JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Tuo­mi­o­val­ta on Ju­ma­lal­la

Matkaevääksi
11.5.2016 10.00

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

Leh­dis­tä ja muis­ta uu­tis­vä­li­neis­tä saa lu­kea ja kuul­la eri puo­lil­la an­ne­tuis­ta tuo­mi­ois­ta. Pari vuot­ta sit­ten luin Yh­dys­val­lois­sa an­ne­tus­ta ran­gais­tuk­ses­ta. Uu­ti­ses­sa ker­rot­tiin, et­tä van­ki­kar­ku­ri oli mur­han­nut elä­ke­läis­pa­ris­kun­nan ja saa­nut ko­van tuo­mi­on – elin­kau­ti­sen ja sen li­säk­si 235 vuot­ta van­keut­ta. Van­ki­kar­ku­rin mu­ka­na ol­leis­ta apu­reis­ta toi­nen sai vii­si elin­kau­tis­ta ja toi­nen 40 vuot­ta van­keut­ta.

Suo­ma­lai­sen kä­si­tyk­sen mu­kaan tuo­mi­ot ovat var­mas­ti ko­via ja käy­tän­nös­sä mah­dot­to­mia to­teut­taa lop­puun saak­ka. Ne ovat kui­ten­kin seu­raus­ta in­hi­mil­li­ses­tä ajat­te­lus­ta. Ri­kol­li­nen on an­sain­nut tuo­mi­on­sa ko­vim­man kaut­ta. Mu­ka­na on myös Raa­ma­tus­sa ole­van Ham­mu­ra­bin lain ”ham­mas ham­paas­ta, sil­mä sil­mäs­tä” -ajat­te­lua.

Tuo­mi­on ju­lis­ta­mi­nen kuu­los­taa syn­käl­tä, ja sitä se on­kin. Tuo­mi­os­ta pu­hu­mi­nen tai kir­joit­ta­mi­nen ker­too sii­tä, et­tä on ta­pah­tu­nut jo­tain pa­haa, mis­tä on ol­lut syy­tä ran­gais­ta. Jär­jes­täy­ty­nyt yh­teis­kun­ta tar­vit­see oi­keus­jär­jes­tel­män, jon­ka teh­tä­viin tuo­mi­o­val­ta­kin kuu­luu. Toki tuo­mi­oi­den tu­li­si ol­la koh­tuul­li­sia ja ai­na suh­tees­sa teh­tyi­hin ri­kok­siin ja rik­ko­muk­siin.

Kuu­lum­me Her­ral­le

Olen usei­ta ker­to­ja ol­lut mu­ka­na kes­kus­te­luis­sa, jois­sa kä­si­tel­lään kris­ti­nus­koa ja tuo­mit­se­mis­ta. Kes­kus­te­lu­kump­pa­nit ovat muis­ta­neet Jee­suk­sen sa­nat Mat­teuk­sen evan­ke­liu­mis­ta: ”äl­kää tuo­mit­ko, et­tei tei­tä tuo­mit­tai­si” (Matt. 7:1). Ja ai­van oi­kein: meil­lä ih­mi­sil­lä ei ole val­taa tuo­mi­ta toi­si­am­me ih­mi­si­nä. Tuon lau­seen ir­rot­ta­mi­nen ko­ko­nai­suu­des­ta tai Raa­ma­tun ko­ko­nais­sa­no­mas­ta ei tee sil­le oi­keut­ta.

Paa­va­li kir­joit­taa Roo­mas­sa asu­vil­le kris­ti­tyil­le tuo­mit­se­mi­ses­ta ja an­taa oh­jei­ta, kuin­ka tu­lee toi­mia. ”Ku­kaan meis­tä ei elä it­se­ään var­ten ei­kä ku­kaan kuo­le it­se­ään var­ten. Jos eläm­me, eläm­me Her­ran omi­na, ja jos kuo­lem­me, kuo­lem­me Her­ran omi­na. Eläm­me­pä siis tai kuo­lem­me, me kuu­lum­me Her­ral­le. Juu­ri sitä var­ten­han Kris­tus kuo­li ja he­rä­si elä­mään, et­tä hän oli­si niin kuol­lei­den kuin elä­vien­kin Her­ra. Kuin­ka sinä voit tuo­mi­ta vel­je­si? Tai sinä toi­nen, kuin­ka voit hal­vek­sia vel­je­ä­si? Kaik­ki me jou­dum­me Ju­ma­lan tuo­mi­ois­tui­men eteen. On­han kir­joi­tet­tu: – Niin tot­ta kuin elän, sa­noo Her­ra, jo­kai­nen pol­vi on not­kis­tu­va mi­nun edes­sä­ni ja jo­kai­nen kie­li on ylis­tä­vä Ju­ma­laa. Jo­kai­nen meis­tä jou­tuu te­ke­mään Ju­ma­lal­le ti­lin it­ses­tään.” (Room. 14:7–12.)

Eläm­me an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta

Paa­va­lin mu­kaan ei ole ih­mi­sen asia tuo­mi­ta lä­him­mäis­tään, sil­lä tuo­mi­o­val­ta kuu­luu yk­sin Ju­ma­lal­le. Mei­dän teh­tä­vä­näm­me on Ju­ma­lan val­ta­kun­nan kut­su­muk­sen mu­kai­ses­ti ol­la us­kol­li­sia Ju­ma­lan sa­nal­le. Kes­kus­te­luis­sa on ol­lut hyvä pi­tää esil­lä Ju­ma­lan ian­kaik­ki­sen tuo­mi­on ja ar­mon aja­tuk­sia seu­ra­kun­nan aar­tee­na.

Ai­em­min esil­lä ol­lut Mat­teuk­sen evan­ke­liu­min koh­ta jat­kuu ja täy­den­tää Jee­suk­sen aja­tuk­sia seu­raa­vas­ti: ”Sil­lä mil­lä tuo­mi­ol­la te tuo­mit­set­te, sil­lä tei­dät tuo­mi­taan; ja mil­lä mi­tal­la te mit­taat­te, sil­lä teil­le mi­ta­taan” (Matt. 7:2). Mei­tä ke­ho­te­taan mit­taa­maan ja tuo­mit­se­maan toi­si­am­me Ju­ma­lan sa­nal­la ja ker­to­maan Ju­ma­lan ar­mos­ta ja evan­ke­liu­min tuo­mi­os­ta. Kuu­lum­me syn­tis­ten ih­mis­ten seu­ra­kun­taan, joka elää Ju­ma­lan an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta.

Jari Wi­her­saa­ri

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 11.5.2016.

18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys