JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Pai­men kul­kee lau­man­sa edel­lä

Matkaevääksi
22.4.2020 6.30

Juttua muokattu:

21.4. 15:43
2020042115434420200422063000

Saara-Maija Saarenpää

Saara-Maija Saarenpää

Os­mo Heik­ka­la

Näin ker­ran Ve­nä­jän Kar­ja­las­sa nii­tyl­lä vuo­hi­lau­man ja pai­me­nen, joka kul­ki lau­man­sa edel­lä sau­va kä­des­sään. Se on ny­ky­ään har­vi­nai­nen näky, sil­lä pai­me­nen vir­kaa hoi­ta­vat enim­mäk­seen lai­tu­men ym­pä­ril­le kier­re­tyt säh­kö­pai­me­net tai verk­ko­ai­dat.

Tä­män teks­tin lu­ki­jois­sa lie­nee kui­ten­kin sel­lai­si­a­kin, jot­ka ovat it­se ol­leet pai­me­nes­sa ja muis­ta­vat mil­lais­ta työ­tä se oli. Pai­me­nen teh­tä­viin kuu­luu lau­man kait­se­mi­nen. Sa­na­kir­ja mää­rit­te­lee kait­se­mi­sen pai­men­ta­mi­sek­si, val­vo­mi­sek­si, var­ti­oi­mi­sek­si ja var­je­le­mi­sek­si.

Raa­ma­tus­sa pu­hu­taan pal­jon pai­me­nis­ta ja kait­se­mi­ses­ta. Jee­sus it­se ver­ta­si it­se­ään hy­vään pai­me­neen, jon­ka lam­pai­ta Ju­ma­lan lap­set ovat. Ylös­nous­sut Jee­sus an­toi Ge­ne­sa­re­tin­jär­ven ran­nal­la Pie­ta­ril­le teh­tä­väk­si kai­ta ja ruok­kia hä­nen ka­rit­soi­taan ja lam­pai­taan (Joh. 21:15–17).

Myö­hem­min Pie­ta­ri it­se vä­lit­ti tätä teh­tä­vää eteen­päin: ”Kait­kaa sitä lau­maa, jon­ka Ju­ma­la on teil­le us­ko­nut, äl­kää pa­kos­ta, vaan va­paa­eh­toi­ses­ti, Ju­ma­lan tah­don mu­kaan, äl­kää myös­kään al­hai­ses­ta voi­ton­hi­mos­ta, vaan sy­dä­men­ne ha­lus­ta” (1. Piet. 5:2).

Myös Apos­to­li Paa­va­li muis­tut­ti sa­mas­ta teh­tä­väs­tä: ”Pi­tä­kää huo­li it­ses­tän­ne ja koko lau­mas­ta, jon­ka kait­si­joik­si Pyhä Hen­ki on tei­dät pan­nut; huo­leh­ti­kaa seu­ra­kun­nas­ta, jon­ka Her­ra omal­la ve­rel­lään on it­sel­leen lu­nas­ta­nut” (Ap. t. 20:28).

Se pai­men, jon­ka Kar­ja­las­sa näin, joh­dat­ti lau­maa edes­tä. Niin teki myös Hyvä Pai­men: ”Minä tun­nen lam­paa­ni ja ne tun­te­vat mi­nut. – – Mi­nun lam­paa­ni kuu­le­vat mi­nun ää­ne­ni – – ja ne seu­raa­vat mi­nua.” (Joh. 10:14, 27). Pai­men ei aja lau­maa ta­kaa, vaan kul­kee edel­lä tai lau­man kes­kel­lä, joh­dat­ta­en ja opas­ta­en lau­maa vih­reil­le lai­tu­mil­le ja vir­voit­ta­van ve­den ää­reen.

Raa­ma­tus­sa on esi­merk­ke­jä myös kel­vot­to­mis­ta pai­me­nis­ta. He­se­kie­lin kir­jas­sa Her­ra ju­lis­taa tuo­mi­on Is­ra­e­lin pai­me­nil­le, jot­ka ei­vät ol­leet huo­leh­ti­neet nään­ty­väs­tä lau­mas­taan.

Her­ra an­toi kui­ten­kin pro­fee­tan kaut­ta lu­pauk­sen tu­le­vas­ta Hy­väs­tä Pai­me­nes­ta ja Va­pah­ta­jas­ta: ”Minä et­sin ek­sy­neen ja tuon ta­kai­sin lau­mas­ta har­hau­tu­neen, minä si­don mur­tu­neen ja­lan, minä hoi­vaan uu­pu­nut­ta, ja vah­vat ja li­ha­vat minä pi­dän ku­ris­sa. Minä kait­sen lau­maa­ni niin kuin sitä tu­lee kai­ta.” (Hes. 34:16.)

Vaik­ka ih­mi­ses­tä ei ole Jee­suk­sen kal­tai­sek­si hy­väk­si pai­me­nek­si, Hy­vän Pai­me­nen ää­ni kuu­luu Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa. Kait­se­mis­teh­tä­vä kos­kee sa­nan­pal­ve­li­joi­ta, py­hä­kou­lu­no­pet­ta­jia ja kaik­kia Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä toi­mi­via. Sii­hen kuu­luu ke­ho­tus huo­leh­tia Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­ta ja toi­nen toi­ses­ta (Gal. 6:2).

Teh­tä­vään liit­tyy pu­hu­mi­nen Ju­ma­lan hy­vis­tä töis­tä, loh­dut­ta­mi­nen, opet­ta­mi­nen, pu­hut­te­le­mi­nen, neu­vo­mi­nen ja syn­nis­tä nuh­te­lu. En­nen kaik­kea tär­ke­ää on ar­mo­e­van­ke­liu­mil­la siu­naa­mi­nen. Sii­nä on lam­mas­ten ruo­ka ja juo­ma.

Jee­sus an­toi hen­ken­sä lam­pai­den­sa edes­tä ai­no­a­na täy­del­li­se­nä pai­me­ne­na. Pai­me­net saa­vat yh­des­sä lau­man kans­sa kul­kea koh­ti sa­maa mää­rän­pää­tä.

25.7.2021

Jee­sus sa­noo: "Jo­kai­nen, joka kuu­lee nämä sa­na­ni ja te­kee nii­den mu­kaan, on kuin jär­ke­vä mies, joka ra­ken­si ta­lon­sa kal­li­ol­le." Matt. 7:24

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.