JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jumalan perhe

Päivämies
Matkaevääksi
16.7.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:44
2020010123444620140716000000

”äi­ti ra­kas, mi­nul­la on hir­veä ikä­vä si­nua, vaik­ka tä­nään pu­huim­me­kin pu­he­li­mes­sa. Nyt tääl­lä kau­ka­na vas­ta oi­kein ym­mär­rän, mi­ten tär­keä sinä olet mi­nul­le ja mi­ten iha­na ja ra­kas per­he mi­nul­la on.” Vie­raas­sa maas­sa ja kau­ka­na omas­ta per­hees­tä ole­va tyt­tö kir­joit­ti näin tun­te­muk­si­aan. Vä­li­mat­ka ja har­va yh­tey­den­pi­to­mah­dol­li­suus li­sä­si­vät ikä­vää ja sa­mal­la osoit­ti­vat, mi­ten ra­kas oma äi­ti oli ja mi­ten tär­ke­äl­tä tun­tui­kaan nyt oma per­he. Eh­kä­pä moni meis­tä on ko­ke­nut sa­maa. Jo­kin vai­he elä­mäs­sä on eri­tyi­sel­lä ta­val­la nos­ta­nut esil­le omien lä­heis­ten ih­mis­ten tär­key­den.

Paa­va­li kir­joit­ti efe­so­lai­sil­le Ju­ma­lan per­hees­tä. Kir­jeen vas­taa­not­ta­jia hän saat­toi roh­kais­ta ja muis­tut­taa: Te et­te siis enää ole vie­rai­ta ja muu­ka­lai­sia. Te kuu­lut­te Ju­ma­lan per­hee­seen, sii­hen per­hee­seen, jo­hon py­hät kuu­lu­vat. Tämä per­he elää tääl­lä maa­il­mas­sa, mut­ta sa­man per­heen jä­se­niä ovat myös ne, jot­ka ovat jo siir­ty­neet ajas­ta ikui­suu­teen. Ai­kai­sem­min Efe­so­lais­kir­jeen vas­taa­not­ta­jat oli­vat ol­leet tä­män per­heyh­tey­den ul­ko­puo­lel­la. Apos­to­lit oli­vat vä­lit­tä­neet heil­le kut­sua Ju­ma­lan per­hee­seen. Ju­ma­la oli aut­ta­nut hei­tä ot­ta­maan kut­sun vas­taan, ja hei­dät oli lii­tet­ty jä­se­nik­si Ju­ma­lan per­hee­seen.

Olet­ko sinä Ju­ma­lan per­heen jä­sen?

Olet­ko sinä kivi Ju­ma­lan ra­ken­nuk­ses­sa, jon­ka kul­ma­ki­ve­nä on it­se Jee­sus Kris­tus? Jos et ole, niin Ju­ma­la kut­suu si­nua per­heen­sä jä­se­nek­si. Kut­sun tuo­ji­na ovat Ju­ma­lan per­heen jä­se­net, en­nen us­ko­neet. Paa­va­lin ta­voin kut­sun tuo­jat sa­no­vat: ”An­ta­kaa so­vit­taa it­sen­ne Ju­ma­lan kans­sa”. Ota tämä kut­su vas­taan. Kut­sun vas­taa­not­ta­mi­sel­la on suu­ri lu­paus: ”Mut­ta kai­kil­le, jot­ka ot­ti­vat hä­net vas­taan, hän an­toi oi­keu­den tul­la Ju­ma­lan lap­sik­si, kai­kil­le, jot­ka us­ko­vat hä­neen”, kir­joit­taa Jo­han­nes evan­ke­liu­mis­saan (1:12).

Ju­ma­lan per­heen jä­se­nyys on Hen­gen yh­teyt­tä. Ju­ma­lan Hen­ki to­dis­taa lap­si­oi­keu­des­ta. Rak­kaus yh­dis­tää sa­man per­heen jä­se­net toi­siin­sa. Sil­mät avau­tu­vat nä­ke­mään tai­vaan val­ta­kun­nan sa­lai­suuk­sia. Yk­si suu­rim­mis­ta sa­lai­suuk­sis­ta on se, et­tä ylös­nous­sut Kris­tus is­tuu ar­mo­is­tui­mel­la Ju­ma­lan val­ta­kun­nan kes­kel­lä. Hän on Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ku­nin­gas.

On­ko Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta si­nul­le ra­kas?

Ju­ma­lan per­heen jä­se­nel­le äi­ti, Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta, nä­kyy rak­kaa­na. Sil­loin, jos jou­dum­me ole­maan yk­sin tai muu­ten eros­sa Ju­ma­lan per­hees­tä, ko­em­me eri­tyi­sel­lä ta­val­la ikä­vää ja kai­paus­ta. Sy­dä­mes­sä saat­taa ol­la sa­mat tun­not kuin maal­lis­ta äi­tiä ja ko­tia ikä­vöi­väl­lä nuo­rel­la. On­ko si­nul­le Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta ra­kas? On­ko se kau­nis, niin kuin mor­si­an, joka on val­mis­tet­tu häi­tä var­ten?

Vie­raal­la maal­la mat­kaa te­ke­väl­lä Ju­ma­lan per­heel­lä on ikä­vä myös oi­ke­aan ko­tiin, Isän luok­se tai­vaa­seen. Ko­et­te­le­muk­set, maa­il­man kyl­myys ja oman tur­mel­tu­neen osan kiu­sauk­set li­sää­vät muu­ka­lai­suu­den tun­tua. Toi­si­aan hy­väs­tel­les­sä us­ko­vai­set ovat­kin kaut­ta ai­ko­jen sa­no­neet tä­hän ta­paan: ”Jos em­me tääl­lä enää ta­paa, ta­paam­me tai­vaas­sa”. Olem­me mat­kal­la Isän ko­tiin, suu­reen hää­juh­laan. Siel­lä on kool­la ker­ran koko Ju­ma­lan per­he. ”Tä­män jäl­keen näin suu­ren kan­san­jou­kon, niin suu­ren, et­tei ku­kaan ky­en­nyt sitä las­ke­maan. Sii­nä oli ih­mi­siä kai­kis­ta mais­ta, kai­kis­ta kan­sois­ta ja hei­mois­ta, ja he pu­hui­vat kaik­kia kie­liä. He sei­soi­vat val­tais­tui­men ja Ka­rit­san edes­sä yl­lään val­ke­at vaat­teet ja kä­des­sään pal­mu­nok­sa.” (Ilm. 7:9.)

Teks­ti: Mik­ko Käl­kä­jä

Kuva: Mar­ket­ta Lu­mi­jär­vi

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 16.7.2014.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys