JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Lem­peä moit­ti­mi­sen ai­hees­ta huo­li­mat­ta

Päivämies
Matkaevääksi
22.8.2018 6.15

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109281520180822061500

Seu­ra­kun­nan ter­veh­dys muis­tut­ti kou­lu­vuot­ta aloit­ta­via Efe­so­lais­kir­jeen sa­noin: ”Ol­kaa toi­si­an­ne koh­taan lem­pei­tä” (Ef.4:32). Lem­peä on sel­lai­nen, joka voi­si voi­mien­sa, ko­kon­sa tai mah­dol­li­suuk­sien­sa puo­les­ta mu­ser­taa toi­sen, mut­ta ei tee sitä.

Ko­los­sa­lais­kir­jees­sä Paa­va­li li­sää teks­tiin ”vaik­ka teil­lä oli­si­kin moit­ti­mi­sen ai­het­ta” (Kol. 3:13).

Kas­va­tuk­ses­sa on ai­na mie­tit­ty, kum­pi toi­mii, ko­vuus vai lem­peys. Ko­vuus pa­kot­taa kuo­reen: ko­vuu­den edes­sä epä­on­nis­tu­nut tai osaa­ma­ton kai­vaa esiin vii­mei­sen­kin voi­man­rip­peen, jot­ta voi­si säi­lyt­tää kas­von­sa ja ar­von­sa, tai alis­tuu ja ve­täy­tyy. Lem­peys aut­taa löy­tä­mään tien eteen­päin.

Il­lal­lis­pöy­dän tun­nel­man äkil­li­nen kään­ne

Ar­mah­ta­mi­nen ja an­teek­si­an­ta­mus liit­ty­vät Raa­ma­tus­sa kah­teen suh­tee­seen: yh­tääl­tä Ju­ma­lan ja ih­mi­sen vä­lil­le ja toi­saal­ta ih­mis­ten vä­lil­le.

Efe­so­lais­kir­jeen jae (4:32) jat­kuu: “Ja an­ta­kaa toi­sil­len­ne an­teek­si, niin kuin Ju­ma­la­kin on an­ta­nut teil­le an­teek­si Kris­tuk­sen täh­den.”

Jos käy niin, et­tä elä­mä kä­per­tyy ja tii­vis­tyy vain ih­mis­ten vä­li­siin suh­tei­siin tai omiin asi­oi­hin, saat­taa elä­mäs­tä ka­do­ta suh­teel­li­suu­den­ta­ju. Sil­loin hel­pos­ti tark­kai­lee tois­ta ih­mis­tä, hä­nen toi­min­taan­sa ja te­ke­mis­tään, tai tuo­mit­see no­pe­as­ti toi­sen epä­on­nis­tu­es­sa.

Toi­sen rik­ko­es­sa, unoh­ta­es­sa tai vaik­ka­pa kaa­ta­es­sa jo­ta­kin epä­huo­mi­os­saan nou­see suut­tu­mus. Tuol­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa voi il­lal­lis­pöy­tä tai yh­tei­nen aa­mu­pa­la muut­tua no­pe­as­ti tun­nel­mal­taan hy­vin toi­sen­lai­sek­si, ki­re­äk­si ja hil­jai­sek­si.

Jos­kus ih­mi­nen ei tun­ne ti­lan­tees­sa it­se­ään. Har­va ajat­te­lee epä­on­nis­tu­es­saan, et­tä mi­nul­le kuu­luu an­teek­si­an­to.

Ar­moa rik­ko­jil­le

Raa­mat­tu ker­too ti­lan­teis­ta, jois­sa ih­mi­nen ei ole var­mas­ti aja­tel­lut an­sait­se­van­sa an­teek­si­an­toa.

Van­han tes­ta­men­tin Joo­se­fin ja hä­nen vel­jien­sä suh­tees­ta ker­ro­taan, et­tä vel­jet pel­kä­si­vät tul­la Joo­se­fin eteen myy­ty­ään hä­net or­jak­si vie­raa­seen maa­han. Joo­sef oli var­mas­ti miet­ti­nyt mah­dol­lis­ta vel­jien­sä koh­taa­mis­ta.

Joo­se­fin ker­ro­taan it­ke­neen vie­lä vuo­sien jäl­keen, kun vel­jet tu­li­vat pe­lois­saan hä­nen eteen­sä ano­en an­teek­si­an­toa. Joo­sef oli kui­ten­kin an­ta­nut jo an­teek­si. Hän ei ha­lun­nut vel­jis­tään or­jia it­sel­leen, vaik­ka nämä oli­vat rik­ko­neet hän­tä vas­taan

Et­tei Ju­ma­lan vas­tus­ta­ja voit­tai­si

Isä mei­dän -ru­kouk­ses­sa Jee­sus opet­ti elä­mään an­ta­en toi­sel­le an­teek­si ja si­toi ke­ho­tuk­sen Ju­ma­lan an­teek­si­an­ta­muk­seen (Matt. 6:9–15).

Omas­sa elä­mäs­sä saa pyy­tää, et­tä ym­mär­täi­si omat ra­jan­sa, et­tei vä­syi­si ja uu­pui­si us­kos­sa.

Saa pyy­tää, et­tä ym­mär­täi­si myös lä­him­mäi­sen ra­jal­li­suu­den, huo­mai­si uu­pu­muk­sen ja osai­si roh­kais­ta us­ko­maan, ei vaa­ti­muk­sel­la, vaan kan­ta­en kai­kes­sa heik­kou­des­sa. Saa pyy­tää sekä ha­lua et­tä voi­mia teh­dä pa­ran­nus­ta ja so­pia asi­at, joi­ta tu­lee ih­mis­ten vä­liin.

Kris­tuk­ses­sa Ju­ma­la on so­vit­ta­nut men­neet, tä­män het­ken ja tu­le­vat syn­nit. Evan­ke­liu­mis­sa tätä tuo­daan tuo­ree­na esil­le: saa us­koa syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja so­vin­to­ve­res­sä.

Paa­va­li ke­hot­taa efe­so­lais­kir­jees­sä (Ef. 4:25–32) so­pi­maan rii­dat, pu­hu­maan toi­sil­le tot­ta, elä­mään niin kuin on oi­kein, ei kat­ke­ruu­des­sa tai pa­huu­des­sa, et­tei Ju­ma­lan vas­tus­ta­ja sai­si mah­dol­li­suut­ta rik­koa vä­le­jä.

Sa­ka­ri Typ­pö

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 22.8.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Anu Tof­fe­ri

1.6.2020

Pie­ta­ri sa­noi: "Kään­ty­kää ja ot­ta­kaa it­se ku­kin kas­te Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ni­meen, jot­ta syn­tin­ne an­net­tai­siin an­teek­si. Sil­loin te saat­te lah­jak­si Py­hän Hen­gen." Ap. t. 2:38

Viikon kysymys