JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ju­ma­lan sana ju­lis­te­taan kaik­ki­al­le maa­il­maan

Matkaevääksi
30.6.2021 10.00

Juttua muokattu:

29.6. 12:45
2021062912455620210630100000

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Os­mo Heik­ka­la

Is­ra­e­lin kan­sa oli Ju­ma­lan va­lit­tu kan­sa, jon­ka si­säl­lä eli Van­han tes­ta­men­tin ai­kai­nen Ju­ma­lan val­ta­kun­ta. Syn­ti teki kui­ten­kin työ­tään tuon­kin kan­san kes­kuu­des­sa: mo­net luo­pui­vat elä­väs­tä Ju­ma­las­ta, eli­vät syn­nis­sä ja pal­ve­li­vat epä­ju­ma­lia. Elä­vä Ju­ma­lan sana ja Ju­ma­lan val­ta­kun­ta asui kui­ten­kin tuon kan­san kes­kuu­des­sa.

Pro­fee­tat va­roit­ti­vat syn­nis­tä ja Ju­ma­lan vi­has­ta, mut­ta sa­mal­la ju­lis­ti­vat ilo­sa­no­maa tu­le­vas­ta va­pah­ta­jas­ta, Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta. Juu­ta­lais­ten luo­pu­mus elä­väs­tä Ju­ma­las­ta joh­ti lo­pul­ta sii­hen, et­tä he ris­tiin­nau­lit­si­vat Ju­ma­lan Po­jan. Apos­to­lien ai­ka­na evan­ke­liu­mi läh­ti le­vi­ä­mään myös mui­den kan­so­jen kes­kuu­teen.

Tu­le­van sun­nun­tain ai­he on ”Her­ran pal­ve­luk­ses­sa”, ja päi­vän teks­tit ker­to­vat ope­tus­las­ten teh­tä­väs­tä ja evan­ke­liu­min le­vi­ä­mi­ses­tä kaik­ki­al­le maa­il­maan. Pro­feet­ta Je­sa­jan kir­ja on kau­niis­ti kir­joi­tet­tua teks­tiä, jon­ka vä­li­tyk­sel­lä avau­tu­vat Je­sa­jan ih­meel­li­sen tar­kat il­moi­tuk­set tu­le­vas­ta Va­pah­ta­jas­ta ja Ju­ma­lan rak­kau­des­ta, mut­ta myös evan­ke­liu­min ete­ne­mi­ses­tä pa­ka­na­kan­so­jen kes­kuu­teen: ”Minä saa­vun ko­ko­a­maan kaik­ki kan­sat ja kie­let, ja kaik­ki tu­le­vat ja nä­ke­vät kirk­kau­te­ni. Ja hei­dän kes­kel­lään minä teen ih­meen ja hei­dän jou­kos­taan lä­he­tän eloon jää­nei­tä vie­rai­den kan­so­jen luo – – jot­ka ei­vät ole kuul­leet mi­nus­ta pu­hut­ta­van ei­vät­kä näh­neet mi­nun kirk­kaut­ta­ni. Nuo, jot­ka läh­te­vät, ker­to­vat vie­rai­den kan­so­jen kes­kuu­des­sa mi­nun kirk­kau­des­ta­ni.” (Jes. 66:18–19.)

Olen kuul­lut ja lu­ke­nut SRK:n jul­kai­suis­ta ker­to­muk­sia niis­tä ta­pah­tu­mis­ta, joi­den seu­rauk­se­na Ju­ma­lan elä­vä sana on le­vin­nyt uu­sil­le alu­eil­le esi­mer­kik­si Af­ri­kas­sa, Aa­si­as­sa ja Ete­lä-Ame­ri­kas­sa. Näis­sä ker­to­muk­sis­sa ku­vas­tuu ih­meel­li­nen Ju­ma­lan joh­da­tus ja rak­kaus kaik­kia syn­ti­siä koh­taan, riip­pu­mat­ta taus­tois­ta ja kan­sal­li­suu­des­ta. Mo­nis­ta maa­il­man val­ti­ois­ta löy­tyy ny­ky­ään pie­ni mut­ta elä­vä Hy­vän Pai­me­nen lam­mas­lau­ma.

Kun Jee­sus lä­het­ti ope­tus­lap­set ju­lis­ta­maan evan­ke­liu­mia, hän sa­noi: ”Men­kää siis ja teh­kää kaik­ki kan­sat mi­nun ope­tus­lap­sik­se­ni” (Matt 28:19). Olen miet­ti­nyt, on­ko näi­den poik­keu­sai­ko­jen yk­si tar­koi­tus ol­lut, et­tä tä­mä­kin teh­tä­vä kir­kas­tui­si ja voi­mis­tui­si en­ti­ses­tään. Ny­ky­tek­niik­ka mah­dol­lis­taa Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­sen vaik­ka maa­pal­lon toi­sel­la puo­lel­la re­aa­li­a­jas­sa.

Kun em­me ole saa­neet ko­koon­tua yh­teen sa­nan­kuu­loon, on yhä use­am­mil­la paik­ka­kun­nil­la lä­he­tet­ty seu­ra­pu­hei­ta in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Toki useim­mat lä­he­tyk­set ovat ol­leet suo­men­kie­li­siä, mut­ta myös mo­nil­la muil­la kie­lil­lä ju­lis­te­taan tänä päi­vä­nä Ju­ma­lan sa­naa. Voi­daan hy­vin to­de­ta, et­tä nyt to­teu­tuu se, mis­tä Jee­sus ker­toi ope­tus­lap­sil­le yh­te­nä lo­pun ajan merk­ki­nä: ”Tämä val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mi ju­lis­te­taan kaik­ki­al­le maa­il­maan, kai­kil­le kan­soil­le to­dis­tuk­sek­si” (Matt 24:14).

Evan­ke­liu­min työ kuu­luu kai­kil­le Ju­ma­lan lap­sil­le. Olem­me kaik­ki Her­ran pal­ve­luk­ses­sa. Jee­sus jät­ti syn­nin­pääs­tön avai­met kai­kil­le Ju­ma­lan lap­sil­le, pie­nim­mäs­tä suu­rim­paan. Muis­ta­kaam­me nämä Jaa­ko­bin sa­nat: ”Niin tie­tä­kää tämä: joka pa­laut­taa syn­ti­sen har­ha­tiel­tä, pe­las­taa hä­net kuo­le­mas­ta ja peit­tää pal­jot­kin syn­nit” (Jaak. 5:20). Voi­man ja sa­nat tä­hän työ­hön saam­me Ju­ma­lal­ta, jol­le myös kuu­luu kaik­ki kun­nia työn tu­lok­sis­ta.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.