JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Kul­ta­kin ko­e­tel­laan tu­les­sa

Päivämies
Matkaevääksi
7.6.2017 6.00

Juttua muokattu:

1.1. 11:16
2020010111160320170607060000

Mik­si mi­nul­le piti näin ta­pah­tua? Ly­hy­es­sä het­kes­sä tu­le­vai­suu­teen liit­ty­vät odo­tuk­set muut­tui­vat.

Suu­ren sai­raa­lan po­ti­las­huo­nees­sa ma­ka­si mur­tu­nut nuo­ru­kai­nen. Edel­li­se­nä päi­vä­nä leik­kauk­seen val­mis­tau­tu­neen ki­rur­gin ar­vio työ­ta­pa­tur­mas­sa vam­mau­tu­nees­ta kä­des­tä ei ol­lut ko­vin toi­vei­kas. Pys­tyn­kö kä­si­puo­le­na kos­kaan pa­laa­maan työ­e­lä­mään?

Vie­lä vuo­si­kym­me­nien jäl­keen hen­ki­lö­koh­tais­ta us­koa voi­mak­kaas­ti ko­e­tel­lut ko­et­te­le­mus nou­see aja­tuk­sii­ni. Us­kon­voi­mia ku­lut­ta­vas­ta ti­lan­tees­ta on jää­nyt kii­tol­li­nen muis­to vel­jes­tä, nyt jo van­hurs­kas­ten le­vos­sa ole­vas­ta mat­ka­ys­tä­väs­tä. Hän tuli sai­raa­laan loh­dut­ta­maan ja aut­toi nä­ke­mään ko­et­te­le­muk­se­ni Ju­ma­lan huo­len­pi­to­na ja rak­kau­te­na mi­nua koh­taan.

”älä vä­hek­sy, poi­ka­ni, Her­ran ku­ri­tus­ta, älä ma­sen­nu, kun hän ojen­taa si­nua – jota Her­ra ra­kas­taa, sitä hän ku­rit­taa” (Hepr. 12:5–6). Vai­ke­aa oli tuol­loin kui­ten­kin ym­mär­tää, et­tä ko­et­te­le­muk­see­ni kät­key­tyi Ju­ma­lan siu­naus ja Ju­ma­lan tar­koi­tus­pe­rät.

Em­me­hän kul­je ohi?

Paa­va­li neu­voo ga­la­ta­lai­sia: ”Kan­ta­kaa tois­ten­ne taak­ko­ja, niin te to­teu­tat­te Kris­tuk­sen lain” (Gal. 6:2). Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa saam­me ko­kea, et­tä em­me ole yk­sin kil­voit­te­le­mas­sa koh­ti tai­vaan ko­tia.

Lau­pi­aan sa­ma­ri­a­lai­sen ver­tauk­ses­sa Jee­sus opet­ti, et­tem­me kul­ki­si hä­tään jou­tu­neen ohi, vaan py­säh­tyi­sim­me Va­pah­ta­jan esi­mer­kin mu­kaan aut­ta­maan hä­tään jou­tu­nut­ta mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Oma­koh­tai­nen Ju­ma­lan rak­kau­den ko­ke­mi­nen ja sen yh­tey­des­sä elä­mi­nen avaa Ju­ma­lan las­ten sil­mät ja sy­dä­men nä­ke­mään lä­him­mäi­sen hä­dän ja avun­tar­peen.

Ko­et­te­le­muk­set kas­vat­ta­vat kes­tä­vyyt­tä

Van­has­sa kris­ti­no­pis­sa sa­no­taan: ”Vas­toin­käy­mi­set ja ko­et­te­le­muk­set ei­vät tule sat­tu­muk­ses­ta, vaan Ju­ma­la sal­lii nii­tä epä­us­koi­sil­le he­rä­tyk­sek­si ja pa­ran­nuk­sek­si ja us­ko­vai­sil­le us­kon ko­e­tuk­sek­si ja vah­vis­tuk­sek­si. Apos­to­li Jaa­kob muis­tut­taa ko­et­te­le­muk­sis­ta us­ko­ne­lä­män nä­kö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na: ’Vel­je­ni, pi­tä­kää pelk­kä­nä ilo­na nii­tä mo­nen­lai­sia ko­et­te­le­muk­sia, joi­hin jou­dut­te. Te­hän tie­dät­te, et­tä kun us­kon­ne sel­viy­tyy ko­e­tuk­ses­ta, tämä kas­vat­taa teis­sä kes­tä­vyyt­tä.’” (Jaak. 1:2–3.)

Ko­et­te­le­mus­ten kaut­ta Ju­ma­la ha­lu­aa puh­dis­taa lap­si­aan kai­kis­ta Ju­ma­lan sa­nal­le vie­rais­ta asi­ois­ta ja tais­te­le­maan evan­ke­liu­min voi­mal­la syn­nin hou­ku­tuk­sia vas­taan. ”Ja voi­mal­laan Ju­ma­la var­je­lee tei­dät us­kos­sa, niin et­tä te saa­vu­tat­te pe­las­tuk­sen, joka on val­mii­na saa­tet­ta­vak­si il­mi lo­pu­nai­ka­na. Sik­si te rie­muit­set­te, vaik­ka nyt jou­dut­te­kin jon­kin ai­kaa kär­si­mään mo­nen­lai­sis­sa ko­et­te­le­muk­sis­sa. Kul­ta­kin ko­e­tel­laan tu­les­sa, ja on­han tei­dän us­kon­ne pal­jon ar­vok­kaam­paa kuin ka­to­a­va kul­ta. Ko­et­te­le­muk­sis­sa tei­dän us­kon­ne to­de­taan ai­dok­si, ja sii­tä koi­tuu Jee­suk­sen Kris­tuk­sen il­mes­ty­es­sä ylis­tys­tä, kirk­kaut­ta ja kun­ni­aa.” (1. Piet. 1:5–7.)

Vas­toin­käy­mis­ten­kin kes­kel­lä mat­ka­ys­tä­vät roh­kai­se­vat toi­si­aan us­ko­maan, toi­vo­maan ja luot­ta­maan Ju­ma­lan mah­dol­li­suuk­siin. ”Me rie­muit­sem­me jopa ah­din­gos­ta, sil­lä tie­däm­me, et­tä ah­din­ko saa ai­kaan kes­tä­vyyt­tä, kes­tä­vyys aut­taa sel­viy­ty­mään ko­e­tuk­ses­ta ja ko­e­tuk­ses­ta sel­viy­ty­mi­nen an­taa toi­voa. Ei­kä toi­vo ole tur­ha, sil­lä Ju­ma­la on vuo­dat­ta­nut rak­kau­ten­sa mei­dän sy­dä­miim­me an­ta­mal­la meil­le Py­hän Hen­gen.” (Room. 5:3–5.)

Kari Gus­tafs­son

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 7.6.2017

29.5.2020

Her­ra on mi­nun va­lo­ni ja apu­ni, ketä minä pel­käi­sin? Her­ra on mi­nun elä­mä­ni tur­va, ketä siis säik­kyi­sin? Ps. 27:1

Viikon kysymys