JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Koh­ti ja­loa pää­mää­rää

Päivämies
Matkaevääksi
15.11.2017 7.00

Juttua muokattu:

1.1. 11:20
2020010111205520171115070000

Apos­to­li Paa­va­li va­roit­taa nuor­ta työ­to­ve­ri­aan Ti­mo­teus­ta yh­des­tä syn­nin vaa­ras­ta, ra­han­hi­mos­ta.

”Ra­haa ha­vi­tel­les­saan mo­net ovat ek­sy­neet pois us­kos­ta ja tuot­ta­neet it­sel­leen mo­nen­lais­ta kär­si­mys­tä” (1. Tim. 6:10). Ra­han himo ja ri­kas­tu­mi­sen halu ovat lä­hel­lä tä­män­kin ajan ih­mis­tä.

Paa­va­li ke­hot­taa Ti­mo­teus­ta kart­ta­maan ra­han­hi­moa ja mui­ta syn­nin vaa­ro­ja. Hän muis­tut­taa, et­tä us­ko­vai­sen ih­mi­sen elä­mäs­sä tär­kein asia on us­kon pää­mää­rä, ian­kaik­ki­nen elä­mä.

Paa­va­li ke­hot­taa Ti­mo­teus­ta kil­voit­te­le­maan hyvä us­kon­kil­voi­tus. Tämä sama Ju­ma­lan sa­nan ke­ho­tus kos­kee jo­kais­ta us­ko­vais­ta.

Us­kon tiel­lä on Ju­ma­lan lap­sel­la mo­nia syn­nin vaa­ro­ja. Nii­den voit­ta­mi­sek­si Ju­ma­la on an­ta­nut py­hän sa­nan­sa. Psal­min kir­joit­ta­ja on tä­män ko­ke­nut elä­mäs­sään: ”Si­nun sa­na­si on mi­nun jal­kai­ni lamp­pu ja val­keus mi­nun tiel­lä­ni” ( Ps. 119:105).

Us­kon he­del­mät ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mi­nen

Ju­ma­lan sana roh­kai­see us­ko­vais­ta Ju­ma­lan tah­don ja ter­veel­li­sen ar­mon mu­kai­seen elä­mään: ”Pyri nuh­teet­to­maan elä­mään, hurs­kau­teen ja us­koon, pyri rak­kau­teen, kes­tä­vyy­teen ja lem­pey­teen” (1. Tim. 6:11).

Näis­tä tun­to­mer­keis­tä kris­tit­ty tun­ne­taan. Ne kuu­lu­vat hy­vään us­kon­kil­voi­tuk­seen ja ovat us­kon he­del­miä.

Us­ko­ne­lä­mää tar­vit­see hoi­taa. On tär­ke­ää tul­la Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon ja saa­da ko­kea us­ko­vais­ten yh­teyt­tä ja rak­kaut­ta. Myös Ju­ma­lan sa­nan lu­ke­mi­nen on erit­täin tär­ke­ää us­ko­ne­lä­män kan­nal­ta. Ko­din ku­va­raa­ma­tun lu­ke­mi­nen avaa myös lap­sil­lem­me mie­len­kiin­toi­sel­la ta­val­la Ju­ma­lan sa­nan rik­kaut­ta.

Ru­kous ja Her­ran Py­hän eh­tool­li­sen käyt­tö kuu­lu­vat myös us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mi­seen.

Us­ko­vai­nen ha­lu­aa pan­na pois syn­nin ja kuor­man. Us­ko­vai­ses­sa ko­dis­sa van­hem­mat ja lap­set saa­vat siu­na­ta toi­si­aan evan­ke­liu­min an­teek­si­an­ta­muk­sel­la.

Kil­voit­te­le hyvä us­kon­kil­voi­tus

Paa­va­li käyt­tää kreik­ka­lai­siin ur­hei­lu­kil­pai­lui­hin liit­ty­vää kie­li­ku­vaa. Näis­sä juok­su­kil­pai­luis­sa vain pa­ras, maa­liin en­sim­mäi­se­nä saa­pu­nut sai voit­to­pal­kin­non. Ko­rint­to­lais­kir­jees­sä apos­to­li ke­hot­taa kris­tit­ty­jä juok­se­maan niin, et­tä jo­kai­nen saa­vut­taa us­kon kil­pa­ra­dal­la ka­to­a­mat­to­man sep­pe­leen, ian­kaik­ki­sen elä­män.

Tä­män ja­lon pää­mää­rän saa­vut­ta­mi­sek­si on nou­da­tet­ta­va lu­jaa it­se­ku­ria. On tais­tel­ta­va syn­tiä vas­taan.Kris­tit­ty voit­taa syn­nin us­kon kaut­ta (1. Kor. 9:24–27).

Us­ko on Ju­ma­lan lah­ja. Ar­mos­ta me olem­me pe­las­te­tut. Kun Ju­ma­lan lap­si tah­too säi­lyt­tää us­kon ja hy­vän oman­tun­non, on hän joka het­ki kiin­ni tu­le­vas­sa voit­to­pal­kin­nos­sa, ian­kaik­ki­ses­sa elä­mäs­sä.

Us­kon kaut­ta olem­me jo nyt kut­su­tut ian­kaik­ki­seen elä­mään. Se kan­nus­taa mei­tä kil­voit­te­le­maan Ju­ma­lan val­ta­kun­nan rak­kau­des­sa ja ar­mo­hoi­dos­sa. Ha­lu­am­me Ti­mo­teuk­sen ta­voin myös tun­nus­taa us­kom­me mo­nien to­dis­ta­jien läs­nä ol­les­sa: ”Sy­dä­men us­kol­la tul­laan van­hurs­kaak­si ja suun tun­nus­tuk­sel­la pe­las­tu­taan” (Room. 10:10 ).

Apos­to­li Paa­va­li ke­hot­taa kil­voit­te­le­maan hyvä us­kon­kil­voi­tus ja tart­tu­maan kiin­ni ian­kaik­ki­seen elä­mään. Myös Jo­han­nes roh­kai­see us­ko­vai­sia to­del­li­seen voit­toon: ”Kaik­ki, mikä on syn­tyi­sin Ju­ma­las­ta, voit­taa maa­il­man. Ja tämä on se voit­to, tämä on maa­il­man voit­ta­nut: mei­dän us­kom­me.” (1. Joh. 5:4.)

Jaak­ko Kal­ta­ka­ri

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 15.11.2017

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys