JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Rakkauden liekki loisti synnin pimeydessä

Matkaevääksi
13.4.2022 9.40

Juttua muokattu:

12.4. 12:31
2022041212312020220413094000

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Ilk­ka Ma­ju­ri

Kirk­ko­kan­sa lau­laa il­man sä­es­tys­tä ”Käy yrt­ti­tar­has­ta pol­ku, vie Gol­ga­tal­le se.” Hil­jai­sen vii­kon ai­ka­na seu­ra­taan Jee­suk­sen alen­nus­tie­tä, ja pit­kä­per­jan­tai­na aja­tuk­set py­säh­ty­vät Gol­ga­tal­le.

Alt­ta­ri ver­ho­taan mus­taan. Kaik­ki kynt­ti­lät sam­mu­te­taan yk­si toi­sen­sa jäl­keen, ja alt­ta­ril­le jää lois­ta­maan vain yk­si kynt­ti­lä. Se ku­vaa Kris­tus­ta, joka kes­ti pi­meim­mäs­sä syn­nin pi­mey­des­sä. Rak­kau­den liek­ki ei sam­mu­nut maa­il­man suu­rim­mas­sa tus­kas­sa.

Jee­suk­sen tuo­mit­se­mi­ses­sa nä­kyy ih­mi­sen pa­huus raa­im­mil­laan. Oma kun­nia, it­sek­kyys ja val­lan­hi­mo voi­vat joh­taa jopa oi­keus­mur­haan. On muis­tet­ta­va, et­tä myös me olem­me syyl­li­siä tä­hän jär­kyt­tä­vään, vi­at­to­man kuo­le­maan. Jee­suk­sen pääl­le lai­tet­tiin koko ih­mis­kun­nan syn­ti­taak­ka, hä­peä ja tus­ka.

Ga­la­ta­lais­kir­jees­sä sa­no­taan, et­tä ”ki­rot­tu on jo­kai­nen, joka on ri­pus­tet­tu paa­luun” (Gal. 3:13). Kris­tus koki kaik­kein ki­vu­li­aim­man ja hä­pe­äl­li­sim­män kuo­le­man.

Psal­mis­sa 22 ku­va­taan Jee­suk­sen ko­ke­muk­sia. Hän oli ”maan mato ja ih­mis­ten pilk­ka”. Syn­ti­vel­kam­me hin­ta oli jär­kyt­tä­vän kova. Maa­il­ma ei pi­tä­nyt sil­loin pe­las­ta­jaan­sa mi­nään.

”Ju­ma­la­ni, Ju­ma­la­ni, mik­si mi­nut hyl­kä­sit?” Jee­sus tois­te­lee ris­til­lä psal­min 22 sa­no­ja syn­ti­taa­kan pu­ris­tuk­ses­sa. Mik­si-ky­sy­mys on usein kär­si­vän huu­lil­la tä­nään­kin. Yk­si vas­taus kär­si­myk­sen on­gel­maan ra­ot­tuu juu­ri sii­nä, et­tä Ju­ma­la lä­het­ti poi­kan­sa kär­si­mään.

Voim­me tyy­tyä sii­hen, et­tä Ju­ma­las­sa on vii­mei­nen tur­vam­me. Jo­bin lail­la voim­me yh­tyä aja­tuk­seen ”minä tie­dän, et­tä Lu­nas­ta­ja­ni elää” (Job 19:25).

Sa­la­tus­sa pe­las­tus­suun­ni­tel­mas­saan Ju­ma­la it­se an­toi Poi­kan­sa uh­rik­si. Syn­tien so­vi­tus ei voi­nut ta­pah­tua il­man ve­ren­vuo­da­tus­ta. Ju­ma­lan tah­to to­teu­tui niin kuin oli jo Raa­ma­tun al­ku­leh­dil­tä as­ti lu­vat­tu. Se te­kee­kin täs­tä mur­heen päi­väs­tä rie­mul­li­sen päi­vän.

Kär­si­mi­sel­lään, kuo­le­mal­laan ja ylös­nou­se­muk­sel­laan Kris­tus voit­ti syn­nin ja kuo­le­man val­lan. Rak­kaus mei­hin syn­ti­siin piti Jee­suk­sen ris­til­lä. Hän tuli hy­lä­tyk­si ja ki­ro­tuk­si, jot­ta mei­dän ei tar­vit­si­si ko­kea sa­maa. Tämä voit­to ta­kaa meil­le täy­del­li­sen tur­van. Evan­ke­liu­min us­ko­ja saa ilon ja le­von pe­ril­lä kirk­kau­des­sa.

4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys