JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Kun­nia kuu­luu Ju­ma­lal­le

Päivämies
Matkaevääksi
25.6.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:43
2020010123432320140625000000

Ke­säl­lä ih­mi­set ko­koon­tu­vat eri­lai­siin suu­riin ti­lai­suuk­siin ja ta­pah­tu­miin. Vaik­ka ta­pah­tu­mien tar­koi­tus ja ta­voi­te vaih­te­le­vat, jär­jes­tä­jät pyr­ki­vät tar­jo­a­maan elä­myk­siä ja pal­ve­le­maan ih­mi­siä. Mo­nis­sa ke­sä­ta­pah­tu­mis­sa saa­daan ko­kea iloa ja yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta.

Ur­hei­li­jat kil­pai­le­vat pa­rem­muu­des­ta, muu­si­kot hur­maa­vat kan­saa, os­ta­jat te­ke­vät löy­tö­jä ja myy­jät odot­ta­vat voit­toa. Mas­sa­ta­pah­tu­mis­sa on usein mu­ka­na ve­to­voi­mai­sia hen­ki­löi­tä, joi­ta ih­mi­set tu­le­vat kuun­te­le­maan ja kat­so­maan.

Tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na Py­hä­jo­en Yp­pä­ris­sä su­vi­seu­rat kut­su­vat ih­mi­siä evan­ke­liu­min kuu­loon. Su­vi­seu­ro­jen oh­jel­ma on pe­rin­tei­nen ja yk­sin­ker­tai­nen.

Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen vaa­tii pal­jon työ­vä­keä ja osaa­mis­ta. Seu­ro­jen si­säl­töä usein ih­me­tel­lään: mik­si täl­lai­nen ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään ja min­kä vuok­si ih­mi­set hil­jen­ty­vät usei­den päi­vien ajak­si tu­tun sa­no­man ää­rel­le kes­kel­lä kau­nein­ta ke­sää?

Sa­no­ma Ju­ma­lan rak­kau­des­ta

Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­sen taus­tal­la ei ole sama mo­tii­vi kuin mo­nien mui­den suur­ten ta­pah­tu­mien. Seu­ro­jen si­säl­tö ei ko­ros­ta ih­mis­ten in­hi­mil­li­siä omi­nai­suuk­sia ja ky­ky­jä, ei­kä se aja ih­mis­ten ajal­li­sia asi­oi­ta ja ky­sy­myk­siä. Tär­kein asia ei ole myös­kään se, mi­ten ta­pah­tu­man ta­lous hoi­tuu tai pal­ve­lut pe­laa­vat.

Su­vi­seu­ro­jen kes­kei­sin sa­no­ma kut­suu jo­kais­ta ih­mis­tä Ju­ma­lan rak­kau­den ja ian­kaik­ki­sen elä­män ky­sy­mys­ten ää­rel­le. Se on­kin suu­ri lä­he­tys­ta­pah­tu­ma. Koko ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­sen läh­tö­koh­ta­na on se, et­tä mah­dol­li­sim­man moni sai­si kuul­la evan­ke­liu­mia ar­mah­ta­vas­ta Ju­ma­las­ta.

Ju­ma­lan voi­maan luot­ta­en

Evan­ke­liu­min työ­tä teh­dään näis­sä­kin su­vi­seu­rois­sa Ju­ma­lan an­ta­mil­la lah­joil­la ja Py­hän Hen­gen joh­da­tuk­seen tur­va­ten. Näin toi­mi ja ju­lis­ti myös Paa­va­li ai­ka­naan Ko­rin­tin seu­ra­kun­nas­sa. Hän ei pyr­ki­nyt vai­kut­ta­maan kuu­li­joi­hin in­hi­mil­li­sel­lä vii­sau­del­la ja tai­dol­la, vaan saar­na­si ar­ka­na luot­ta­en Ju­ma­lan Hen­gen voi­maan.

Paa­va­li to­te­si, et­tei yk­si­kään voi yl­peil­lä Ju­ma­lan edes­sä, vaan kun­nia kuu­luu yk­sin Ju­ma­lal­le (1. Kor. 2:29–31). Ju­ma­lan lap­set ovat kyl­vä­jiä ja kas­te­li­joi­ta, mut­ta Ju­ma­la an­taa kas­vun (1. Kor. 3:8).

Sa­lat­tu Ju­ma­lan vii­saus

Ju­ma­lan sa­nan si­säl­tö ja ydin avau­tuu vain us­kon kaut­ta. Elä­vä us­ko näyt­tää usein tä­män maa­il­man ih­mis­ten sil­mis­sä vä­hä­pä­töi­sel­tä, mut­ta sii­hen si­säl­tyy Ju­ma­lan voi­ma. Täs­tä Paa­va­li pu­hui ko­rint­ti­lai­sil­le: ”Puhe ris­tis­tä on hul­luut­ta nii­den mie­les­tä, jot­ka jou­tu­vat ka­do­tuk­seen, mut­ta meil­le, jot­ka pe­las­tum­me, se on Ju­ma­lan voi­ma” (1. Kor. 2:18).

Paa­va­li to­te­si: ”Me ju­lis­tam­me Ju­ma­lan sa­lais­ta, kät­ket­tyä vii­saut­ta, jon­ka hän jo en­nen ai­ko­jen al­kua on mää­rän­nyt mei­dän kirk­kau­dek­sem­me” (1. Kor. 2:7). Tämä kirk­kaus on läh­töi­sin Va­pah­ta­jas­ta, Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta.

Evan­ke­liu­mi roh­kai­see us­ko­maan

Ju­ma­lan sa­lat­tua vii­saut­ta, evan­ke­liu­min kut­sua, ju­lis­ta­vat yhä täs­sä ajas­sa Py­hän Hen­gen lah­jas­ta osal­li­set ih­mi­set. Su­vi­seu­ra­pu­heis­sa ha­lu­taan kir­kas­taa Her­raa Jee­sus­ta Kris­tus­ta ja hä­nen val­ta­kun­taan­sa.

Evan­ke­liu­min sa­no­ma roh­kai­see ja va­lai­see Ju­ma­lan lap­sen tai­val­ta. Se kut­suu Ju­ma­lan ar­mos­ta osat­to­mia ih­mi­siä Ju­ma­lan osal­li­suu­teen, pi­mey­des­tä va­loon. Se uu­dis­taa ih­mis­tä: puh­dis­taa ja kor­jaa sitä, min­kä syn­ti on li­an­nut ja rik­ko­nut. Täs­tä Pie­ta­ri kir­joit­taa: ”Olet­te­han te syn­ty­neet uu­des­ti, et­te ka­to­a­vas­ta sie­me­nes­tä, vaan ka­to­a­mat­to­mas­ta, Ju­ma­lan elä­väs­tä ja py­sy­väs­tä sa­nas­ta” (1. Piet.1:23).

Ol­li Lohi

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys