JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Us­koa seu­raa kas­te

Matkaevääksi
8.1.2020 7.00

Juttua muokattu:

10.1. 12:54
2020011012543620200108070000

Ju­ha­ni Ala­ran­ta

Naa­pu­ris­sam­me asui us­ko­vai­nen mum­mo. Kun meil­le syn­tyi vau­va, mum­mo tuli ai­na kat­so­maan hän­tä. Hän aset­tui vau­van lä­hel­le ja siu­na­si las­ta evan­ke­liu­mil­la. Lo­puk­si hän to­te­si: ”Jee­sus siu­naa lap­sia.” Muis­tan miet­ti­nee­ni, ym­mär­tää­kö lap­si tuo­ta. Myö­hem­min kir­kas­tui, et­tei us­ko ole kiin­ni ym­mär­ryk­ses­tä. Us­ko on Ju­ma­lan lah­ja. Lap­sel­la se on.

Kym­me­nien vuo­sien ai­ka­na kas­ta­es­sa­ni on pin­taan pyr­ki­nyt tuo sama epäi­lys. Kas­te­kaa­van ede­tes­sä olen ha­vah­tu­nut, mi­ten ym­mär­tä­mät­tö­mät ope­tus­lap­set es­te­li­vät van­hem­pia tuo­mas­ta lap­sia Jee­suk­sen siu­nat­ta­vik­si. Jee­sus när­käs­tyi ja sa­noi heil­le: ”Sal­li­kaa las­ten tul­la mi­nun luok­se­ni, äl­kää es­tä­kö hei­tä. Hei­dän kal­tais­ten­sa on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta.” (Mark. 10:13–14.)

Apos­to­lien te­ko­jen 8. lu­vus­sa ker­ro­taan Eti­o­pi­an ku­nin­gat­ta­ren pal­ve­li­jas­ta, joka oli käy­nyt Je­ru­sa­le­mis­sa py­hiin­va­el­lus­mat­kal­la. Pa­la­tes­saan hän luki pro­feet­ta Je­sa­jan kir­jaa. Ju­ma­lan Hen­gen joh­dat­ta­ma­na us­ko­vai­nen Fi­lip­pos lä­hes­tyi mies­tä ja ky­syi, ym­mär­si­kö hän lu­ke­maan­sai. Tuol­la ar­vok­kaal­la her­ral­la oli nöy­ryyt­tä tun­nus­taa, et­tei hän ym­mär­rä py­hää kir­joi­tus­ta. Fi­lip­pos se­lit­ti ja ju­lis­ti mie­hel­le evan­ke­liu­mia Jee­suk­ses­ta.

Kun ho­vi­her­ra oli us­ko­nut evan­ke­liu­min, Fi­lip­pos kas­toi hä­net. Us­koa seu­ra­si kas­te. Jee­sus on sa­no­nut ope­tus­lap­sil­leen: ”Men­kää kaik­ki­al­le maa­il­maan ja ju­lis­ta­kaa evan­ke­liu­mia kai­kil­le luo­duil­le. Joka sen us­koo ja saa kas­teen, on pe­las­tu­va. Joka ei us­ko, se tuo­mi­taan ka­do­tuk­seen.” (Mark. 16:15–16.)

Kas­te­toi­mi­tuk­sen alus­sa lu­e­taan evan­ke­lis­ta Mat­teuk­sen muis­tiin kir­joit­ta­ma Jee­suk­sen kas­te­käs­ky, jon­ka van­hem­pi suo­men­kie­li­nen kään­nös on hy­vin ha­vain­nol­li­nen: ”Men­käät siis ja opet­ta­kaat kaik­kea kan­saa ja kas­ta­kaat hei­tä ni­meen Isän ja Po­jan ja Py­hän Hen­gen ja opet­ta­kaat hei­tä pi­tä­mään kaik­ki, mitä minä olen teil­le käs­ke­nyt” (Matt. 28:19–20).

Uu­sis­ta Raa­ma­tun kään­nök­sis­tä tuo en­sim­mäi­nen ”opet­ta­mi­nen” on jä­tet­ty pois. Se on kui­ten­kin olen­nai­nen asia, kun on ky­sy­mys Ju­ma­lan val­ta­kun­nan lä­he­tys­työs­tä, us­kos­ta osat­to­mien opas­ta­mi­ses­ta elä­vään us­koon. Sitä ku­vaa se­kin, et­tä van­han kään­nök­sen ky­sei­sen ja­keen al­le on tul­kit­tu tuon opet­ta­mi­sen tar­koit­ta­van ”teh­kää ope­tus­lap­sik­si”.

Lap­sel­le kuu­luu kas­te sik­si, et­tä Jee­suk­sen omien sa­no­jen mu­kaan kaik­ki lap­set syn­ty­vät Ju­ma­lan lap­si­na. Heil­le kuu­lu­vat Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ”kan­sa­lai­soi­keu­det”. Sel­lai­nen on oi­keus sak­ra­ment­tiin, kas­tee­seen. Apos­to­li Pie­ta­ri kir­joit­ti kas­tees­ta: ”Se nyt mei­tä­kin kas­tees­sa au­tu­aak­si te­kee, joka sitä aa­vis­ti (ei et­tä li­han saas­tai­suu­det pan­naan pois, vaan et­tä se on hy­vän oman­tun­non liit­to Ju­ma­lan ty­kö­nä) Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ylös­nou­se­mi­sen kaut­ta” (1. Piet. 3:21).

Pie­ta­ri viit­taa tuos­sa yh­tey­des­sä ve­den­pai­su­muk­seen, jos­sa Nooa ja hä­nen per­heen­sä pe­las­tui­vat. Uu­sis­sa kään­nök­sis­sä on vir­heel­li­nen tul­kin­ta, et­tä kas­te pe­las­tai­si ih­mi­sen, ku­ten vesi pe­las­ti Noo­an per­heen. To­del­li­suu­des­sa vesi ei hei­tä pe­las­ta­nut, vaan ark­ki, jota vesi kan­nat­te­li. Ark­ki taas on kuva Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta. Sen kaut­ta ih­mi­nen pe­las­tuu.

Pie­ni lap­si voi­daan kas­taa, kos­ka hä­nel­lä on lap­sen us­ko. Ju­ma­la sol­mii hä­nen kans­saan hy­vän oman­tun­non lii­ton, jot­ta lap­si säi­lyt­täi­si us­kon­sa. Ju­ma­la on lu­van­nut pi­tää lii­ton voi­mas­sa, vaik­ka ih­mi­nen omal­la elä­mäl­lään rik­koi­si sen.

Pie­nen lap­sen kas­teel­la nä­kyy ai­na se, kuin­ka us­ko on ko­ko­naan Ju­ma­lan työ­tä. It­ses­sään avu­ton ih­mi­nen on juu­ri sel­lai­se­na Ju­ma­lal­le otol­li­nen. Puh­taan val­koi­nen kas­te­pu­ku ku­vaa Ju­ma­lan van­hurs­kau­den vaa­tet­ta.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys