JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jumalan teot ovat ihmeellisiä

Matkaevääksi
27.4.2022 8.59

Juttua muokattu:

3.5. 10:01
2022050310013320220427085900

Erk­ki Jo­en­suu

Psal­mis­sa 66 lau­la­jan sy­dä­mes­tä soi kii­tos ja ylis­tys Ju­ma­lan ih­meel­li­sis­tä te­ois­ta. Mat­ka lu­vat­tuun maa­han al­koi epäi­lyk­sis­sä ja lä­hes­ty­vän vi­hol­li­sen pe­los­sa. Ju­ma­la mat­kal­le lä­het­tä­jä­nä oli kui­ten­kin joh­dat­ta­mas­sa ja var­je­le­mas­sa. Tä­nään­kin, mei­dän elä­mäs­säm­me, Ju­ma­la ”muut­taa me­ren kui­vak­si, niin et­tä jal­kai­sin käy­dään ve­den ylit­se” (Ps. 66:6).

Olem­me per­hee­ni kans­sa suun­ni­tel­leet muut­toa Yh­dys­val­toi­hin. Välil­lä suun­ni­tel­man to­teu­tus on ol­lut kuin pol­ke­mis­ta jyrk­kään ylä­mä­keen ja mut­kis­sa­kin on ol­lut vaa­ral­lis­ta ir­to­so­raa. Toi­si­na viik­koi­na on saa­nut las­ke­tel­la ala­mä­keen.

Mie­les­sä pyö­rii ky­sy­mys: on­ko tämä Ju­ma­lan tah­to, on­ko hän kul­ke­mas­sa kans­sam­me? Erään ys­tä­vän kom­ment­ti oli loh­dut­ta­va: ”Se on hyvä ai­ko­mus, jos sen tar­koi­tuk­se­na on, et­tä säi­lyy us­ko­mas­sa.” Kun­pa ai­na muis­tai­sim­me sen suun­ni­tel­mis­sam­me.

Mo­nil­la on myös ko­ke­muk­sia eteen avau­tu­neis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta työ­u­ral­la. Vii­me het­kel­lä asi­at ovat kään­ty­neet­kin toi­sin. Miel­tä on raas­ta­nut pet­ty­mys ja ky­sy­myk­set: mitä vi­kaa mi­nus­sa on, on­ko työt­tö­myys mi­nun koh­ta­lo­ni, kuin­ka per­hee­ni tu­lee sel­viy­ty­mään? Erään rak­kaan lä­hei­sen kans­sa olem­me saa­neet to­de­ta, et­tä Ju­ma­la tie­si pa­rem­min, mikä meil­le on hy­väk­si.

Kun omat suun­ni­tel­mat ja ai­ko­muk­set ei­vät to­teu­du, ih­mi­nen ko­kee pet­ty­mys­tä ja syyl­li­syyt­tä. Syn­ti­sen osam­me liit­to­lai­se­na sie­lun­vi­hol­li­nen saat­taa kat­ke­ruu­den ja me­nes­tyk­ses­sä yl­pey­den­kin kaut­ta vie­dä mei­tä kau­em­mak­si Ju­ma­las­ta ja Ju­ma­lan lap­sis­ta. Ju­ma­la kui­ten­kin kut­suu val­ta­kun­nas­taan: ”Tul­kaa mi­nun luok­se­ni, kaik­ki te työn ja kuor­mien uu­vut­ta­mat. Minä an­nan teil­le le­von.” (Matt. 11:28.)

Ju­ma­la val­mis­taa mei­tä elä­män koh­ta­lois­sa tai­vas­ta var­ten: ”Ja kol­man­nen osan tah­don minä vie­dä tu­len lä­vit­se, ja puh­dis­taa sen, niin kuin ho­pia puh­dis­te­taan, ja tah­don sen kir­kas­taa, niin kuin kul­ta kir­kas­te­taan. Nä­mät mi­nun ni­me­ä­ni avuk­si huu­ta­vat, ja minä tah­don hei­tä kuul­la, ja sa­noa: se on mi­nun kan­sa­ni; ja hei­dän pi­tää sa­no­man: Her­ra mi­nun Ju­ma­la­ni.” (Sak. 13:9.)

Ju­ma­lan ai­na to­teu­tu­vaan tah­toon on hyvä luot­taa. Sii­hen saa voi­maa hä­nen ar­mo­val­ta­kun­nas­taan saar­na­tus­ta syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mis­ta.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys