JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä

Päivämies
Matkaevääksi
6.2.2019 7.00

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302441820190206070000

Ju­ma­la loi ih­mi­sen vil­je­le­mään ja var­je­le­maan luo­maan­sa maa­il­maa. Tätä kut­su­mus­ta voi to­teut­taa te­ke­mäl­lä työ­tä hy­väl­lä mie­lel­lä, Lut­he­rin mu­kaan niin kuin Ju­ma­lal­le.

Elä­mään si­säl­ty­vä työ kas­vat­taa vel­vol­li­suu­den­tun­toa ja ky­kyä huo­leh­tia asi­ois­ta. Ju­ma­laa ja lä­him­mäi­siä saa­vat kaik­ki pal­vel­la omil­la lah­joil­laan. Täl­lä ta­val­la teh­dään myös Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­tä.

Ju­ma­la on an­ta­nut eri­tyi­sen il­moi­tuk­sen, Raa­ma­tun sa­nan, jos­sa ker­ro­taan tai­vaal­li­ses­ta aar­tees­ta. Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­mis­sa ker­ro­taan: ”Tämä on kir­joi­tet­tu sik­si, et­tä te us­koi­sit­te Jee­suk­sen ole­van Kris­tus, Ju­ma­lan Poi­ka, ja et­tä teil­lä, kun us­kot­te, oli­si elä­mä hä­nen ni­men­sä täh­den” (Joh. 20:31). Pie­ta­ri ver­taa Ju­ma­lan sa­naa lamp­puun, joka va­lai­see tien ja näyt­tää suun­nan.

Jee­sus an­toi seu­raa­jil­leen teh­tä­vän: vie­dä evan­ke­liu­min sa­no­maa eteen­päin. Hä­nen käs­kyn­sä mu­kai­ses­ti kai­kil­le kan­soil­le, Je­ru­sa­le­mis­ta al­ka­en, on hä­nen ni­mes­sään saar­nat­ta­va pa­ran­nus­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mis­ta. (Luuk. 24:47.)

Ju­ma­la joh­taa val­ta­kun­tan­sa työ­tä omal­la ajal­laan ja ta­val­laan kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa. Vii­me vuo­si­na on avau­tu­nut uu­sia työ­mah­dol­li­suuk­sia eri puo­lil­le maa­il­maa. Ih­mi­sil­lä on vie­lä sa­nan näl­kä.

Työn laa­jen­tu­es­sa Raa­ma­tun sa­nat ovat ajan­koh­tai­set: ”Eloa on pal­jon, mut­ta työ­vä­keä vä­hän. Ru­koil­kaa siis elon Her­raa, et­tä hän an­tai­si työ­vä­keä elo­vai­ni­oon­sa.” (Luuk. 10:2.) On­ko tämä työ niin tär­ke­ää, et­tä va­paa-ai­ka uh­ra­taan sen eteen?

Ar­vok­kai­na pi­de­tyt asi­at vaih­te­le­vat eri ih­mi­sil­lä. Ju­ma­lan edes­sä jo­kai­sen elä­mä on ai­nut­laa­tui­nen ja yh­tä ar­vo­kas. Ku­kin ra­ken­taa omaa elä­mään­sä niis­tä läh­tö­koh­dis­ta, jot­ka on an­net­tu. Mo­net ovat ko­ke­neet Ju­ma­lan siu­nauk­sen, jon­ka evan­ke­liu­min työ tuo mu­ka­naan.

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön kut­su­taan. Työ­hön osal­lis­tu­mi­sen läh­tö­koh­ta ei ole it­se­käs hyö­ty­a­jat­te­lu, vaan kut­su­mus ja ke­ho­tus vie­dä evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa eteen­päin. Se ei ole an­si­o­työ­tä, vaan lah­jo­jen an­ta­mis­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn käyt­töön.

Näis­sä pal­ve­lu­teh­tä­vis­sä ei ta­voi­tel­la maa­il­man vaan Ju­ma­lan kun­ni­aa. Ju­ma­lan lap­si on pe­las­tet­tu pal­ve­le­maan. Raa­mat­tu opet­taa, et­tä kaik­ki lei­vis­kät on tar­koi­tet­tu enen­net­tä­vik­si. Kris­ti­tyil­lä on ter­ve vas­tuu an­net­tu­jen teh­tä­vien hoi­dos­ta.

Jee­sus sa­noi ope­tus­lap­sil­leen: Niin kuin Isä on lä­het­tä­nyt mi­nut, niin minä lä­he­tän tei­dät (Joh. 20:21). Ope­tus­lap­set kut­sut­tiin evan­ke­liu­min työ­hön Jee­suk­sen esi­mer­kin mu­kaan. Hei­tä ei lä­he­tet­ty il­man val­ta­kir­jaa tä­hän ku­nin­kaal­li­seen työ­hön.

Luuk­kaan evan­ke­liu­mis­sa ker­ro­taan, et­tä Jee­sus käs­ki ope­tus­las­ten odot­taa, kun­nes hei­dät pu­e­taan voi­mal­la kor­keu­des­ta (Luuk. 24:49). Näin Ju­ma­lan lap­set ovat Ju­ma­lan puo­les­ta lä­het­ti­läi­tä, Py­hän Hen­gen val­ta­kir­ja mu­ka­naan he kuu­lut­ta­vat evan­ke­liu­min sa­no­maa.

Työ­hön kut­su­ja­na on kaik­kien lah­jo­jen an­ta­ja, joka on lu­van­nut siu­na­ta työ­tä. Siu­nauk­sen saa ko­kea hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, kun evan­ke­liu­min sa­no­ma roh­kai­see us­ko­maan. Työn kaut­ta voi myös var­jel­tua mo­nel­ta pa­hal­ta ja saa­da mat­ka­ys­tä­viä.

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn läh­tö­koh­ta­na on us­kos­ta syt­ty­vä rak­kaus, halu pal­vel­la Ju­ma­lan seu­ra­kun­taa. Sil­loin työ ra­ken­taa seu­ra­kun­taa ja lu­jit­taa kris­tit­ty­jä us­kos­sa, rak­kau­des­sa ja hy­vis­sä

te­ois­sa.

Tesk­ti: Ol­li Lohi

Ku­vi­tus­ku­va: Kari Ven­ga­sa­ho

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 6.2.2019

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys