JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Pyhä Hen­ki on aar­re si­sim­mäs­sä

Matkaevääksi
7.6.2019 6.08

Nuo­ret ylä­kou­lu­lai­set ih­met­te­li­vät us­ko­vai­sen luok­ka­ka­ve­rin iloi­suut­ta ja sa­mal­la le­vol­li­suut­ta. He ky­se­li­vät, mis­tä tämä saa tuol­lai­sen var­muu­den. ”En minä osaa sii­hen oi­kein vas­ta­ta, mut­ta sen minä tie­dän, et­tä kun saan us­koa syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä, niin tun­nen sy­dä­mes­sä­ni rau­han ja sel­lai­sen var­muu­den.”

Näin ih­meel­li­nen on Ju­ma­lan Hen­ki ih­mi­sen si­sim­mäs­sä. Kaik­ki, joi­ta Ju­ma­lan Hen­ki joh­taa, ovat Ju­ma­lan lap­sia (Room. 8:14). Se tuo sy­dä­mel­le Ju­ma­lan rau­han, joka käy yli ih­mi­sym­mär­ryk­sen (Fil. 4:7).

Se ei tar­koi­ta sitä, et­tei­kö us­ko­vai­sel­la ih­mi­sel­lä oli­si ras­kai­ta päi­viä ja su­run het­kiä. Nii­den­kin läpi nä­kyy Ju­ma­lan Hen­ki ja sen vai­ku­tus – vaik­ka it­se ei sitä ai­na huo­maa­kaan.

Raa­mat­tu opet­taa, et­tä Ju­ma­la on yk­si ja sa­mal­la kol­miyh­tei­nen. On isä Ju­ma­la, poi­ka Jee­sus sekä Pyhä Hen­ki. Jee­sus lu­pa­si maan pääl­lä ih­mi­se­nä ol­les­saan, et­tä en­nen kuin läh­tee ta­kai­sin tai­vaa­seen, hän an­taa meil­le To­tuu­den Hen­gen, joka py­syy ih­mis­ten luo­na ja on hä­nen omis­saan. Näis­tä kai­kis­ta va­pah­ta­ja ja opet­ta­ja Jee­sus pu­huu jää­hy­väis­pu­hees­saan (Joh. 14).

Tut­tu vir­si 117 sa­noit­taa, kuin­ka Pyhä Hen­ki on loh­dut­ta­ja ja puo­lus­ta­ja. Sa­mai­ses­sa vir­res­sä Py­hää Hen­keä ku­va­taan myös oh­jaa­ja­na sekä ar­mon ja to­tuu­den läh­tee­nä.

Ju­ma­lan Hen­ki avaa ym­mär­ryk­sen Ju­ma­lan sa­naan. Ju­ma­lan sa­nal­la hoi­de­tus­sa omas­sa­tun­nos­sa kuu­luu Ju­ma­lan ää­ni. Sil­lä on siis tär­keä teh­tä­vä si­sim­mäs­sä. Ju­ma­lan Hen­ki syn­nyt­tää ilon ja rak­kau­den Jee­suk­seen sekä mui­ta us­ko­vai­sia koh­taan.

Hen­ki myös oh­jaa te­ke­mään oi­kei­ta elä­män­va­lin­to­ja eri­tyi­ses­ti niin, et­tä säi­lyy us­ko­mas­sa. Se oh­jaa kun­ni­oit­ta­maan ja suo­je­le­maan kaik­kea Ju­ma­lan luo­maa te­ke­mäl­lä kes­tä­viä ja elä­mää suo­je­le­via va­lin­to­ja.

Jo­kai­nen tar­vit­see elä­mäs­sään rin­nal­la­kul­ki­jaa niin ajal­lis­ten kuin us­ko­na­si­oi­den­kin ää­rel­lä. On tär­ke­ää ja sa­mal­la Ju­ma­lan lah­jaa, et­tä saa ko­kea lä­heis­ten ih­mis­ten vä­lis­tä rak­kaut­ta ja Ju­ma­lan las­ten vä­lis­tä rak­kaut­ta.

Se tar­koit­taa usein omien etu­jen ja vaa­ti­mus­ten vä­hen­tä­mis­tä ja nii­den si­jaan lä­hei­sen tar­pei­den huo­mi­oi­mis­ta. Ju­ma­lan Hen­ki ih­mi­sen si­sim­mäs­sä syn­nyt­tää rak­kau­den ja ha­lun aut­taa, tu­kea ja loh­dut­taa.

Pyhä Hen­ki on aar­re si­sim­mäs­sä – suu­rin aar­re, jon­ka ih­mi­nen voi omis­taa. Jo­kai­nen syn­tyy tuon aar­teen omis­ta­ja­na. Moni saa myös säi­lyä aar­teen omis­ta­ja­na Py­hän Hen­gen opas­ta­ma­na kas­teen ar­mo­lii­tos­sa.

Lap­sen us­kon me­net­tä­neil­le ja Ju­ma­lan he­rät­tä­mil­le Jee­suk­sen omat ju­lis­ta­vat pa­ran­nus­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta (Luuk. 24:47). Sa­dan­pääl­lik­kö Cor­ne­liuk­sen ko­ti­seu­rois­sa Pie­ta­ri pu­hui Jee­suk­ses­ta, hä­nen so­vi­tus­työs­tään ja saar­na­si evan­ke­liu­mia Jee­suk­sen ni­meen: ”Pie­ta­rin vie­lä pu­hu­es­sa las­keu­tui Pyhä Hen­ki kaik­kiin, jot­ka oli­vat hä­nen sa­no­jaan kuu­le­mas­sa” (Ap.t. 10:34–44).

Kris­tuk­sen työ jat­kuu yhä Py­hän Hen­gen työ­nä hä­nen seu­ra­kun­nas­saan. Kris­tuk­sen omien teh­tä­vä­nä on Py­hän Hen­gen val­tuu­del­la ja voi­mal­la saar­na­ta pa­ran­nus­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta kai­kil­le ih­mi­sil­le. Hen­ken­sä kaut­ta Ju­ma­la an­taa lap­sil­leen voi­mia, tai­toa ja ym­mär­rys­tä ar­jen elä­mään ja val­ta­kun­tan­sa työ­hön.

Tesk­ti: Ar­to Töl­li

Ku­vi­tus­ku­va: Erk­ki Ala­saa­re­la

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 5.6.2019

18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys