JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Lu­paus, joka pi­tää

Päivämies
Matkaevääksi
19.12.2018 6.58

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109283920181219065800

Olet­ko kos­kaan teh­nyt lu­paus­ta? En­tä on­ko si­nul­le lu­vat­tu jo­tain? Mo­nes­ti lu­paus kos­kee tu­le­vai­suu­teen si­joit­tu­via asi­oi­ta, joi­den to­teu­tu­mi­ses­ta lu­paa­ja an­taa var­muu­den etu­kä­teen.

Lu­pauk­sen vas­taa­not­ta­ja muo­dos­taa oman mie­li­ku­van­sa lu­pauk­sen to­teu­tu­mi­sen yk­si­tyis­koh­dis­ta. Näin ol­len hä­nel­le syn­tyy odo­tuk­sia lu­pauk­sen suh­teen. Mi­kä­li lu­pauk­sen täyt­ty­mi­nen vii­pyy tai ta­pah­tu­mien kul­ku ei vas­taa odo­tuk­sia, ku­vaan as­tuu use­as­ti epä­var­muu­den ja epäi­lyn sie­men.

Raa­mat­tu käyt­tää sa­naa lu­paus ai­van ylei­ses­sä mer­ki­tyk­ses­sä: joku lu­paa jol­le­kin jo­ta­kin. Tä­män li­säk­si sa­naa voi käyt­tää ra­ja­tum­min viit­taa­mas­sa nii­hin lu­pauk­siin, jot­ka Ju­ma­la an­toi Ab­ra­ha­mil­le, joka ot­ti Ju­ma­lan lu­pauk­sen us­kol­la vas­taan. Lu­te­ri­lai­sis­sa tun­nus­tus­kir­jois­sa lu­paus tar­koit­taa usein sa­maa kuin evan­ke­liu­mi. Kreik­ka­lai­nen sana tes­ta­ment­ti, di­at­he­ke, mer­kit­see myös lu­paus­ta ja liit­toa.

Se tes­ta­ment­ti, jon­ka Ju­ma­la an­toi Ab­ra­ha­mil­le, si­säl­si Ju­ma­lan ar­mon ja siu­nauk­sen lu­pauk­sen. Heti syn­tiin­lan­kee­muk­sen jäl­keen Raa­ma­tus­sa Ju­ma­la an­taa lu­pauk­sen tu­le­vas­ta pe­las­ta­jas­ta (1. Moos. 3:15).

Tämä lu­paus sai jat­koa, kun Ju­ma­la lu­pa­si Ab­ra­ha­mil­le jäl­ke­läi­sen, sie­me­nen, jon­ka kaut­ta lan­kee­muk­sen kaut­ta tul­lut ki­rous ku­mou­tui­si. Täs­sä jäl­ke­läi­ses­sä kaik­ki maa­il­man kan­sat sai­si­vat siu­nauk­sen (1. Moos. 12:1–3). Uu­des­sa tes­ta­men­tis­sa Paa­va­li opet­taa, et­tä Ab­ra­ha­min lu­pauk­set ovat täyt­ty­neet Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa (Room. 4:13, 16).

Augs­bur­gin tun­nus­tuk­sen puo­lus­tus al­le­vii­vaa sitä, et­tä lu­pauk­seen us­ko­vat tu­le­vat Ju­ma­lan edes­sä van­hurs­kaik­si: ”Koko Raa­mat­tu ja­kaan­tuu näi­den kah­den teon mu­kaan. Toi­nen osa on la­kia, joka tuo il­mi syn­nit, syyt­tää niis­tä ja tuo­mit­see ne. Toi­nen osa on evan­ke­liu­mia, toi­sin sa­no­en Kris­tuk­ses­sa lah­joi­te­tun ar­mon lu­paus­ta. Tämä lu­paus tois­tuu ta­van ta­kaa koko Raa­ma­tus­sa. En­sin se an­net­tiin Ada­mil­le, sit­ten kan­tai­sil­le; sen jäl­keen pro­fee­tat ju­lis­ti­vat sitä, ja lo­pul­ta Kris­tus saar­na­si sitä ja to­dis­ti sii­tä juu­ta­lais­ten kes­kuu­des­sa. Apos­to­lit le­vit­ti­vät sen sit­ten koko maa­il­maan. Us­ko­mal­la tä­hän lu­pauk­seen ovat kaik­ki py­hät tul­leet van­hurs­kaik­si.” (Apol. XII, 53.)

Jou­lu­aa­ton kir­kol­li­se­na ai­hee­na on Lu­pauk­set täyt­ty­vät. Jou­lu­aa­ton har­taut­ta voi­daan kut­sua ”pro­feet­to­jen jou­lu­kir­kok­si”. Ju­ma­la täyt­tää ai­na lu­pauk­sen­sa. Jee­sus syn­tyi sekä kär­si ja kuo­li Gol­ga­tan ris­til­lä so­vit­taak­seen koko ih­mis­kun­nan syn­nit.

Us­kon­puh­dis­ta­ja Mart­ti Lut­her poh­dis­ke­lee Ju­ma­lan ole­mus­ta: ”Ju­ma­lak­si sa­no­taan sel­lais­ta, jol­ta mei­dän on odo­tet­ta­va kaik­kea hy­vää ja jon­ka tur­viin mei­dän kai­kis­sa hä­dis­säm­me on pa­et­ta­va.” (WA 30 I, 132-133.)

Ju­ma­lan lu­pauk­sen mu­kai­ses­ti Jee­sus myös nou­si ylös kol­man­te­na päi­vä­nä ja voit­ti näin syn­nin ja kuo­le­man val­lan sekä ava­si us­ko­vil­le tien tai­vaa­seen.

Vir­si­ru­noi­li­ja vil­je­lee tur­val­li­sia nä­kö­a­lo­ja elä­män mat­kal­le: ”Lu­pauk­see­si var­maan, nyt pa­nen toi­vo­ni. Saan sii­tä avun ar­maan, jos kuin­ka kä­vi­si. Kuin päi­vää aa­muun as­ti, odot­taa var­ti­ja. Niin Her­raa luot­ta­vas­ti, sie­lu­ni, odo­ta.” (VK 268:3.)

Ris­to Räi­hä

jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 19.12.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Heik­ki Vuo­no­ka­ri

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys