JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ra­ken­ta­jan us­kol­la

Päivämies
Matkaevääksi
9.4.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:21
2020010123213720140409000000

Var­hai­nen ke­vät toi mu­ka­naan kii­reen ran­ta­sau­nan ra­ken­ta­jal­le. Mök­ki­ran­taan joh­ta­va tie kul­kee kos­te­an suon­lai­dan yli. Vä­lil­lä näyt­ti jo sil­tä, et­tä sora-au­toa kan­ta­va rou­ta su­laa tiel­tä en­nen ai­ko­jaan ja ra­ken­ta­mi­nen siir­tyy tu­le­vai­suu­teen.

Ran­ta­sau­nan ra­ken­nuk­sil­le vie­vän tien pin­ta oli muut­tu­nut upot­ta­vak­si mu­dak­si, jota myö­ten jal­ka­mies­kin sai kul­kea va­ro­en. Tal­vel­la ran­taan pää­see pai­na­val­la­kin ka­lus­tol­la, ke­säl­lä ei niin­kään. Toi­voin siis na­pak­kaa ja pit­kää pak­kas­ta.

Pi­dän läm­pi­mäs­tä ja au­rin­koi­ses­ta ke­vääs­tä. Sik­si pak­ka­sen toi­vo­mi­nen tun­tui ris­ti­rii­tai­sel­ta, mut­ta se oli vält­tä­mä­tön­tä ra­ken­ta­jal­le. Tie­sin, et­tä mo­nel­la muul­la­kin ra­ken­ta­jal­la oli sama ta­voi­te. Täl­lä ker­taa toi­vee­ni to­teu­tui täy­del­li­ses­ti. Yö­pak­ka­nen ko­vet­ti tien, ja ra­ken­ta­mi­nen sai jat­kua on­gel­mit­ta.

Toi­vee­ni riip­pui siis ta­voit­tees­ta­ni. Elä­mäs­sä tu­lee tä­män täs­tä vas­taan ti­lan­tei­ta, jois­sa sama asia näyt­tää eri nä­kö­kul­mas­ta kat­so­en hy­vin eri­lai­sel­ta, jos­kus jopa ai­van päin­vas­tai­sel­ta.

Ju­ma­lan Poi­ka on läs­nä

Eri­lais­ten asi­oi­den edes­sä on hyvä kes­kus­tel­la avoi­mes­ti lä­heis­ten kans­sa, jot­ta ym­mär­täi­sim­me tois­tem­me nä­kö­kul­mia. Näin on var­sin­kin sil­loin, jos asia on it­sel­lem­me vie­ras. Par­haas­sa ta­pauk­ses­sa ym­mär­räm­me tois­tem­me ta­voit­teet, mikä aut­taa mei­tä säi­lyt­tä­mään kun­ni­oi­tuk­sen eri­lai­suut­tam­me koh­taan.

Sama asia voi ol­la eri ih­mi­sil­le hy­vin eri­lai­nen riip­pu­en nä­kö­kul­mas­ta ja omis­ta ko­ke­muk­sis­ta sekä elä­män­ti­lan­tees­ta. Kui­ten­kin us­ko­vai­sil­le Kris­tuk­sen läs­nä­o­lo seu­ra­kun­tan­sa kes­kel­lä on ”hyvä haju Kris­tuk­ses­sa” (2. Kor. 2:15). Ju­ma­lan po­jan läs­nä­o­lo Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa ei jää sa­lai­suu­dek­si yh­del­le­kään Ju­ma­lan lap­sel­le. Sen tun­nis­ta­vat kaik­ki Kris­tuk­sen omat merk­ki­nä elä­mäs­tä ja au­tuu­des­ta.

Kris­tus tar­jol­la kai­kil­le

Kris­tuk­sen tun­te­mi­sen tuok­su le­vit­täy­tyy joka paik­kaan, ja sen tun­te­vat myös ar­mos­ta osat­to­mat. Heil­le tuok­su ei ole kui­ten­kaan miel­lyt­tä­vä, sil­lä hei­dän nä­kö­kul­man­sa on toi­nen. Heil­le Kris­tuk­sen seu­ra­kun­nas­ta le­vit­täy­tyy ”kuo­le­man haju, joka tuo kuo­le­man” (2. Kor 2:16). Näin Raa­mat­tu opet­taa.

Raa­ma­tun sa­naa tu­lee ju­lis­taa ”Ju­ma­lan edes­sä ja Kris­tus­ta pal­vel­len, vää­ren­tä­mät­tö­mä­nä ja sel­lai­se­na kuin se tu­lee Ju­ma­lal­ta” (2. Kor 2:17). Ju­ma­lan lap­sil­le on hy­vin tut­tua ilo, joka syn­tyy seu­ra­kun­nan kes­kel­lä Kris­tuk­sen tun­te­mi­ses­ta. He tun­te­vat sei­men lap­sen omak­seen ja ha­lu­a­vat ol­la hä­nen luo­naan.

Tut­tua on myös pa­hen­nus, joka toi­si­naan syn­tyy Ju­ma­lan sa­nan ju­lis­ta­mi­ses­ta. Toi­veem­me kui­ten­kin on, et­tä jo­kai­sen nä­kö­kul­ma voi­si muut­tua niin, et­tä he sai­si­vat tun­tea Kris­tuk­sen oma­na va­pah­ta­ja­naan.

Pak­ka­sil­ma ja au­rin­ko kuu­lu­vat yh­teen. Pit­kän, pi­me­än ja pil­vi­sen­kin al­ku­ke­vät­tal­ven jäl­keen au­rin­ko saa kai­ken su­la­maan. Koh­ta sam­ma­let ja var­vut ki­mal­te­le­vat ve­si­pi­sa­rois­ta ja pu­rot täyt­ty­vät. Sam­mu­tan rai­vaus­sa­han ja kuun­te­len. Kaik­ki on hy­vin.

Ar­to Paa­vo­la Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 9.4.2014

20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys