JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Pi­tä­mät­tö­mät uu­den­vuo­den­lu­pauk­set

Päivämies
Matkaevääksi
10.1.2018 7.00

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109274520180110070000

Olem­me saa­neet aloit­taa uu­den vuo­den. Nä­em­me van­han ka­to­a­van ja uu­den tu­le­van ti­lal­le. Elä­män kier­to­kul­ku py­säyt­tää mei­dät ajat­te­le­maan osaam­me maa­il­man­kaik­keu­den kes­kel­lä.

Luo­jan kuva

Luo­jan luo­mis­työ maa­il­mas­sa jat­kuu. Uu­den elä­män ih­me nä­kyy en­nen kaik­kea uu­den ih­mi­sen syn­ty­mäs­sä. Jär­jel­le kä­sit­tä­mät­tö­mäl­lä ta­val­la sie­me­nes­sä on elä­män al­ku.

Pie­ni vau­va pu­hut­te­lee mei­tä nä­ky­väs­ti, kuu­lu­vas­ti ja kä­sin­kos­ke­tel­ta­vas­ti. Tai­vas kos­ket­taa maa­ta; Ju­ma­lan sa­nan mu­kai­ses­ti saam­me kat­sel­la uu­des­sa lap­ses­sa ku­vaa Luo­jas­tam­me ja Lu­nas­ta­jas­tam­me.

Yh­teys Ju­ma­laan

Uu­des­sa ih­mi­se­lä­mäs­sä on läs­nä myös nä­ky­mä­tön, ian­kaik­ki­nen elä­mä, jo­hon Ju­ma­la on mei­dät tar­koit­ta­nut ja kut­su­nut. Tämä elä­mä on vain us­kon kaut­ta ym­mär­ret­tä­vis­sä.

Ju­ma­la on tar­koit­ta­nut ih­mi­sen elä­vän koko ajan hä­nen yh­tey­des­sään, loi­han hän ih­mi­sen omak­si ku­vak­seen ja kes­kus­te­lu­kump­pa­nik­seen.

Sie­me­nel­lä tar­koi­te­taan myös Ju­ma­lan sa­naa. Joka ot­taa vas­taan tä­män sie­me­nen eli us­koo Py­hän Hen­gen kaut­ta saar­na­tun evan­ke­liu­min, saa osak­seen Ju­ma­lan lap­seu­den.

Et­si­vä löy­tää

Paa­va­li koki uu­des­ti­syn­ty­mi­sen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kuul­les­saan evan­ke­liu­min Ana­ni­aal­ta. Sa­mal­la hän näki edel­li­sen elä­män­sä vää­rä­nä ja uu­dis­tui Py­hän Hen­gen oh­jaa­ma­na pal­ve­le­maan Ju­ma­lan val­ta­kun­taa. Hän koki saa­neen­sa kai­ken ar­mos­ta ja tun­si sen rak­kau­den, mitä Ju­ma­la on osoit­ta­nut ih­mis­tä koh­taan.

Ju­ma­la kut­suu ih­mis­tä elä­män­koh­ta­lois­sa, mut­ta eten­kin Ju­ma­lan sa­nan kaut­ta. Us­ko tu­lee Ju­ma­lan sa­nan kuu­los­ta. Et­si­vä löy­tää, näin Raa­mat­tu lu­paa. Kun kuu­lee Ju­ma­lan ää­nen, ei kan­na­ta paa­dut­taa sy­dän­tään. Ju­ma­la ei nuh­te­le ian­kaik­ki­ses­ti.

Py­sy­kää ope­tuk­ses­sa!

Paa­va­li ke­hot­taa uu­dis­tu­maan mie­lel­tään ja hen­gel­tään ja elä­mään oi­keu­den ja to­tuu­den­mu­kais­ta, py­hää elä­mää (Ef. 4:23–24).

Hän muis­tut­taa kir­jees­sään Jee­suk­sen esi­mer­kis­tä ja sii­tä, et­tä py­syi­sim­me kai­kin ta­voin kiin­ni hä­nes­sä ja hä­nen ope­tuk­ses­saan. ”Tei­dän tu­lee hy­lä­tä en­ti­nen elä­män­ta­pan­ne ja van­ha­mi­nän­ne, joka on pe­tol­lis­ten hi­mo­jen­sa vuok­si tu­hon oma” (Ef. 4:22).

Jee­suk­sen tun­te­mi­nen ja yh­tei­nen us­ko oh­jaa nou­dat­ta­maan to­tuut­ta ja rak­kaut­ta sii­nä teh­tä­väs­sä, jon­ka ku­kin olem­me osal­lem­me saa­neet.

Ar­mo kas­vat­taa

Paa­va­li kir­joit­ti roo­ma­lai­sil­le: ”An­ta­kaa koko elä­män­ne py­häk­si ja elä­väk­si, Ju­ma­lal­le mie­lui­sak­si uh­rik­si. Näin te pal­ve­let­te Ju­ma­laa jär­jel­li­sel­lä ta­val­la. äl­kää mu­kau­tu­ko tä­män maa­il­man me­noon, vaan muut­tu­kaa, uu­dis­tu­kaa mie­lel­tän­ne, niin et­tä osaat­te ar­vi­oi­da, mikä on Ju­ma­lan tah­to, mikä on hy­vää, hä­nen mie­len­sä mu­kais­ta ja täy­del­lis­tä.” (Room. 12:1–2.)

Täl­lai­sia ”uu­den­vuo­den­lu­pauk­sia” me mie­lel­läm­me teem­me. Jou­dum­me to­te­a­maan, et­tä em­me pys­ty pi­tä­mään nii­tä. Van­ha osam­me ei suos­tu tai­pu­maan Ju­ma­lan tah­toon, vaan saa mei­dät rik­ko­maan sitä aja­tuk­sin, sa­noin, te­oin ja lai­min­lyön­nein.

Saam­me tur­va­ta ar­moon ja us­koa kaik­ki rik­ko­muk­sem­me an­teek­si. Tämä ar­mo ”kas­vat­taa mei­tä hyl­kää­mään ju­ma­lat­to­muu­den ja maa­il­mal­li­set hi­mot ja elä­mään hil­li­tys­ti, oi­ke­a­mie­li­ses­ti ja Ju­ma­laa kun­ni­oit­ta­en täs­sä maa­il­mas­sa” (Tit. 2:12).

Veli Tuo­mi­vaa­ra

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 10.1.2018

1.4.2020

Ju­ma­la on Kris­tuk­ses­sa Jee­suk­ses­sa, hä­nen ve­res­sään, tuo­nut lä­hel­leen tei­dät, jot­ka en­nen olit­te kau­ka­na hä­nes­tä. Ef. 2:13

Viikon kysymys