JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ju­ma­lan suun­ni­tel­mat

Matkaevääksi
22.5.2019 7.00

Ke­vääl­lä vie­te­tään pal­jon val­mis­tu­jai­sia ja yli­op­pi­las­juh­lia. Näis­sä juh­lis­sa iloi­set suun­ni­tel­mat ja haa­veet tu­le­vai­suu­des­ta ovat voi­mak­kaas­ti läs­nä. Toi­saal­ta ke­vää­seen liit­tyy myös jän­ni­tys ja pel­ko. On ai­ka ha­kea jat­ko-opin­toi­hin tai töi­hin val­mis­tu­mi­sen jäl­keen. Pää­sen­kö opis­ke­le­maan tai töi­hin oi­ke­al­le alal­le ja mikä lo­pul­ta on se oi­kea ala?

En­tä kun elä­mä ei me­ne­kään niin kuin it­se oli­si toi­vo­nut? Kun opis­ke­lu­paik­kaa ei tul­lut­kaan tai jou­tuu muun eh­kä vie­lä kä­sit­tä­mät­tö­mäm­män vas­toin­käy­mi­sen eteen. Je­re­mi­an kir­jas­sa pro­feet­ta loh­dut­taa pak­ko­siir­to­lai­suu­teen jou­tu­nei­ta Is­ra­e­lin kan­san jä­se­niä: ”Mi­nul­la on omat suun­ni­tel­ma­ni tei­tä var­ten, sa­noo Her­ra. Mi­nun aja­tuk­se­ni ovat rau­han ei­vät­kä tu­hon aja­tuk­sia: minä an­nan teil­le tu­le­vai­suu­den ja toi­von.” (Jer. 29:11.) Voi­ko tä­hän luot­taa?

Ny­ky­ai­ka­na ko­ros­tuu eri­tyi­ses­ti yk­si­löl­li­syys ja va­lin­nan­va­paus. Ih­mi­nen on it­se oman elä­män­sä ai­noa hal­lit­si­ja ja kai­ken mit­ta. Tä­män seu­rauk­se­na on syn­ty­nyt har­ha­ku­va, et­tä voi it­se vai­kut­taa kaik­keen. Täy­tyy pär­jä­tä omil­laan, ei­kä Ju­ma­laan voi, tar­vit­se ei­kä kan­na­ta luot­taa kai­ken hy­vän an­ta­ja­na, siu­naa­ja­na ja elä­män joh­dat­ta­ja­na.

Kun luot­ta­mus kaik­ki­val­ti­aa­seen Ju­ma­laan lop­puu, ih­mi­ses­tä tu­lee oman elä­män­sä val­ti­as. Täl­löin hän pyr­kii hal­lit­se­maan elä­män­sä pie­nim­män­kin yk­si­tyis­koh­dan, ei­kä an­na ti­laa Ju­ma­lan suun­ni­tel­mil­le. Ih­mi­nen, joka jou­tuu luot­ta­maan pel­käs­tään omaan ky­vyk­kyy­teen­sä, ei­kä voi tur­va­ta Ju­ma­lan huo­len­pi­toon, voi al­kaa pe­lä­tä elä­mis­tä. Sil­loin isot muu­tok­set ja rat­kai­sut elä­mäs­sä tun­tu­vat ah­dis­ta­vil­ta ja pe­lot­ta­vil­ta. Lo­pul­ta asi­oil­ta hä­vi­ä­vät mit­ta­suh­teet, ja pie­net­kin elä­män­rat­kai­sut saat­ta­vat tun­tua ylit­se­pää­se­mät­tö­mil­tä.

Kun luot­ta­mus Ju­ma­laan on ka­dok­sis­sa, puut­tuu myös pää­mää­rä. Elä­män val­taa tyh­jyys ja pää­mää­rät­tö­myys, ja pe­rus­tak­si voi muo­dos­tua yk­si­lön omien ha­lu­jen to­teut­ta­mi­nen ja viih­teen ku­lut­ta­mi­nen.

Suun­ni­tel­mien ka­riu­tu­mi­nen tai epä­on­nis­tu­mi­nen voi­vat lu­his­taa koko elä­män. Toi­saal­ta ne voi­vat ol­la al­ku uu­del­le. Elä­män lu­his­tu­mi­nen pa­kot­taa ih­mi­sen miet­ti­mään uu­des­taan elä­mään­sä ja sen suun­taa. Elän­kö minä oi­kein, ovat­ko mi­nun elä­mä­ni ar­vot koh­dal­laan?

Ju­ma­la voi py­säyt­tää voi­mak­kaal­la kä­del­lään. Sil­loin ih­mi­nen voi he­rä­tä et­si­mään ka­dot­ta­maan­sa Ju­ma­laa. Ju­ma­la lu­paa, et­tä ”koko sy­dä­mes­tän­ne te mi­nua et­sit­te, ja minä an­nan tei­dän löy­tää it­se­ni” (Jer. 29:13–14).

Kun ih­mi­nen koko sy­dä­mes­tään et­sii Ju­ma­laa, hän aset­tuu pal­jaa­na Ju­ma­lan eteen ja on re­hel­li­nen it­sel­leen. Hän tun­nus­taa tur­vau­tu­neen­sa ai­no­as­taan it­seen­sä ja unoh­ta­neen­sa Ju­ma­lan. Syn­tyy kai­puu Ju­ma­lan luot­ta­muk­seen ja rau­haan. Ju­ma­la myös lu­paa, et­tä ”jos kään­nyt­te ja py­syt­te le­vol­li­si­na, te pe­las­tut­te, hil­jai­nen luot­ta­mus on tei­dän voi­man­ne” (Jes. 30:15).

Sy­dä­men us­ko on lo­pul­ta oman avut­to­muu­den tun­nus­ta­mis­ta ja täy­del­lis­tä luot­ta­mis­ta kaik­ki­val­ti­aa­seen Ju­ma­laan ja hä­nen ar­moon­sa Kris­tuk­ses­sa, jota Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­ta Py­hän Hen­gen voi­mas­ta ju­lis­te­taan. Us­ko­es­saan voi myös tur­val­li­ses­ti luot­taa, et­tä Ju­ma­lan aja­tuk­set ovat rau­han ei­vät­kä tu­hon aja­tuk­sia: hän an­taa meil­le tu­le­vai­suu­den ja toi­von.

Teks­ti: Ant­ti Koi­vis­to

Ku­vi­tus­ku­va: Eve­lii­na Sauk­ko

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 22.5.2019