JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Roh­kai­sun sa­noil­la on suu­ri vai­ku­tus

Matkaevääksi
12.8.2020 6.05

Juttua muokattu:

6.8. 17:57
2020080617571820200812060500

Vesa Tahkola

Vesa Tahkola

Han­nu In­ke­roi­nen

Mil­loin sinä vii­mek­si muis­tat saa­nee­si roh­kai­sua jo­hon­kin ti­lan­tee­seen tai teh­tä­vään? Tai mil­loin it­se roh­kai­sit jo­ta­ku­ta lä­heis­tä­si? Vaik­ka tie­täi­si osaa­van­sa teh­dä jo­tain, voi epä­var­muus ol­la on­nis­tu­mi­sen es­tee­nä.

Mu­siik­kia opis­kel­lee­na muis­tan mo­nen esiin­ty­mi­sen tai vaik­ka kurs­si­tut­kin­non edel­lä ko­ke­nee­ni suur­ta epä­var­muut­ta omaan te­ke­mi­see­ni. Vaik­ka olin hy­vin har­joi­tel­lut esi­tet­tä­vät kap­pa­leet ja osa­sin ne, saat­toi kui­ten­kin ol­la epä­var­ma olo en­nen H-het­keä. Sii­nä so­pi­vas­ti ja so­pi­val­ta ta­hol­ta saa­tu roh­kai­se­va pa­lau­te an­toi kui­ten­kin us­koa omaan te­ke­mi­seen ja usein myös on­nis­tu­mi­seen rat­kai­se­val­la het­kel­lä.

Mo­nen ur­hei­lu­suo­ri­tuk­sen on­nis­tu­mi­ses­sa­kin aut­taa suu­res­ti, jos saa kan­nus­tus­ta oi­ke­al­la het­kel­lä. Sitä kaut­ta saa uut­ta voi­maa ja us­koa on­nis­tu­mi­seen.

Hen­gel­li­ses­sä mie­les­sä­kin ih­mi­nen tar­vit­see usein roh­kai­sua. Raa­mat­tu si­säl­tää pal­jon roh­kai­se­vaa sa­no­maa. En­kel­ten vies­tit, joi­ta Raa­ma­tus­ta voi lu­kea, al­ka­vat usein sa­noil­la “äl­kää pe­lät­kö”. Se­hän tar­koit­taa sa­maa kuin ”ol­kaa roh­kei­ta”.

Hep­re­a­lais­kir­je yl­lyt­tää ih­mi­siä roh­kai­se­maan toi­nen toi­si­aan. Myö­hem­min sama kir­ja roh­kai­see, et­tä ”meil­lä on ym­pä­ril­läm­me ko­ko­nai­nen pil­vi to­dis­ta­jia, jot­ka ke­hot­ta­vat kes­tä­vyy­teen us­ko­mi­ses­sa ja lait­ta­maan syn­ti pois”.

Koko ke­sän ajan on ol­lut kuul­ta­vis­sa roh­kai­se­vaa sa­naa Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kaut­ta. Seu­ra­pu­heis­sa ja mo­nis­sa oh­jel­mis­sa on kan­nus­tet­tu kes­tä­mään vai­vat, mitä tä­män ajan ih­mi­sen elä­mään si­säl­tyy. Toi­saal­ta ra­dio on tar­jon­nut kan­nus­tus­ta myös us­ko­mi­sen lah­jas­ta osat­to­mil­le: tee pa­ran­nus ja as­tu Ju­ma­lan val­ta­kun­nan osal­li­suu­teen.

Ajal­li­ses­sa elä­mäs­sä ja sen teh­tä­vis­sä roh­kai­se­mal­la voi­daan saa­da toi­nen luot­ta­maan omiin voi­miin­sa ja mah­dol­li­suuk­siin­sa, omaan osaa­mi­seen­sa. Roh­kai­sul­la saat­taa ol­la kään­teen­te­ke­vä vai­ku­tus lä­him­mäi­sen mah­dol­li­suuk­siin.

Us­ko­mi­seen roh­kai­se­mi­sel­la ei yl­ly­te­tä us­ko­maan omiin voi­miin ei­kä omiin mah­dol­li­suuk­siin, vaan pal­jon suu­rem­paan. Kun Ju­ma­lan lap­set roh­kai­se­vat toi­si­aan us­ko­mi­seen, he ke­hot­ta­vat luot­ta­maan vie­lä pal­jon suu­rem­paan voi­maan kun ih­mi­seen – Ju­ma­lan voi­miin ja hä­nen mah­dol­li­suuk­siin­sa.

Raa­ma­tus­ta voi lu­kea pal­jon Ju­ma­lan voi­mis­ta ja mah­dol­li­suuk­sis­ta. Hän on luo­nut kai­ken nä­ky­vän ja nä­ky­mät­tö­män tyh­jäs­tä sa­nal­laan. Täl­lai­seen voi­maan kan­nat­taa luot­taa ai­na ja kaik­ki­al­la.

Vaik­ka omas­sa elä­mäs­sä jo­kin tun­tui­si vai­ke­al­ta, Ju­ma­lal­le se­kään asia ei ole mah­do­ton. Hep­re­a­lais­kir­jees­sä suo­ras­taan ke­ho­te­taan luot­ta­maan Ju­ma­lan voi­maan ih­mi­sen oman voi­man si­jaan. Kir­je roh­kai­see py­sy­mään Ju­ma­lan sa­nas­sa ja sen us­ko­mi­ses­sa, sil­lä ai­noa, mikä es­ti is­ra­e­li­lais­ten pe­ril­le pää­syn Lu­vat­tuun maa­han, oli epä­us­ko. Se on myös ai­noa syy, joka voi es­tää ih­mi­sen tai­vaa­seen pää­se­mi­sen.

Mi­kään muu ei muo­dos­tu es­teek­si ian­kaik­ki­seen iloon, ai­no­as­taan epä­us­ko. Se, et­tä ei us­ko ei­kä ha­lua elää Ju­ma­lan sa­nan mu­kai­ses­ti ei­kä omis­taa omal­le koh­dal­leen syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mia.

Jos ih­mi­nen us­koo, niin mi­kään ei es­tä hän­tä pää­se­mäs­tä pe­ril­le tai­vaan ko­tiin. Tämä sa­no­ma kut­suu myös sel­lais­ta, joka ei vie­lä us­ko, luot­ta­maan Ju­ma­lan mah­dol­li­suuk­siin ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­sen voi­maan.

Ju­ma­lan kut­sua on hyvä nou­dat­taa oi­ke­a­na ai­ka­na. Jos hää­kut­sun saa­nee­na tu­lee pai­kal­le vaik­ka vain yh­den päi­vän myö­häs­sä, niin juh­lat ovat jo ohi. Sa­moin Ju­ma­lan kut­sul­le on hyvä ol­la kuu­li­ai­nen, kun vie­lä on ai­ka ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ovet ovat au­ki.

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys