­kus­te­lu­ja asi­as­ta. Voi­mak­kai­den mie­li­pi­tei­den esiin tuo­mi­nen ai­heut­taa vas­tak­kai­na­set­te­lua ja jopa rik­koo kris­tit­ty­jen vä­lis­tä rak­kaut­ta. Oli­si pa­rem­pi pyr­kiä et­si­mään nii­tä asi­oi­ta, jot­ka yh­dis­tä­vät us­ko­vai­sia. Raa­mat­tu opet­taa: ”Pi­tä­kää huol­ta, et­tä tu­let­te toi­meen kes­ke­nän­ne, an­ta­kaa an­teek­si toi­sil­len­ne, vaik­ka teil­lä oli­si­kin moit­ti­mi­sen ai­het­ta” (Kol. 3:13).

Ju­ma­lan pel­ko opet­taa kuu­li­ai­suu­teen ja oh­jaa te­ke­mään sel­lai­sia va­lin­to­ja, jot­ka ovat Ju­ma­lan sa­nan ope­tuk­sen mu­kai­sia. On tur­val­lis­ta us­koa, et­tä Ju­ma­la nä­kee kai­ken ja tun­tee jo­kai­sen ih­mi­sen. Luot­ta­mus hy­vän Ju­ma­lan huo­len­pi­toon an­taa vah­van tur­van elä­män vai­keuk­sien kes­kel­lä. Evan­ke­liu­miin us­ko­va saa sel­lai­sen tur­van ja rau­han sy­dä­mel­leen, jota tämä maa­il­ma ei voi an­taa. ”Minä jä­tän teil­le rau­han. Oman rau­ha­ni minä an­nan teil­le, en sel­lais­ta jon­ka maa­il­ma an­taa. Ol­kaa roh­ke­at, äl­kää vai­pu­ko epä­toi­voon.” (Joh. 14:27.)

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys