JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Pyhä kan­sa

Päivämies
Matkaevääksi
27.11.2019 7.00

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211024620191127070000

”Siu­naa ja var­je­le mei­tä, Kor­kein, kä­del­läs. Kait­se ain kan­sam­me tei­tä vyöt­tä­en voi­mal­la mei­tä heik­ko­ja edes­säs.” (VK 584:1.) Tä­män vir­ren sa­nat ja sä­vel nos­ta­vat mie­leen voi­mak­kaan kii­tol­li­suu­den tun­teen ajal­li­ses­ta isän­maas­ta ja kan­sas­ta, jon­ka jä­se­ni­nä saam­me ol­la. Mei­tä yh­dis­tää yh­tei­nen ko­ti­maa, sen men­neet vai­heet sekä hy­vin­voin­ti ja va­paus. Kan­sam­me vai­heis­sa nä­kyy Ju­ma­lan vä­ke­vän kä­den siu­naus.

Mo­net muut­kin kan­sat ja nii­den jä­se­net tun­te­vat suur­ta yl­peyt­tä ja kii­tol­li­suut­ta omaa maa­taan ja kan­saan­sa koh­taan. Näin ei kui­ten­kaan ole kai­kil­la. Use­at jou­tu­vat ko­ke­maan tur­vat­to­muut­ta ja jopa tus­kaa oman kan­san­sa vai­heis­sa ja kes­kel­lä. Saam­me pyy­tää Ju­ma­lal­ta voi­mia ja vii­saut­ta aut­taa hei­tä.

Jo­kai­nen meis­tä ha­lu­aa kuu­lua jouk­koon, ol­la osa yh­tei­söä. On halu tun­tea ole­van­sa hy­väk­syt­ty, osa ryh­mää. Jo­kai­sel­le ih­mi­sel­le, mut­ta eri­tyi­ses­ti nuo­rel­le, on tär­ke­ää ko­kea yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta. On tär­ke­ää ol­la osa pie­nem­pää tai suu­rem­paa ka­ve­ri­po­ruk­kaa.

Myös Raa­mat­tu ker­too mo­nis­ta kan­sois­ta ja nii­den vai­heis­ta. Van­han tes­ta­men­tin ajal­la Is­ra­e­lin kan­sa oli eri­tyi­nen kan­sa, jol­le Ju­ma­la lu­pa­si: ”Jos te nyt kuun­te­let­te mi­nua ja pi­dät­te mi­nun liit­to­ni, niin te tu­let­te ole­maan kan­so­jen jou­kos­sa mi­nun oma kan­sa­ni. Koko maa­il­ma on mi­nun, mut­ta teis­tä tu­lee mi­nun pap­pis­val­ta­kun­ta­ni ja pyhä kan­sa­ni.” (2. Moos. 19:5–6.) Tuon kan­san kes­kel­lä ja vai­heis­sa Ju­ma­la kul­jet­ti omaa pe­las­tus­suun­ni­tel­maan­sa eteen­päin.

Raa­mat­tu pu­huu myös py­häs­tä kan­sas­ta, jon­ka jä­se­net ei­vät ole ajal­li­sen syn­ty­pe­rän­sä mu­kaan sa­man kan­san jä­se­niä, vaan sii­hen on kuu­lu­nut ja kuu­luu edel­leen usei­den eri kan­so­jen ja maa­no­sien ih­mi­siä. Tä­män kan­san jä­se­net ovat us­kon kaut­ta Aab­ra­ha­min jäl­ke­läi­siä, Ju­ma­lan kan­sa ja Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta. Pyhä kan­sa on siis edel­leen tääl­lä ajas­sam­me Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta­na, Ju­ma­lan lap­si­na. (Jes. 62:10–12, Gal. 3:7 ja 1. Piet. 2:9–10.)

Raa­ma­tun­koh­dat ker­to­vat sel­ke­äs­ti myös sen, et­tä jo­kai­nen ih­mi­nen on jo syn­ty­es­sään Ju­ma­lan lap­si ja näin py­hän kan­san jä­sen. Moni ih­mi­nen saa säi­lyä lap­suu­sus­kos­sa ja py­hän kan­san jä­se­ne­nä. Lap­se­nus­kon me­net­tä­nyt­tä ih­mis­tä Ju­ma­la kut­suu ta­kai­sin oman kan­san­sa jouk­koon. Ju­ma­lan kan­san jä­se­nek­si pää­see jo­kai­nen ih­mi­nen, joka ha­lu­aa ot­taa vas­taan Ju­ma­lan kut­sun ja us­koo omat syn­tin­sä an­teek­si.

Ju­ma­lan pyhä kan­sa on ih­meel­li­nen kan­sa, sil­lä se ei ole vain ajal­li­nen kan­sa. Ju­ma­lan kan­san jä­se­net ovat Ju­ma­lan lap­sia ja näin lap­si­na myös pe­ril­li­siä, ni­mit­täin tai­vaan pe­ril­li­siä (Gal. 4:1–7). Ju­ma­lan py­häl­le kan­sal­le on lu­vat­tu ikui­nen elä­mä tai­vaas­sa, jota Jo­han­nes sai kat­sel­la. Hän ku­vai­lee sitä Il­mes­tys­kir­jas­sa (21:1–4).

Mat­kal­la koh­ti oi­ke­aa ko­tia saa tur­vau­tua Ju­ma­lan ar­moon. Ajan vaih­te­luis­ta ja pai­neis­ta huo­li­mat­ta Ju­ma­lan sana on ja py­syy muut­tu­mat­to­ma­na. Ju­ma­la on kan­san­sa tur­va. Hän jat­kaa työ­tään kan­san­sa kes­kel­lä Py­hän Hen­gen kaut­ta.

Ju­ma­lan ar­mo­val­ta­kun­nas­sa saa kuul­la ja us­koa Ju­ma­lan ar­mah­ta­van evan­ke­liu­min, sen puh­dis­ta­van voi­man. ”Mut­ta jos me val­keu­des­sa va­el­lam­me, niin kuin hän­kin val­keu­des­sa on, niin meil­lä on osal­li­suus kes­ke­näm­me, ja Jee­suk­sen Kris­tuk­sen, hä­nen Poi­kan­sa veri puh­dis­taa mei­tä kai­kes­ta syn­nis­tä” (1. Joh. 1:7).

Ar­to Töl­li

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 27.11.2019

Ku­vi­tus­ku­va: Erk­ki Ala­saa­re­la

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys